Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

U 78/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle koheesiopolitiikan asetuspaketista EU-ohjelmakaudelle 2021-2027 Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä

U 74/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa –välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka muodostuu

Terveet tilat 2028 –hanke: Valiokunta on kiinnostunut kuulemaan arvionne hankkeen toimivuudesta sekä hankkeelle osoitettujen resurssien riittävyydestä. Suomen Kuntaliitto kiittää tarkastusvaliokuntaa kutsusta tulla arvioimaan hanketta. Suomen Kuntaliitto pitää Terveet tilat 2028 -hanketta

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan.

Kuntaliitto kiittää kutsusta tulla kuultavaksi asiassa. Kuntaliitto on valitettavasti estynyt saapumaan paikalle, mutta lausuu keskeisimmin kuntien toimintaan vaikuttavien direktiivien muutosehdotusten osalta seuraavaa: Direktiivi 86/278/ETY (puhdistamolietteet) Kuntaliitto pitää

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusesityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä sekä niiden palvelutasosta. Asetuksen valmistelu kytkeytyy maantielain ja ratalain uudistukseen. Liikennejärjestelmästä ja