Kunnan toimielimet

Johtokunnat ja toimikunnat

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Johtokunta voi toimia suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Tällöin voi olla perusteltua määrätä, että asianomainen lautakunta valitsee johtokunnan jäsenet. Esimerkiksi koulun johtokunta voi olla koulutuksesta vastaavan lautakunnan alainen.

Valtuusto voi myös päättää, että johtokunnan jäsenet tai osa heistä valitaan asukkaiden, henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä.

Kunnanhallitus voi suoraan lain nojalla asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Johtokunnan tavoin toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia (kuntalain 74.3 §). Toimikuntia tarvitaan lähinnä projektiluonteisissa tehtävissä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamisessa. Myös muut toimielimet voivat valtuuston päätöksen nojalla asettaa toimikuntia. Valtuusto voi antaa toimielimelle yleisen oikeuden toimikuntien asettamiseen, mutta se voi myös rajata toimivallan esimerkiksi vain rakennustoimikunnan asettamiseen. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen (32.1 §).

Yleensä kunnan luottamushenkilöt valitsee valtuusto. Johtokunnan jäsenten vaali voidaan kuitenkin siirtää muulle toimielimelle (31.1 §:n 3 kohta), ja toimikunnan jäsenet valitsee se toimielin, joka toimikunnan asettaa.

Johtokunnan ja toimikunnan jäseniä eivät koske kunnanhallituksen tai lautakunnan jäseniä koskevat vaalikelpoisuuden rajoitukset.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista