Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kunnilla on mahdollisuus järjestää aamu- ja iltapäivähoitoa ja -toimintaa eri lakien perusteella ja käytännöt vaihtelevat kunnittain. Kunnat voivat järjestää toimintaa haluamallaan tavalla ja toiminnan kriteerit ovat kuntien päätettävissä. Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät erilaisin perustein riippuen siitä, miten ja mahdollisesti minkä lain mukaan palvelu on järjestetty. 

Lähtökohtana voidaan pitää, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Tällöin kyseessä ei ole sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuva toiminta. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Neljä tuntia ylittävästä toiminnasta kunta voi periä itse määrittelemänsä maksun. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.​

Iltapäivähoidon tai -toiminnan järjestäminen kouluikäiselle lapselle on mahdollista päivähoitolain 2 §:n mukaisesti milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat ja hoitoa ei ole muulla tavoin järjestetty. Usein iltapäivähoitoa järjestetään 1.-2. luokan oppilaille. Tällöin asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n mukaisesti. Osapäiväinen hoitoaika pienentää asiakkaalle määriteltävää maksua.

Kouluikäisillä ei ole enää subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Päivähoitolaissa ei ole rajoituksia, mihin ikään saakka päivähoitoa järjestetään. Iltapäivähoidon osalta kunnassa tulee tarvittaessa päättää asiasta ottaen huomioon mm. vammaisten lasten hoitotarpeet ja heidän kehityksensä tukeminen myös iltapäivähoidon avulla.

Iltapäivätoimintaa voi järjestää myös opetus- ja nuorisotoimi, seurakunnat ja järjestöt. Tällöin kyse ei ole sosiaalipalveluista eikä sosiaalihuollon erityislakeihin perustuvasta toiminnasta. Toimintaan osallistuvilta peritään yleensä maksu, joka voi olla päiväkohtainen korvaus esim. välipalasta, päivämaksu tai kuukausimaksu.

Jos iltapäivähoito tai -toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 10 kohdan mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu maksutonta alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. (Asiakasmaksulain 4 § 2 kohta). Tällöin toiminta usein myös toteutetaan erityishuollon yksiköissä (päivätoimintakeskus, työkeskus tai vastaava).

Maksuihin liittyvää oikeuskäytäntöä

Kehitysvammaisten iltapäivähoitoa koskevia hallinto-oikeuksien päätöksiä on tiedossa muutamia. Sisällöltään ne ovat ristiriitaisia.​