Liikuntapalvelut kohti 2025 -lukua

Liikuntapalvelut kohti 2025-lukua

Visio vuodelle 2025
 
Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja saavat siitä iloa, elämyksiä ja työkykyä. Kuntien liikuntapalvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavissa. Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on koko kunnan yhteinen asia.
   

Näillä toimilla tavoitteisiin   

1.    Kuntaliitto korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä ennalta ehkäisyn työmuotona. Liitto tukee toimintojen kehittämistä niin, että liikunta on koko kunnan strateginen valinta johon kunnan keskeiset luottamushenkilöt ja virkamiesjohto ovat sitoutuneet. 

2.    Kuntaliitto kannustaa kuntia koulupihojen kunnostamiseen arki- ja lähiliikuntapaikoiksi sekä turvaamaan myös nuorten uuden liikuntakulttuurin toimintaedellytykset. Liitto edistää kuntien liikuntapaikkojen hyvää hoitoa ja kunnossapitoa vaikuttamalla valtion liikuntapaikkarakentamisen informaatio-ohjaukseen ja harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Edistetään maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta niin, että asuinalueiden ja lähiöiden yhteyteen varataan riittävästi alueita liikunnan harrastamiselle ja lähiliikuntapaikoille.   

3.    Liitto kannustaa kuntia yhteistyö- ja kumppanuushankkeisiin liikunta-alan eri toimijoiden kanssa. Liikunnan uudet voimavarat löytyvät monialaisesta ja -ammatillisesta yhteistyöstä kunnan eri hallinnonalojen, urheiluseurojen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Edistetään toimenpiteitä, joilla tuetaan liikunnan laajaa kansalaistoimintaa.   

4.    Kuntaliitto kannustaa kuntia pitämään liikuntapaikkojen maksut ja taksat kohtuullisina. Tavoitteena on näin turvata mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut sekä liikuntajärjestöille että kaikille liikunnanharrastajille kunnassa. 

5.    Parannetaan kuntien liikuntatoimen henkilöstön osaamista ja asiantuntijuuden lisäämistä koulutuksen ja viestinnän eri keinoin. 

6.       Kuntaliitto vaikuttaa lainsäädäntöön, jotta liikuntapalvelujärjestelmän edellytykset turvataan. Valtion hanke- ja projektitukien sijasta valtionrahoituksen painopistettä tulee siirtää kuntien liikunnan perustyön tukemiseen korottamalla kuntien liikuntatoimen valtionosuus samalle tasolle kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja sitomalla valtionosuus tämän jälkeen indeksiin.  

tags