Kartellit

Puukartelli

Seuraamusmaksun määräämistä koskeva oikeudenkäynti

Markkinaoikeus on 3.12.2009 antanut lainvoimaisen päätöksensä eräiden metsäyhtiöiden kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on katsonut antamassaan lainvoimaisessa ratkaisussa, että metsäyhtiöt Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj ovat syyllistyneet vuosina 1997–2004 valtakunnalliseen kiellettyyn hintayhteistyöhön ja hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa.

Seuraamusmaksuiksi kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä markkinaoikeus määräsi yhtiöille vaaditut yhteensä 51 miljoonan euron sakot: Stora Ensolle 30 miljoonaa euroa ja Metsäliitolle 21 miljoonaa euroa. UPM-Kymmene Oyj sai vapautuksen seuraamusmaksusta, koska se kertoi toukokuussa 2004 kilpailuvirastolle lainvastaisesta menettelystä ja toimitti virastolle kartellia koskevia tietoja. Myös Metsäliitto avusti virastoa asian selvittämisessä, minkä johdosta sen seuraamusmaksua alennettiin 30 %:lla.

Tapauksessa oli kyse ostajatahon muodostamasta hintakartellista. Valtakunnallisen ja pitkään jatkuneen yhteistyön nimenomaisena tarkoituksena oli keskinäisen kilpailun rajoittaminen ja yhteisen raakapuuhinnan hallinta.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:614/09
Kilpailuviraston esitys metsäyhtiöiden kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä koskevassa asiassa ostokartelli- seuraamusmaksu. Markkinaoikeus

Vahingonkorvausta koskeva oikeudenkäynti

Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä vahingonkorvausta koskeva oikeudenkäynti, missä 32 kuntaa vaatii markkinaoikeuden päätöksessä mainituilta metsäyhtiöiltä vahingonkorvausta kartellin aiheuttamista vahingoista. Kyseisten kuntien vahingonkorvausvaatimusten määrä on pääomaltaan yhteensä noin 6 miljoonaan euroa.

Vastaajina olevat metsäyhtiöt ovat kiistäneet kuntien vahingonkorvauskanteet perusteettomina. Helsingin käräjäoikeudessa asian pääkäsittelyvaihe on päättynyt helmikuun lopussa. Helmikuun lopussa Helsingin käräjäoikeus on arvioinut antavansa tuomion todennäköisesti syyskuun lopussa 2017.    

Kuntaliiton ohjeistus kunnille

Kuntaliitto on antanut 4.8.2011 yleiskirjeen markkinaoikeuden päätöksestä eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja suosituksen kuntien mahdollista jatkotoimenpiteistä kyseisen päätöksen johdosta.

Kuntaliiton mukaan markkinaoikeuden lainvoimaisen päätöksen jälkeen kunkin kunnan on syytä arvioida sitä, onko kunnan saatettava vahingonkorvausta/perusteettoman edun palautusta koskevat korvauskanteet vireille markkinaoikeuden tuomiossa mainittuja metsäyhtiöitä kohtaan.

Kuntaliitto kehotti kuntia tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään korvauskanteiden kanneperusteiden ja kartellin aiheuttamien vahinkojen selvittämisessä. Kuntien olisi syytä mahdollisuuksien mukaan muodostaa tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja asian hoitamiseksi ja yhteisen asianajajan tai asianajajien palkkaamiseksi korvauskanteiden nostamiseksi ja niiden ajamiseksi tuomioistuimessa.

Kuntaliiton mukaan edellä mainitun järjestelyn avulla kunnat voivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, tehokkaalla ja yhtenevällä tavalla valvoa oikeudelliset etunsa mahdollisissa sovintoneuvotteluissa tai tulevissa vahingonkorvausta/perusteettoman edun palautusta koskevissa oikeudenkäynneissä kartelliin syyllistyneitä yhtiöitä kohtaan.

Kuntien oli ratkaistava kantansa tuleviin toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti, koska kilpailunrajoituslain 18 a §:ään perustuvat korvausvaatimukset oli syytä saattaa vireille toimivaltaiseen tuomioistuimeen metsäyhtiöitä kohtaan viimeistään 20.12.2011 mennessä uhalla, että muutoin oikeus korvaukseen voi mahdollisesti olla vanhentunut.

Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta.  
Yleiskirje 14/80/2011, Pirkka-Petri Lebedeff/eg, 4.8.2011

METLA: Merkittävät oikeusratkaisut kartelleista johtivat Suomen suurimpiin kilpailunrikkomismaksuihin

tags