Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi. Erityisenä teemana on varhaisen tuen toimivuus: Panostukset kolmiportaisen tukijärjestelmän toimivuuden ja saavutettavuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi vuonna

Vanhuspalveluiden (ml. kotihoidon ja palveluasumisen) tilanne ja koronaepidemian vaikutukset ikäihmisten palveluihin ja hyvinvointiin sekä omaishoidon tilanne ja kehittämistarpeet kuntien näkökulmasta Kuntien vanhuspalveluihin, erityisesti sosiaalipalveluihin, on kohdistunut erityisen kovia paineita

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa covid-19-epidemiaan liittyen väliaikaisesti 30.6.2021 saakka. Väliaikaisia (määräaikaisia) säännöksiä olisivat a. 9 a §:n säännös, jonka mukaan Aluehallintoviraston päätöksellä

Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on, että ennen pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Kuntalakiin (410/2015) ehdotettavan väliaikaisen muutoksen taustalla on covid-19-epidemian johdosta aiheutuvat kuntien vaikeudet kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. Kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että kunta voisi

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston U 312020 vp koskevasta kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä. Komissio esittää lainajärjestelyä -

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Tulorekisteriyksikön kehittämissuunnitelmasta vuosille 2021-2024. Tulorekisteri-palvelu ja Suomi.fi-palveluväylän rooli Vastaako Tulorekisteriyksikkö toimintamallista Palveluväylän osalta? Vai kuvaako Digi- ja väestötietovirasto (DVV) Palveluväylän

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Lailla tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen