Kuntastrategian arviointimenettelyt

Strategian seuranta ja arviointi on luonnollisesti sitä helpompaa mitä selkeämmin strategian toteutumista kuvaavat mittarit ja niiden tavoitetasot on määritelty. Mutta seurannalle on oltava myös järjestelmä, jossa on sovittu kuka tai mikä taho seuraa ja mitä, milloin raportoidaan ja mitä, milloin ja miten poikkeamiin reagoidaan jne. Tällä hetkellä arviointi kohdistuu usein hieman yksipuolisesti talousarvion seurantaan. Kunnan talousarvio on toki strategian operationalisoinnin lisäksi strategian arvioinnin ja seurannan väline. Tällöin arviointi kohdistuu kunnan strategisten tavoitteiden ohjausvoiman arviointiin eli käytännössä siihen, miten strategian tavoitteet näkyvät talousarviossa, ja miten ne sitä kautta toteutuvat.

Harkinnan arvioiseksi arviointikeinoksi on tullut strategian selontekomenettely, jossa kunkin strategisen päämäärän ja/tai siihen liittyvän strategian toteuttamisohjelman edistymisestä, toimenpiteistä ja niiden linkittymisestä kuntastrategiaan raportoidaan valtuustolle. Näin arviointi liittyisi laajemmin ja suoremmin suoraan kuntastrategiaan: Miten kunkin strategian päämäärän saavuttamisessa on edetty, onko onnistuttu vai ei? Jos ei, niin miksi? Kvantitatiivisia mittareita voidaan tällöin käyttää tämän analyysin tukena ja osana. Kun kvantitatiiviset mittarit ovat osa laajempaa selontekoa, niin niiden väistämättömät rajoitteet voidaan kirjoittaa auki ja selostaa.
 
Kunnan strategiaprosessia ja strategian sisältöjen toteutumista voidaan arvioida laajemmin itsearviointina puolivälissä valtuustokautta ja/tai sen päättyessä. Puolivälissä valtuustokautta tehtävä itsearviointi antaa eväitä loppuvaltuustokauden päätöksenteon ja toimenpiteiden priorisoimiseksi. 

Valtuustokauden päättyessä tehtävä itsearviointi puolestaan antaa arvokkaan ”testamentin” tulevalle valtuustolle kunnan strategian tilanteesta, päivitystarpeesta sekä strategiaprosessin käytäntöjen kehittämisestä jatkossa. Valtuuston strategian itsearvioinnin tueksi on olemassa esimerkiksi kyselypohjia sekä konsultointia.