Oikeuskäytäntöä

KHO otti kantaa kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaan

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tiettävästi ensimmäisen kerran ottanut kantaa kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaan vuosikirjaratkaisussaan 2014:144. Kysymys oli siitä, oliko valtioneuvoston päätös, jolla kunta oli velvoitettu perusterveydenhuollon yhteistoimintaan toisen kunnan kanssa, lainvastainen.

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvosto oli velvoittanut Tohmajärven kunnan järjestämään perusterveydenhuollon yhteistoiminnassa Kiteen kaupungin kanssa. Päätös perustui kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun eli ns. puitelain säännöksiin, vaikka lain voimassaolo oli jo lakannut.

Valtioneuvostolla oli kuitenkin toimivalta päättää kunnan liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen ja velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan järjestämisessä aiemmin ilmoittamastaan eikä täytä puitelain yhteistoimintavelvoitteita. Valtioneuvosto päätti myös yhteistoiminta-alueen toimielinten kokoonpanosta ja äänivallan jakautumisesta.

Tohmajärven kunnanhallitus ei tyytynyt valtioneuvoston päätökseen, vaan valitti asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vetosi muun muassa siihen, ettei valtioneuvostolla ollut toimivaltaa asiassa ja että päätös oli luottamuksensuoja- ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

KHO kumosi päätöksen itsehallinnon perustuslainsuojan vastaisena

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että valtioneuvostolla oli sinänsä puitelain tarkoittama toimivalta päättää yhteistoimintajärjestelyistä, mutta että päätös oli yhteistoiminta-alueen päätöksentekojärjestelmää koskevien määräysten johdosta kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa koskevan perustuslain 121.1 §:n vastainen, kun perustuslakia tulkittiin vakiintuneiden ja erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenevien tulkintaperiaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi valtioneuvosto oli ylittänyt päätöstä tehdessään sille kuuluvan harkintavallan ja päätös oli lainvastainen. Kun päätös kumottiin perustuslain vastaisena, korkein hallinto-oikeus ei ottanut kantaa muihin valitusperusteisiin.

Perustuslainvastaisuus liittyi siihen, että valtioneuvoston päätös antoi Kiteen kaupungille yksipuolisen määräysvallan yhteistoiminta-alueen päätöksenteossa. Tähän taas perustuslakivaliokunta oli puitelain säätämisen yhteydessä ottanut nimenomaisen kannan, ettei lakiin voinut ottaa säännöstä, joka olisi saattanut antaa yksittäiselle kunnalle yksipuolisen määräämisvallan ilman, että kunnat olisivat tästä sopineet. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuen lopulliseen puitelakiin ei tällaista säännöstä tullut.

Perustuslakivaliokunnan rooli ratkaiseva

Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuoja ei ole aiemmin ollut korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana. Suomalaisessa järjestelmässä perustuslainsuojan merkitys näkyy ennen kaikkea lainsäätämisvaiheessa. Eduskunta ei voi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säätää lakia, joka puuttuu perustuslain suojaamiin kunnallisen itsehallinnon ominaispiirteisiin.

Käytännössä eduskunnan perustuslakivaliokunnasta on muodostunut ylin auktoriteetti lakien perustuslainmukaisuuden arvioijana. Valiokunnan tehtävänä on antaa lausunto sen käsiteltäväksi saatettujen lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta (perustuslain 74 §). Nyt korkein hallinto-oikeus on joutunut arvioimaan valtioneuvoston päätöksen laillisuutta asiassa, johon perustuslakivaliokunta oli lakia säätäessään ottanut nimenomaisesti kantaa. Päätöksessään KHO ei ole tehnyt mitään uusia linjauksia, vaan on todennut valtioneuvoston päätöksen olevan perustuslakivaliokunnan aikanaan lakia säädettäessä ottaman kannan vastainen.

Kahden kunnan yhteistoiminta

Yhden keskeisen kysymyksen KHO:n päätös kuitenkin herättää. Onko kahden kunnan lakisääteinen yhteistoiminta käytännössä mahdotonta? Toinen kunta on varmasti aina toista suurempi, mutta ei voisi saada määräävää asemaa yhteistoiminnassa.

 

Teksti: Arto Sulonen

 

Muualla verkossa

KHO:2014:144
(finlex.fi)

tags