Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Liitteenä on laskentataulukko opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen arviointia varten.

Liitteenä on myös kooste opetus- ja kulttuuritoimen osalta Valtion talousarvioesityksestä 5.10.2020.

 

KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 2021 (Valtion talousarvioehdotus vuodelle 2021. VM 5.10. ja 19.11.2020)

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 6 615,98 euroa/opiskelija

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 82,19 euroa opetustuntia kohden.

Vapaa sivistystyö: Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta 84,77 euroa opetustuntia kohden, myös kansalaisopistoissa järjestety taiteen perusopetus. Kansanopistot 297,48 euroa/opiskelijaviikko, kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti ja liikunnan koulutuskeskukset: valtakunnallinen yksikköhinta 94,11 euroa/opiskelijavuorokausi.

Museoiden yksikköhinta 75 652 euroa/henkilötyövuosi, teatterit 60 016 euroa/henkilötyövuosi ja orkesterit 49 763 euroa/henkilötyövuosi (alv. 0 %).  

Liikuntatoimen yksikköhinta 12 euroa/asukas,

Nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/alle 29-v. asukas.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöönEi sisällä keskimääräistä yksikköhintaa.

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN AJANKOHTAISET MUUTOKSET

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705

HE 132/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Taiteen edistämistä koskevan uudistuksen rahoitussäännökset. Voimaan 1.1.2022.

HE 173/202 Oppivelvollisuuden laajennus 1.8.2021 lukien. Uudistus sisältää useita koulutuksen rahoitusta koskevia lainsäädäntömuutoksia. Mm. opetus on oppivelvolliselle maksutonta tutkinnon suorittamiseen asti ja toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat  oppivelvolliselle maksuttomia. Valtion rahoitus uudistukseen on 129 miljoonaa euroa vuoden 2024 tasossa.

HE 174/2020 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain muuttaminen liittyen ammatillisen koulutuksen rahoitusosuuksiin, vaikuttavuusrahoituksen määräytymiseen ja laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamiseen. Koskee rahoitusta vuodesta 2021 lähtien.