Ammatillinen koulutus, poimintoja OMA- projektista

Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Live-lähetys

Mitä omistajaohjaus tarkoittaa?

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla omistaja voi vaikuttaa yhtiön hallintoon, strategiseen päätöksentekoon ja toimintaperiaatteisiin. Omistajaohjauksessa on kyse koulutuksen järjestäjien omistajakuntien, niiden omistaman koulutuskuntayhtymän tai -osakeyhtiön yhteisesti muodostettavista strategisista tavoitteista.

Kuntien on tärkeää asettaa koulutuskuntatyhtymän tai osakeyhtiön toiminnalle omistajaohjauksessaan selkeät tavoitteet ja valvoa niiden toteutumista. Luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntyminen osapuolten välille on toimivan omistajaohjauksen perusta. Tällöin haastavatkin ratkaisut ja päätökset voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja strategisesti. Omistajaohjauksen merkitys korostuu, kun tehdään päätöksiä työvoimatarpeeseen ja elinkeinorakenteen kehitykseen perustuvista alueellisista ja kuntien työvoima- ja koulutustarpeista.

Omistajaohjauksen kautta tapahtuva päätöksenteko vahvistaa kunnallista itsehallintoa.  Kuntalain mukaan kuntien on otettava yhtiön toimialaan liittyvä asiantuntemus huomioon valitessaan hallituksen jäseniä. Näin turvataan aito omistajaohjaus ja kunkin alueen tarpeiden huomioon ottaminen päätöksenteossa.

Omistajaohjausprojekti

Suomen Kuntaliitto  toteutti Finnish Consulting Group FCG:n kanssa ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus eli OMA-projektin vuosina 2016-2018. Projektissa haluttiin tukea ja vahvistaa koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta. Prosessin aikana kehitettiin kunkin alueen kannalta tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja ja omistajaohjauksen toimintatapoja. Keskeinen projektin tavoite oli, että kuntien omistajaohjaus ja päätöksentekokulttuuri vahvistuvat systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi.

Projektissa osallistuttiin aktiivisesti myös v. 2018 toteutettuun toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa uudistettiin ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoituslainsäädäntö ja koulutuksen järjestämisluvat. 

Osallistujat

Projektiin osallistui  varsin kattavasti eri puolilta Suomea 38 kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota, joista 11 oli koulutuskuntayhtymämuotoista ja kaksi osakeyhtiötä. Kullakin 13 koulutustoimijan alueella toteutettiin kaksi kertaa vuodessa aluetilaisuude. Niiden suunnittelusta ja toteutukssta vastasi FCG. Lähtökohtina olivat kunkin alueen omat erityiskysymykset ja omiastajaohajukseen liittyvät keskustelutarpeet.

Havaintoja tuloksista

Projektissa mukana olleiden toimijoiden mukaan omistajaohjaus vahvistui ja selkiytyi. Yhteistö luottamushenkilöiden ja koulutuksen toteuttajien välillä tiivistyi. Alueellisesti luotiin erilaisia toimivia yhteistyökäytänteitä, joissa seurattiin koulutuksen toteutusta, tulevaisuuden tarpeita ja päätöksentekoa yhteisesti vaativista kysymyksistä. Kullakin alueella luotiin omistajakuntien yhteiset strategiat omistajaohjauksen toteuttamiseen. Hyötynä koettiin myös pitkäaikainen kuntaverkostoituminen ja kollegiaalinen vertaisryhmätyö.

Projektissa laadittiin julkaisu omistajaohjauksen keskeisistä seikoista ja käytännöistä,  ”Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi. Kuntien omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa”.

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi julkaisu 
Liitteenä 24.1.2019 järjestetyn päätösseminaarin aineistoja

tags