Yleiset sopimusehdot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat valtiovarainministeriön ylläpitämiä sopimusehtoja. Ehdoissa on huomioitu hankintalain sopimuksille asettamat vaatimukset siinä määrin kuin se yleisissä ehdoissa on mahdollista. Sopimusehdot on laadittu erikseen tavaroille ja palveluille.

Ehtojen käyttäminen julkisissa hankinnoissa on vapaaehtoista. Ehdot ovat enemmänkin yleinen malli ehdoista, joita sopimuksissa voi olla hyvä käyttää ja ne harvoin soveltuvat käytettäväksi sellaisenaan. Hankintayksiköiden tulisikin hankintasopimusten ehtoja valmistellessaan miettiä, mitkä ehdot ovat sellaisia joista kyseisessä hankinnassa olisi syytä sopia tosin. Vaikka tavaroille ja palveluille on omat ehtonsa, ne on pyritty pitämään mahdollisimman samanlaisina.

Valtion ja kuntakentän tarpeet erityisesti Palvelut-ehtojen sisällön osalta ovat osoittautuneet osin erilaisiksi. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtiolla ei ole lakisääteisiä peruspalveluita järjestettävänään. Ehdot ovat syntyneet valtion, kuntakentän ja elinkeinoelämän kompromissin tuloksena ja ne eivät kaikilta osin vastaa kuntakentän toiveita. Koska yleisissä ehdoissa ei voida määritellä kattavasti kaikkiin hankintatyyppeihin ja hankintatilanteisiin sopivia sopimusehtoja, ehtojen soveltuvuus ja mahdollinen muuttaminen tulee joka tapauksessa harkita tapauskohtaisesti. Siksi hankintayksiköiden tulee tarjouspyynnössä ilmoittaa, miltä osin JYSE-ehdoista poiketaan ja mitä lisäehtoja hankintaan sovelletaan.

Kartelleja koskeva sopimussakkoehto

Sopimusrikkomuksen seurauksena vahinkoa kärsineellä hankintayksiköllä on mahdollisuus saada sopijakumppaniltaan vahingonkorvausta. Tämä edellyttää kanteen nostamista käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnissä hankintayksikkö on velvollinen näyttämään toteen, että sille on aiheutunut sopijakumppanin menettelyn johdosta vahinkoa. Vahingon aiheutumisen tai ainakin vahingon määrän toteennäyttäminen voi olla mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa, työlästä ja kallista.

JYSE ehdot eivät sisällä kartelleja koskevaa sopimussakkoehtoa. Kuntaliitto on laatinut kuntakentän toiveesta alla olevan sopimussakkoehdon malliksi. Hankintayksikkö voi vapaasti muokata ehtoa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksiköiden kannattaa harkita kartelleja koskevan sopimussakkoehdon lisäämistä sopimuksiinsa. Tällöin hankintayksiköllä ei ole näyttövelvollisuutta vahingon aiheutumisesta tai sen määrästä.

Sopijakumppani on sopimusehdon mukaan velvollinen maksamaan hankintayksikölle ehdossa mainitun sopimussakon, jos sen todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen sopimusehdossa mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin). Sopimussakkoehto on usein käytännössä ainoa vaihtoehto varmistaa, että hankintayksikkö saa sopijakumppaniltaan korvausta kartellin aiheuttamasta vahingosta.

Sopimuksiin lisättävä teksti kuntakentän vapaasti hyödynnettäväksi:

Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.

 Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Mikäli palveluntuottaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, palveluntuottaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

Koska JYSE-ehdot ovat valtion ylläpitämiä ehtoja, niiden teknisestä ylläpidosta ja sisällöstä vastaa VM. Siksi Kuntaliiton sivuilla ei ole itse ehtoja, vain linkki niihin. Mahdollisten teknisten tai muiden vastaavien epäselvyyksien osalta kannattaa olla suoraan yhteydessä kyseiseen ministeriöön.

Lisää aiheesta

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa - JYSE 2014 palvelut (pdf)
Huhtikuu 2017 / Päivitysversio
VM

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa - JYSE 2014 tavarat (pdf)
Huhtikuu 2017 / Päivitysversio
VM

tags

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus