Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille kohdennettavaa erityisavustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa HE:stä laeiksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta Esitysluonnoksen mukaan järjestämislakiin lisättäisiin uusi pykälä, jonka nojalla

Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026. Lausunto sisältää Kuntaliiton kannanottoja kuntatalouden näkymiin sekä opetus- ja kulttuuritoimen julkisen talouden suunnitelman

Kommentointipyynnön diaarinumero: VN/10182/2022 Julkri-suositus Voit kommentoida tähän Julkri-suositus dokumenttia. Yksilöi vastauksessasi mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi suosituksen sivunumerolla. Suomen Kuntaliitto ry, jäljempänä Kuntaliitto, kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) 15.12.2021 julkistetun luonnoksen johdosta laaditusta U-kirjeestä. Yleisiä huomioita 55-valmiuspaketista Kuntaliitto kannattaa kunnianhimoista ja kustannustehokasta energia- ja ilmastotyötä, jolla tuetaan myös

Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki ja lääkemääräyslaki lääkityslistan osalta selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden? Perustele vastauksesi. Ei Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn selkeyttämisen tavoitetta tukisi, että kaikki