Muutostuki

Kysyttyä sote- ja maakuntauudistuksesta

Muutostukileimat

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi lainsäädännön valmistelun edetessä eduskunnassa keväällä 2018.

Talous

Miten kunnan kannattaa toimia vuosina 2017 - 2018 optimoidakseen maakuntauudistuksen siirtymätasauksen?

Kunnan tilanne muutoslaskelmassa on sitä parempi, mitä suurempi laskennassa käytettävä kunnan tasapainotila on ennen uudistuksen voimaantuloa 1.1.2019. Tasapainotilan laskennassa käytetään vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätöstietoja. Tasapaino lasketaan tulojen ja menojen erotuksena kaavalla ”Tasapaino = tulot – menot = verotulot + valtionosuudet (VM & OKM) + muut rah.erät – (nettokäyttökustannukset eli toimintakate + poistot)”, missä tulot ja menot käsittävät maakuntiin siirtyvien tehtävien (sote ja pelastus) tulot ja menot.

Tasapaino paranee, jos 

  • verotulot kasvavat tai
  • valtionosuudet (VM tai OKM) kasvavat tai
  • muut rahoituserät kasvavat tai
  • nettokäyttökustannukset pienenevät.

Lopulliseen eli siirtymätasaus- ja muutosrajoittimen laskennassa käytettävään tasapainotilaan on siis oleellinen merkitys erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten alentamisella, koska niillä on suora vaikutus kuntien valtionosuusjärjestelmään sisältyvään pysyvään muutosrajoittimeen ja siirtymätasaukseen.

Työllisyys

Vastaukset on tarkistettu 19.5.2017, ja ne perustuvat senhetkiseen tilanteeseen.

Siirtyvätkö pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuet eli ns. sakkomaksut maakuntien maksettavaksi?

Kuntien työmarkkinatukimaksujen siirtymisestä ei ole päätetty vielä. On puhuttu, että kuntien osuus jaettaisiin puoliksi maakuntien ja kuntien kesken, mutta asiasta ei ole olemassa virallista esitystä.

Jääkö kuntouttava työtoiminta kunnille?

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu. Lausuntokierrokselle toukokuussa 2017 lähteneessä lakiesityksessä todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön kanssa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksesta johtuvat muutokset kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin kesällä 2017. (Lausuntopyyntö ja HE-luonnos TEM:n verkkosivuilla.)

Sosiaali- ja terveysministeriössä on keskusteltu, että kuntouttavasta työtoiminnasta luovuttaisiin vuonna 2019 ja tilalle tulisi kokonaan uudentyyppinen palvelu. 1.8.2017 käynnistyvissä työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisissa kokeiluissa kuntouttava työtoiminta on mahdollista korvata uudentyyppisellä työllistymistä tukevalla palvelulla. Uudesta palvelusta ja sen toimivuudesta saadaan kokeilulla tietoa, minkä pohjalta asiasta voidaan myöhemmin päättää. Tällä hetkellä asiasta ei ole varmaa tietoa.

Väliaikaishallinto

Vastaukset perustuvat lakiluonnokseen 22.12.2016:

Miten väliaikaishallinto muodostetaan?

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakuntahallitus asettaa valmistelutoimielimen neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Asettamisessa on kysymys neuvottelutuloksen muodollisesta toteamisesta eikä asettamisen yhteydessä ole mahdollista käyttää harkintavaltaa. 

Jos toimielintä ei ole asetettu kahden kuukauden kuluessa voimanpanolain voimaan tulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tässä tapauksessa valmistelutoimielimessä on maakunnan alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä 6 jäsentä, sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, maakunnan liitosta 1 jäsen, pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1 jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä. 

Onko vuonna 2018 olemassa kaksi maakuntavaltuustoa?

Maakunnan liitto ja uusi maakunta ovat kaksi erillistä organisaatiota. 

Maakunnan liiton (kuntayhtymän) valtuusto on olemassa siihen asti kuin maakunnan liittokin eli vuoden 2018 loppuun.

Uuden maakunnan osalta ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Mikä toimielin hyväksyy maakunnan liiton tilinpäätöksen 2018?

Voimaanpanolain 33§:n mukaan ”…kuntayhtymien … tilipäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 allekirjoittavat maakunnan hallitus ja maakuntajohtaja. Maakunnan valtuuston on käsiteltävä … tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta kesäkuun 2019 loppuun mennessä.” 

Maakunnan liiton (kuntayhtymän) valtuusto ei siis enää hyväksy maakunnan liiton vuoden 2018 tilinpäätöstä, vaan sen tekee uuden maakunnan valtuusto.

Ympäristönsuojelu

Mihin kuntien ympäristönsuojelu sijoittuu?

Kuntien ympäristönsuojelu pysyy tulevaisuudessakin kunnassa. Hallituksen joulukuisen linjauksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkokonaisuus voidaan kuitenkin siirtää kunnasta maakunnan hoidettavaksi, jos kaikki maakunnan kunnat niin maakunnan kanssa sopivat. Tehtävän siirtyessä kuntien on osoitettava tehtävälle rahoitus. Mikäli tällaiseen järjestelyyn päädytään, on sopimisen yhteydessä sovittava tarkoin paitsi siirtyvistä resursseista, myös siirrettävän tehtäväkokonaisuuden sisällöstä ja laatutasosta. Tärkeää on niin ikään sopia, millä tavoin kunnan tarvitsema ympäristönsuojelun asiantuntemus on tehtävänsiirron jälkeen kunnan käytössä.

Muuta kysyttyä

Miten saan Kuntaliiton Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsauksen sähköpostiini?

Muutoksen tilannekuva -ajankohtaistiedotteen voi tilata lähettämällä pyynnön osoitteeseen muutostuki@kuntaliitto.fi.

Mainitse tilauksessa nimesi, sähköpostiosoitteesi, organisaatiosi ja tittelisi. Tietoja käytetään vain ajankohtaiskatsauksen postitukseen.

Jakelulistalta voi halutessaan erota ilmoittamalla asiasta em. muutostuen palvelusähköpostiosoitteeseen.

Kuvituskuva, sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus

Kuntaliiton sivut sote- ja maakuntauudistuksesta.
narrow
tags