Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

nuori tyttö

Yksi hallituksen kärkihankkeista on toisen asteen koulutuksen reformi. Hanke on merkittävä myös kuntien näkökulmasta, muun muassa siksi, että kunnat rahoittavat asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta yli 60 % ammatillisen koulutuksen kokonaisuudesta. Kuntien rahoitusosuus on noin 1,2 miljardia euroa, valtion rahoitusosuuden ollessa noin 0,7 miljardia euroa. Lisäksi lähes 90 % ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista opiskelee kuntien, kuntayhtymien ja kuntaomisteisten koulutusosakeyhtiöiden oppilaitoksissa.

​Tavoitteena on, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori jatkaa opintojaan toisella astella, lukio- tai ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tämä edellyttää myös ammatilliselta koulutukselta tiivistä yhteyttä alueen peruskouluihin. Lisäksi lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkatarjonnan on perusopetuksen päättävien osalta vastattava alueen kokonaistarvetta. Perusopetuksen päättävän ikäluokan kehitys vaihtelee merkittävästi alueittain, jolloin koulutustarjonnan on tältä osin vastattava ikäluokkien alueellista kehitystä.

Toisen asteen, erityisesti ammatillisella, koulutuksella on merkittävä rooli alueen elinvoiman kehittämisessä. Niin alueen yrittäjät kuin kuntatyönantajat tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Ammatillisen koulutuksen on pystyttävä vastaamaan myös työssä olevan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen haasteisiin. 

Työllisyyden hoidossa ammatillisella koulutuksella on keskeinen merkitys. Uudistuksessa tulee varmistaa pitkäaikaistyöttömien joustava ja oikea-aikainen pääsy yksiköllisen suunnitelman mukaiseen ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi varaamalla koulutukseen kiintiöt pitkäaikaistyöttömille. 

Hallituksen 28.9.2015 julkistaman strategisen hallitusohjelman kärkihankkeita ja reformien toimeenpanoa koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformissa mm.:

  •  Poistetaan sekä koulutuksen päällekkäisyyksiä että nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat

  • Kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjausyhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle

  • Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toiminta- ja rahoituslainsäädäntö sekä tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus

  • Lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestäjän rahoituksessa

  • Uudistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteita ja toimintaprosesseja sekä käynnistetään koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma. Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan vapaaehtoisiin fuusioihin ylläpitäjäneutraliteetti huomioiden

  • Uudistetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja ja hakupalveluita

  • Parannetaan työttömien koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen työelämävastaavuutta, yhteistyötä ja synergiaa

  • Lisätään sekä monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta sekä luodaan ja otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti marraskuussa 2015 toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seuranta- ja projektiryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. Projektiryhmän tehtävänä on organisoida ja koordinoida ammatillisen koulutuksen reformin toimenpiteiden valmistelua strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti ja huolehtia yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Sekä seuranta- että projektiryhmän toimikausi on vuoden 2018 loppuun asti. Kuntaliitto on tiiviisti mukaan toisen asteen reformin valmistelussa kuullen kuntia ja kunta- ja kuntataustaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Kuntaliiton edustajana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä on ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: ammatillisen koulutuksen reformin sivut