Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Kunnilla on mahdollisuus järjestää erityistä tukea tarvitseville peruskouluikäisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tarvittaessa toimintaa tai hoitoa voidaan järjestää myös muiden lakien perusteella. Kunnat päättävät näiden toimintojen järjestämisestä, joten toimintatavat ja käytännöt voivat vaihdella.   

Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät erilaisin perustein riippuen siitä, miten ja minkä lain mukaan palvelu on järjestetty. Perusteet palvelun tarpeelle voivat myös vaihdella ja vaikuttaa asiakasmaksujen määräytymiseen.  

Lähtökohtana voidaan pitää, että peruskouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain (628/1998) mukaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Tällöin kyseessä ei ole sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuva toiminta. Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.​

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista varhaiskasvatusta voivat saada myös kouluikäiset lapset, jos lapsen erityiset olosuhteet niin vaativat. Kouluikäisillä ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Asiakasmaksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016). Kunta voi tehdä päätöksen kouluikäisen osallistumisesta varhaiskasvatuslain mukaiseen toimintaan, jos tämä on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.  

Kehitysvammaisten iltapäivähoitoa tai -toimintaa voidaan järjestää myös muilla perustein. Jos hoito tai -toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu maksutonta alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 § 2 kohta). Erityishuolto-ohjelmaan kirjatusta toiminnasta on järjestämisvastuussa sosiaalihuollon järjestämisestä vastuussa oleva taho ja toimintaa toteutetaan usein erityishuollon toimintayksiköissä.

Halutessaan kunta voi järjestää muutakin virikkeellistä toimintaa.

LAINSÄÄDÄNTÖ

Perusopetuslaki (628/1998)

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)