Taide ja kulttuuri

Taidekasvatus ja taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta. Opetusta voivat antaa eri taiteenalojen oppilaitokset ja kansalais- ja työväenopistot. Taiteen perusopetuksen ohella toimijat mukaan lukien lastenkultuurikeskukset tarjoavat muutakin taidekasvatusta.

Taiteen perusopetus järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, mediataiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista sekä yleiseen että laajaan oppimäärään. 

Taiteen perusopetuksen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti selvityksen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. Selvityksen laati professori Anniina Suominen Aalto-yliopistosta. Selvitys taiteen perusopetuksesta

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistäminen 

Taiteen perusopetuksen keskeinen kehittämiskohde on opetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen. Taiteen perusopetusta järjestetään ja tarjotaan eri taiteenaloilla ja oppimäärissä epätasaisesti. Taiteen perusopetuksessa on kaksi oppimäärää, yleinen ja laaja. Tuntiperusteinen taiteen perusopetuksen valtionosuus kohdistuu pääosin laajan oppimäärän opetukseen.

Opetussuunnitelmat antavat aiempaa joustavammat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä eri oppimäärien ja taiteenalojen välillä. 

ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF) on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille).

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Silloin kunta toimii koulutuksen järjestäjänä. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta joko itse, omana toimintana, tai yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa tai hankkimalla palvelut julkiselta tai yksityiseltä toimijalta.

Mikäli kunta toimii koulutuksen järjestäjänä, se vastaa siitä, että sen järjestämät tai hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta. 

Taiteen perusopetusta järjestävät kunnat saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta (peruste ollut 1,40e/asukas, josta valtionosuutta vos%:n mukaan). 

Kuntien kustannukset taiteen perusopetuksesta ovat vuosittain lähes 90 miljoonaa euroa. Kustannukset sisältävät sekä yleisen että laajan oppimäärän kustannukset. Luvuissa ei ole kansalaisopistoissa tai kuntayhtymissä annetun opetuksen kustannukset.  

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen (tuntiperusteinen vos). Myös kunnat toimiessaan koulutuksen järjestäjänä voivat saada tuntiperusteista valtionosuutta. Valtion talousarviossa vahvistetaan vuosittain tuntikohtainen yksikköhinta. Valtionosuus on 57 % talousarviossa vahvistetusta tuntihinnasta.  

Taide- ja kulttuurikasvatus harrastamisena

Kunnat voivat itse päättää, järjestävätkö ne taiteen perusopetusta tai muuta taidekasvatusta. Taiteen perusopetuslain mukaisen opetuksen ohella taiteen perusopetuksen oppilaitokset, kansalaisopistot, lastenkulttuurikeskukset ja muut toimijat järjestävät monipuolisesti taide- ja kulttuurikasvatusta.

Harrastustoimintaa halutaan tukea ja erityisesti koulujen yhteydessä. Harrastamisen tukemisessa on mahdollista hyödyntää erityisesti taiteen perusopetuksen toimijoita ja muita taidekasvatusta antavia tahoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kerhotoiminnassa että harrastustunneissa.  

tags