Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain kumoamisesta ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa ehdottamistaan muutoksista sairausvakuutuslakiin ja sairausvakuutuslain muuttamisesta annettuun lakiin sekä apteekkimaksuista annettuun lakiin. Muutoksilla on tarkoitus toteuttaa valtiontalouden säästövelvoitteita. Matkakustannusten osalta

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että Suomi antaa korkeatasoista kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Suomessa valtiolla on päävastuu maahanmuuttopolitiikasta, johon myös kotouttamispolitiikka sisältyy. Myös kunnat ovat tärkeässä asemassa humanitaarisen vastuun kantamisessa. Maahanmuuttajien

Olette pyytäneet Suomen Kuntaliitolta ehdotuksia normien purkamiseksi ja muuttamiseksi sekä ohjaus-, valvonta- ja lupaprosessien uudistamiseksi 16.10.2015 mennessä. ​Valtiovarainministeriö on 25.6.2015 käynnistänyt hankkeen kuntien kustannusten karsimiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita

Esityksessä on ehdotettu, että yleisen kiinteistöveroprosentin sekä vakituisen asuinrakennuk­sen ala- ja ylärajoja korotetaan vuonna 2017 ja vuodelle 2016 korotetaan voimalaitosten, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistö­ veroprosenttien vaihteluvälin

Kiitos mahdollisuudesta antaa lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisen poikkihallinnollisen yhteensovittamiselimen perustamisesta. ​Yleissopimus liittyy kuntiin monella tavalla palvelujen tarjoajina ja

​Yleistä Esitysluonnoksen mukaan jokaisella lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa vähintään 20 tuntia viikossa. Lapsella ei olisi automaattisesti oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella