Kuntastrategian mittarit

​Arvioinnin ja seurannan tehtävänä on valvoa kunnan strategisten päämäärien toteutumista. Seurannan ja arvioinnin perustehtävinä on kertoa organisaation onnistuminen tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä ja toiminnan strategianmukaisuudessa. Se on siten perusta korjaavalle päätöksenteolle ja uudelleen suuntaamiselle.

Arviointi on strategian toteutumisen ja yleisesti ottaen kehittymisen edellytys. Strategisen arvioinnin perusta on arviointi- ja mittauskelpoiset strategiset tavoitteet. Seurannalla ja arvioinnilla ei kuitenkaan ole merkitystä mikäli poikkeamiin ei reagoida.

Strategian arvioinnin kehittämistarpeet ovat tiivistetysti kahdenlaisia:

  • strategian mittareiden määrään ja laatuun liittyvät kehittämistarpeet
  • arviointimenettelyihin liittyvät kehittämistarpeet.

Nämä eivät ole toisistaan erillisiä kehittämistarpeita, vaan toimivilla arviointimenettelyillä ja menetelmillä voidaan täydentää mittareihin väistämättä liittyviä rajoitteita. Arviointimenettelyt puolestaan tarvitsevat mahdollisimman säntillisiä ja johdonmukaisia strategian mittareita, joihin analyysit voidaan perustaa.

Yleisesti ottaen strategisten mittareiden valintaa ja käyttökelpoisuutta ohjaavat seuraavat asiat: hyvä mittari on yksinkertainen, ymmärrettävä ja viestittävissä, se osoittaa kehityksen suunnan, se on ristiriidattomasti määritelty ja sen tunnusluku on helposti tuotettavissa.

Mittarit voivat olla tyypiltään hyvinkin erilaisia ja sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. Mittari voi olla esim. ominaisuus, tunnusluku tai toimenpide.

 Seuraava mittarijäsennys helpottaa ymmärtämään mittareiden moninaisuutta:

  • Tulosmittari: Onko asetettu tavoite saavutettu? (tulokset, suoritteet, laatu)
  • Ohjausmittari: Kuljetaanko oikeaan suuntaan, onko tehty oikeat valinnat?
  • Käynnistysmittari: Onko kyetty reagoimaan/lähtemään liikkeelle?

Strategian mittareista päätettäessä tulisi myös huomioida, että strategiatasolle ei tulisi ottaa toisiinsa nähden epäsuhteessa olevia asioita. Monesti turhan pieniä asioita kuvaavia mittareita otetaan mukaan suurten asioiden joukkoon. On myös noussut vahvasti esiin kysymys, tarvitseeko kaikkea edes mitata vai voitaisiinko kuntastrategiatasolla viitata useammin muualla, etenkin talousarviossa tehtävään mittaamiseen sekä myös kvalitatiivisiin selontekoihin? Muun muassa niitä kuvataan sivulla kuntastrategian arviointimenettelyt.