Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa lakiehdotuksesta, jossa esitetään perustettavaksi Kansallinen genomikeskus ja säädettäväksi terveyteen liittyvän geneettisen analyysin edellytyksistä. Kuntaliitto on aiemmin antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnokseen genomilaiksi

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tehtävistä muutoksista. Lausunto on annettu lausuntopalvelussa. Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 5. Tuki varhaiskasvatuksessa (johdanto) Kuntaliitolla ei kommentoitavaa Palautetta ja

Varhaiskasvatukseen on kohdentunut isoja muutoksia nopealla aikataululla, eikä muutosten toimeenpanoon ole annettu riittävästi aikaa. Lisäksi on aiheellista pohtia, onko kaikkien muutosten vaikutusten kustannusarvioinneissa onnistuttu. Käytännössä syntyy tilanne, jossa kunnat paikkaavat

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiesityksistä. Esitetyt muutokset ja väliaikaisten voimassaolosäädösten jatkaminen ovat suurilta osin perusteltuja. Nyt esitettyjen väliaikaisten muutosten voimassaolo puolen vuoden ajan on kuitenkin melko pitkä Säädösten voimassaolon tarkastelu kolmen

Oppijanumero ja oppijanumerorekisteri Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppijanumeroa ja oppijanumerorekisteriä koskevia säännöksiä. Voimassa olevan valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2018) 3 §:ssä säädetään oppijanumerosta ja oppijanumerorekisteristä, jonka

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle (127/2021) laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Kuntaliitto lausuu samassa yhteydessä lakialoitteesta (LA 27/2020) laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta

Ympäristövaliokunta pyytää asiantuntijalausuntoa hallituksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022. Tässä lausunnossa nostetaan esiin erityisesti hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan suunnatut, kuntiin vaikuttavat tuki- ja politiikkatoimet ilmastopolitiikan, rakennusten, kiertotalouden sekä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikennejaostolle asiasta. Joukkoliikenteen tilanne on osoittautunut syyskaudella 2021 matkustajamäärien elpymisen suhteen haastavammaksi kuin aiemmin odotettiin. Lipputulomenetyksiä tulee ennakoitua enemmän tänä vuonna ja joukkoliikenteen rahoituspohjan

Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan ympäristöministeriön lakiluonnoksesta seuraavan: Aluksi Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat

Kuntaliitto kiittää valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan annettuun peruskoululaisten harrastamisen edistämistä teemaan: