Jarkko Huovinen 14.6.2019

Hallitusohjelmassa uudistukset nojaavat työllisyysasteen nostoon

Jarkko Huovinen

Rinteen hallitusohjelmassa on monia lupaavia ja Kuntaliiton tavoitteiden mukaisia kirjauksia. Elinvoiman ja kestävän yhdyskuntarakenteen edistämisen näkökulmasta keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Sen varassa lepää pitkälti myös esitettyjen uudistusten rahoitus. Kyse on yhtäältä uusien työpaikkojen syntymisen edistämisestä, mutta myös työttömien työnhakijoiden aseman parantamisesta.

Merkille pantavaa on, että kuntien alueellisissa työvoima- ja yrityspalvelukokeiluissa saadut hyvät tulokset on päätetty ottaa käyttöön työvoimapalvelujen organisoinnissa. Hallitusohjelmassa esitetään Kuntaliiton toiveiden mukaisesti, että kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Työvoimahallinnon resurssien ja toimivallan siirtäminen kunnille tehostaa merkittävästi työllisyydenhoitoa ja yksinkertaistaa järjestelmää.

Lisärahoitusta teille ja radoille

Hallitusohjelma lupaa perusväylänpitoon vuosittaisen 300 miljoonan euron tasokorotuksen. Kuntaliiton ja koko kuntakentän vahvasti ajama lisärahoitus on välttämätön panostus yritystoiminnan kannalta keskeisten yhteyksien ylläpitoon. Kuljetusten hinta, nopeus ja luotettavuus ovat vientiyritysten kilpailukykytekijöitä ja toimivat raideyhteydet välttämättömiä tiellä kohti hiilineutraalia Suomea.

Alueiden ja kuntien vahvuuksien ja erityispiirteiden pohjalta rakentuva elinvoimaisuus onkin vahvasti esillä hallitusohjelmassa. Erilaisille kaupunkiseuduille ja maaseutualueille kohdennetaan omia toimiaan.

Maakuntien liitot säilyvät aluekehitysviranomaisina, joille hallitus on esittänyt erillistä aluekehittämisrahaa. Tämä on tervetullutta, sillä aikaisempien vuosien kokemukset joustavasta ja nopeasta kehittämisrahoituksesta, esimerkiksi erilaisten selvitysten ja hankkeiden toteuttamiseen, ovat olleet positiivisia.

Kunnat säilyttävät kaavamonopolin

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus viedään loppuun hallituskaudella. Kuntien kannalta positiivista on selkeä kirjaus kaavamonopolin säilyttämisestä. Tavoitteidemme mukaisesti uudistuksen yhteydessä rakentamisen laatua ja vastuita tullaan selkiyttämään. On tärkeää, että lainsäädännössä tunnistetaan myös toteuttajan vastuu. Vielä nähtäväksi jää, miten nämä kysymykset konkretisoituvat.  Pöydällä on myös lunastuslain uudistaminen, jonka jatkovalmistelun lähtökohdaksi on aivan oikein nostettu kuntien maapolitiikan turvaaminen.

Vaikka perusväylänpitoon saadaan vuosittain tasokorotus, liikenneinfran kehittämishankkeiden rahoituksen käsittely jäi harmittavan ohueksi. Hallitusohjelmassa todetaan, että näissä hankkeissa eteneminen edellyttää valtion ja kuntien yhteistä valmistelua ja EU-rahoituksen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

Isojen raidehankkeiden rahoitukseen kaavaillaan hankeyhtiömallia, mutta radoilla ja teillä on paljon muitakin kehittämistarpeita. Ne liittyvät niin olemassa oleviin ratoihin kuin esimerkiksi logistiikan ja työvoiman saavutettavuuden kannalta tärkeisiin tieverkon parantamiskohteisiin. Kasvavilla kaupunkiseuduilla valtion tulisi selkeästi sitoutua yhdyskuntarakenteen kehittämistä tukevien joukkoliikenneinvestointien yhteisrahoitukseen kuntien kanssa.

Kuntaliitto on vahvasti liputtanut sopimuksellisen kehittämisen puolesta, koska se mahdollistaa intressien ja resurssien tehokkaan yhdistämisen, mikä johtaa nopeaan etenemiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksellisuus on tunnistettu keinona myös hallitusohjelmassa. On hyvä, että valtion ja suurten kaupunkien kumppanuutta jatketaan maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusten muodossa ja vahvistetaan niiden sitovuutta ja pitkäjänteisyyttä. Sopimuksia voidaan laajentaa myös uusille seuduille, kunhan valtio vastaavasti lisää osallistumistaan.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on elinvoima- ja talousyksikön johtaja Kuntaliitossa.