Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki vai palveluseteli

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli - raportti

Kuntaliitto toteuttaa joka toinen vuosi selvityksen lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää sekä palveluseteliä maksavista kunnista. Ensimmäinen selvitys tehtiin vuonna 2007 ja vuodesta 2008 alkaen selvitys on tehty joka toinen vuosi. Vauvarahan osalta viimeinen kysely totuettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä selvitykseen lisättiin palveluseteliä koskeva kartoitus. Viimeisin kartoitus on julkaistu 19.6.2018.

Kuntalisät ja palveluseteli 2018

Kuntaliitto selvitti huhtikuussa 2018 Manner-Suomen kunnille suunnatulla kyselyllä varhaiskasvatuksen tilaa kunnissa. Kyselyllä kartoitettiin kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuen kuntalisiä ja perusteita niiden maksamiseen sekä palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuksessa.

Kuntaliiton kysely varhaiskasvatuksesta tehtiin sähköisenä Webropol -kyselynä huhtikuussa 2018. Kysely lähetettiin kuntien kirjaamoihin ja siihen vastasivat
kunnissa varhaiskasvatuksesta vastaavat johtavat viranhaltijat. Kyselyyn vastasi Manner-Suomen kunnista 86 prosenttia (255 kuntaa). Manner-Suomessa oli kyselyn toteutushetkellä 295 kuntaa.

Kyselyyn vastasivat kaikki 20 000-50 000 asukasta käsittävät kunnat, suhteellisesti vähiten vastaajia oli alle 10 000 asukkaan kunnissa. Kokonaisuutena kyselyyn vastattiin
erittäin kattavasti, ainoastaan 40 kuntaa jätti vastaamatta. Maakuntatasoisesti katsoen Lapista, Kainuusta, Keski-Pohjanmaalta sekä Pohjois-Karjalasta saatiin suhteellisesti
muita alueita vähemmän vastauksia. Satakunnan, Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnan alueiden kaikki kunnat vastasivat kyselyyn.

Aiempaa harvempi kunta maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää, samoin yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien osuus vähenee. Sen sijaan palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuspalveluissa jatkaa kasvuaan.

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kyselyn perusteella kuntalisää vuonna 2018 maksoi enää 48 kuntaa 253 kysymykseen vastanneen kunnan osalta. Kolmessa kunnassa on suunnitelmia kuntalisän maksamisen osalta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on edelleen vähentynyt. Vuonna 2014 kuntalisää maksoi vielä 85 kuntaa (30 % kyselyyn silloin vastanneista), vuonna 2016 kuntalisää maksettiin 60 kunnassa (23 %) ja vuoden 2018 kyselyn tietojen perusteella kuntalisää maksoi enää 48 kuntaa (19 %).

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus oli vuonna 2018 keskimäärin 147 euroa/lapsi. Keskimäärin kuntalisää maksettiin vuoden 2018 kyselyn perusteella alle 3-
vuotiaasta lapsesta 154 euroa. Lisän suuruuden vaihteluväli oli alle 3-vuotiaasta lapsesta 50–300 euron välillä kunnasta riippuen. Yli 3-vuotiaasta maksettiin kuntalisää
keskimäärin 86 euroa ja lisän vaihteluväli oli 36–250 euroa kunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan 97 kunnassa (44 % kyselyyn osallistuneista kunnista). Vuonna 2016 yksityisen hoidon kuntalisää maksettiin vielä 109 kunnassa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan erityisesti suurissa ja keskisuurissa vähintään 20 000 asukkaan kunnissa niin, että kuntalisää maksavien kuntien osuus on yli 80 prosenttia kysymykseen vastanneista kunnista. Pienemmissä alle 20 000 asukkaan kunnissa kuntalisää maksavien osuus jäi alle 50 prosenttiin. Alle 5 000 asukkaan kunnista vain 11 kuntaa 92:sta kysymykseen vastanneista kunnista maksoi yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Kuntalisän suuruus vaihtelee kokopäivähoidossa 50–1210 euron välillä hoitomuodosta riippuen. Lisän suuruuteen voivat vaikuttaa hoitomuodon ja vanhempien tulojen
lisäksi lapsen ikä sekä hoitoaika. Alle 3-vuotiaiden kuntalisän suuruus/lapsi vaihteli 90-1210 euron välillä hoitomuodosta riippuen kokopäivähoidossa ja yli 3-vuotiaiden kohdalla kokopäivähoidossa vaihteluväli oli 50-800 euroa/lapsi hoitomuodosta riippuen. Suuri osa yksityisen hoidon kuntalisää maksavista kunnista (74 %) on asettanut erityisiä ehtoja kuntalisän maksamiselle.

Palveluseteli

Kyselyyn vuonna 2018 vastanneista kunnista 75 (30 %) ilmoitti, että kunnassa on käytössä palveluseteli varhaiskasvatuspalveluissa. Vuonna 2016 palveluseteliä käyttäviä kuntia oli huomattavasti vähemmän, yhteensä 48 (19 %) kuntaa. Palvelusetelin käyttöönotto oli suunnitelmissa vuonna 2018 27 (11 %) kunnassa, kun vuonna 2016 16 kuntaa (6 %) suunnitteli palvelusetelin käyttöönottoa. Vuonna 2012 palveluseteli oli käytössä vain 25 kunnassa ja 23 kuntaa suunnitteli sen käyttöön ottamista. Vuoden 2014 kyselyn mukaan 38 kunnassa oli palveluseteli käytössä varhaiskasvatuksessa ja 24 kuntaa suunnitteli sen käyttöönottamista.

Palvelusetelien suuruus vaihtelee kunnasta riippuen 408-1115 euron välillä. Alimmillaan setelin arvo oli 69 euroa ja korkeimmillaan 3630 euroa. Kiinteähintaisen palvelusetelin
arvo vaihteli 731-1347 välillä ja tulosidonnainen palvelusteli oli alimmillaan 69 euroa ja suurimmillaan 3630 euroa. Palvelustelin arvoon vaikuttaa erilaiset kertoimet. Kunnan määrittelemän palvelustelin perushintaan määriteltiin erilaisia kertoimia esimerkiksi lapsen iän, hoitoajan tai erityisen tuen perusteella. Yli kolmevuotiaan lapsen kerroin kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta oli 1,0 ja alle kolmevuotiaalla kerroin oli keskimäärin 1,55. Osapäiväisen toiminnan osalta käytettiin keskimäärin kerrointa 0,58 ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen kohdalla 1,69.

 

Kuntalisät ja palvelusetelien käyttö Suomessa 2018

 

tags