Kansalaisopistot kunnissa

Uusi lukutaitokoulutus vapaassa sivistystyössä

Kansalaisopistokurssi

Vapaan sivistystyön uutta lukutaitokoulutusta koskeva lainsäädäntömuutos on tullut voimaan 1.1.2018. Koulutusta voidaan toteuttaa kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa. Erityisesti kansalaisopistot muodostavat kattavan, pääosin kunnallisen, oppilaitosverkoston ympäri Suomea, joten vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hyvin vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja koulutustarpeeseen maanlaajuisesti.

Lukutaitokoulutus vastaa luku- ja kirjoitustaidon, suomen ja ruotsin kielen taidon sekä muiden kotoutumislain tavoitteiden mukaisten sisältöjen edistämiseen. Koulutus on mahdollista toteuttaa joustavasti, sivutoimisesti osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti ja yhdistää erilaisiin toiminnallisiin sisältöihin.

Uuteen lukutaitokoulutukseen on myönnetty lähes 5 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta siten, että uuteen koulutukseen on mahdollista saada täysimääräinen, 100 prosentin, valtionosuus. Tämä kuitenkin edellyttää, että koulutus on hyväksytty osaksi oppijan Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 1386/2010 11 §:n mukaista kotoutumissuunnitelmaa. 

Tehtävä edellyttää yhteistyön organisointia ja  toimenpiteitä yhteistyön ja tiedottamisen toteuttamiseksi kunnissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Työvoimahallinto sekä kunnat, esimerkiksi sosiaalipalvelut, laativat kotoutumissuunnitelmia, joten näiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeä neuvotella koulutukseen liittyvistä yhteistyökysymyksistä ja informoida, mistä koulutuksesta on kyse ja missä paikallisissa tai alueellisissa oppilaitoksissa koulutusta on saatavissa. ELY-keskukset ovat alueellisia yhteistyötahoja kotoutumisessa. 

Kunnan sisäistä tai jopa laajempaa, yli kuntarajojen menevää yhteistyötä tarvitaan neuvotteluissa yhteistyötahojen kanssa toiminnan järjestämisen onnistumiseksi. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat moninaisia ja niillä on mahdollisuuksia järjestää koulutusta eri tavoin, joten erilaisiin opiskelutarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuksen ja sopivien opiskelijaryhmien muodostamiseksi on mielekästä tarkastella paikallistasolla vapaan sivistystyön eri oppilaitosten mahdollisuuksia ja työnjakoa. Kotivanhempien lastenhoitotarpeet tulevat myös ratkaistavaksi esimerkiksi yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Paikallisia ratkaisuja ja kumppanuuksia voidaan etsiä esim. järjestöjen ja kunnan eri toimijoiden kanssa.

Suoritemääräarviot koulutuksen ylläpitäjiltä koulutuksesta vuonna 2018 on kerätty syksyllä 2017 ja syksyllä 2018 kerätään arviot vuodelle 2019. Rahoitukseen vaikuttavat vuosina 2018-2019 aiempi toteutuma ja oppilaitoksen suoritemääräarvio ja arvioitu koulutustarve. Toteutuneet opetustunnit otetaan rahoituksessa kuitenkin ensin huomioon ja arviot valtionosuusrahoituksen riittävyyden mukaan. Vuodesta 2020 lukien rahoituksen perusteena on varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteutuneet suoritteet. 

Opetushallitus on julkaissut opetussuunnitelmasuosituksen ja Kansalaisopistojen liitto on myös julkaissut suosituksensa. Suositukset eivät ole sitovia, mutta tarjoavat hyviä välineitä koulutuksen toteuttamiseen. Kunnat voivat hyväksyä paikallisen opetussuunnitelman oman hallintosääntönsä mukaisesti.

Uuden koulutustehtävän lisäksi vapaa sivistystyö toteuttaa myös muita lainsäädäntöön liittyviä tehtäviään. Tavoitteena tulee olla jatkossakin, että vapaan sivistystyön perinteiset koulutusmahdollisuudet eivät kapene uusien tehtävien vuoksi. Onkin tärkeää, että uuden koulutustehtävän toteutumista arvioidaan parin vuoden kuluttua, kun saadaan kokemuksia, tietoa koulutustarpeista ja koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Hallituksen esitys HE140/2017vp: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8056334b

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Suomen Kuntaliiton tiedote 12.10.2017:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/aikuisten-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus-siirtyy-osaksi-koulutusjarjestelmaa

Vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän muistio:

http://minedu.fi/documents/1410845/4996910/Vapaan+sivistysty%C3%B6n+uutta+maahanmuuttajakoulutusta+valmisteleva+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+muistio/d12b41de-7e17-402a-8d5f-251d0c2eb681

Vuoden 2018 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus on kohdennettu vapaan sivistystyön ylläpitäjille, ks. Opetushallituksen kustannusraportit oppilaitosmuodoittain http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/yh18.html

Lisätietoa

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/aikuisten-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus-siirtyy-osaksi-koulutusjarjestelmaa

Opetushallituksen tehtävää tukeva valtakunnallinen opetussuunnitelmasuositus on julkaistu Opetushallituksen sivuilla http://www.oph.fi/download/188654_Vapaan_sivistystyon_lukutaitokoulutuksen_opetussuunnitelmasuositus_2017.pdf

 

tags