Aikuisopiskelijat koulutusjärjestelmässä

Jatkuva oppiminen

Aikuisopiskelijat koulutusjärjestelmässä

Aikuisille tarkoitettua koulutusta järjestetään koulutusjärjestelmän kaikilla koulutustasoilla sekä vapaan sivistystyön opintoina. Aikuiskoulutus ei siten ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan aikuiskoulutusta tarjotaan lukuisissa eri oppilaitos- ja koulutusmuodoissa. Sitä järjestetään varhaiskasvatusta lukuun ottamatta kaikilla koulutustasoilla ja pääsääntöisesti samoissa oppilaitoksissa kuin nuortenkin koulutusta. Aikuisten kouluttautumisen eri muodot ovat monipuolisesti käytettävissä elinikäisen, jatkuvan oppimisen välineinä. Työurien pidentämisen tarve sekä elämän aikana muuttuvat työtehtävät ja työpaikat korostavat entistä enemmän aikuisiän koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Työn kiihtyvä murros ja muutos edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa, usein myös ammatin tai alan vaihtoa. Työtehtäviä katoaa teknologian vaikutuksesta, ja jäljelle jäävät ammatit muuttuvat syvällisesti lyhyessä ajassa. Tiedon ja osaamisen ylläpito on koko elinkaaren kattavaa toimintaa. Työssäkäyvät pitävät siten tietonsa ja taitonsa ajan tasalla. 

Elinikäinen, jatkuva oppiminen nähdään sivistyksen, osaamisen ja tulevaisuuden rakentamisen edellytyksenä ja välttämättömänä yhteiskunnan kannalta työtehtävien ja ammattien muuttuessa. Elinikäisen oppimisen perusta luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Aikuiset eri koulutusmuodoissa

Aikuisten perusopetus ja aikuisten lukiokoulutus

Kunta voi järjestää aikuisille suunnattua perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Tällöin kyseessä on usein maahanmuuttajataustainen oppilas. Aikuisille suunnatusta perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998), perusopetusasetuksessa (852/1998) sekä valtioneuvoston asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012). Aikuisten perusopetuksen uudet säädökset tulivat voimaan 1.1.2018. Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Aikuisten perusopetusta voivat järjestää esimerkiksi aikuislukiot tai kansanopistot, joilla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Myös joissakin rangaistuslaitoksissa on mahdollisuus osallistua aikuisten perusopetukseen. Tärkeinä kohderyhminä ovat koulunsa keskeyttäneet tai alemman kuin peruskoulun oppimäärän suorittaneet maahanmuuttajat.

Lukioissa aikuiset opiskelevat suorittaakseen joko koko lukion oppimäärän tai aineopintoja. Aikuisille on oma valtioneuvoston hyväksymä lukion tuntijako, jonka laajuus on pienempi kuin nuorten koulutuksessa.

Ammatillista osaamista aikuiskoulutuksella

Ammatillinen toisen asteen koulutus tarjoaa jatkuvan, elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti myös aikuisille mahdollisuuden ammattitaidon hankkimiseen, laajentamiseen ja syventämiseen. Lisäksi se tarjoaa aikuisille mahdollisuuden alan vaihtoon elinkeinorakenteiden ja ammattien sisältöjen muuttuessa. Koulutusta suunnataan sekä vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille että jo ammattitaidon omaaville henkilöille. Koulutus on osaamisperustaista, ja yksilön aiempi osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan opintojen osana. Paitsi kokonaisen tutkinnon, on mahdollista suorittaa myös tutkinnon osia osaamista täydennettäessä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat tärkeitä ammatillisen aikuiskoulutuksen väyliä. Oppisopimuskoulutus on myös suosittu aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto.

Aikuiskoulutus ammattikorkeakouluissa

Aikuiset voivat suorittaa samoja ammattikorkeakoulujen opintoja ja tutkintoja kuin nuoretkin. Korkeakoulujen avointa opintotarjontaa, erikoistavia opintoja sekä tutkintojen osia voidaan hyödyntää uudistettaessa osaamista. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella aikuisena ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävässä koulutuksessa, tai suorittaa erikoistumiskoulutusta, osallistua täydennyskoulutukseen tai avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat työelämälähtöinen aikuiskoulutusmuoto. Ne on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.  Ne toimivat joustavina, työelämän kehittämiseen räätälöityinä instrumentteina ja tuottavat ylemmän korkeakoulututkinnon.