Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

 

 

Liitteenä on taulukko vuoden 2020 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen arviointia varten.

Liitteenä on myös kooste opetus- ja kulttuuritoimen osalta Valtion talousarvioesityksestä.

 

KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT (Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 7.10.2019)

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 6 305,48 euroa/opiskelija

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 79,54 euroa opetustuntia kohden.

Vapaa sivistystyö: Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta 84,37 euroa opetustuntia kohden, myös kansalaisopistoissa järjestety taiteen perusopetus. Kansanopistot 297,48 euroa/opiskelijaviikko, kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti ja liikunnan koulutuskeskukset: valtakunnallinen yksikköhinta 88,20 euroa/opiskelijavuorokausi.

Taidelaitokset: Museoiden yksikköhinta 71 761 euroa/henkilötyövuosi, teatterit 58 248 euroa/henkilötyövuosi ja orkesterit 51 851 euroa/henkilötyövuosi (alv. 0 %).  

Liikuntatoimen yksikköhinta 12 euroa/asukas,

Nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/kunnan alle 29-v. asukas.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöönEi sisällä keskimääräistä yksikköhintaa.

 

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN 1.1.2018 lukien

Uuden kotoutumissuunnitelmaa edellyttävän koulutustehtävän valtionosuusrahoitus 100 prosenttia. Koulutuksesta ei voida periä asiakasmaksuja eikä koulutukseen käytetä opintoseteleitä. HE 140/2017vp. Talousarvioon sisältyy vuosittain tehtävään kohdennettu euromäärä.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.1.2018 LUKIEN

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_147+2017.aspx

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET

315/2019 1.1.2020 lukien voimaan tulevat teatterien, orkesterien ja museoiden rahoitusta koskevat muutokset.

1094/2018 1.1.2019 voimaan tulleet yksikköhintarahoitusta ja yksikköhintarahoitukseen kohdistuvat vähennykset.

716/2018 1.9.2018 voimaan tulleet lukiokoulutuksen rahoitusmuutokset.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin  sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 (lukiokoulutuksen yksikköhintamuutokset 1.1.2018 lukien) ja HE 238/2016 (kirjastojen rahoitusta koskeva muutos). 

HE 20/2017 sisältää opetus- ja kultuuritoimen rahoituslakiin tulevia muutoksia 1.1.2019 lukien lukion yksikköhintaan ja erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. Valtioneuvoston asetukseen on myös 28.6.2017 hyväksytty lukion erityistä koulutustehtävää koskevat muutokset 1.1.2019 lukien. Linkki asetukseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys on hyväksytty voimaan tulevaksi 1.1.2018 lukien. Rahoitus sisältyy lainsäädäntöön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Lähde: OKM).

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Koulutuspalvelujen_arvonlisaverotus(38804