Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus ja vastuukysymykset

Vahingonkorvausoikeudessa tulee erottaa sopimusperusteinen korvausvastuu ja sopimuksen ulkoinen korvausvastuu (deliktivastuu). Sopimuksen ulkoisessa korvausvastuussa vahinko kohdistuu ulkopuoliseen henkilöön. Näihin tilanteisiin sovelletaan yleensä vahingonkorvauslakia, mutta joissakin tilanteissa erityislakien omat vahingonkorvaussäännökset syrjäyttävät vahingonkorvauslain soveltamisen.

Sopimusperusteisessa vastuussa korvausvastuu syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta ja vahinko kohdistuu sopijakumppaniin. Suomessa ei ole yleistä sopimusvastuuta koskevaa lainsäädäntöä, joten sovellettavaksi tulevat pääosin tavanomaisessa oikeudessa muodostuneet yleiset oikeusperiaatteet. Eri sopimustyyppejä koskevissa erityislaeissa saattaa kuitenkin olla omat vahingonkorvaussäännökset.

Riippumatta siitä kummasta vastuutilanteesta on kyse, molemmissa tulee esiin kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin se, millä edellytyksillä korvausvelvollisuus syntyy (vastuuperuste). Toinen kysymys koskee sitä, mitä henkilön/oikeushenkilön on korvattava, kun hän joutuu korvausvelvolliseksi.

tags