Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Liitteenä on laskentataulukko opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen arviointia varten.

Liitteenä on myös kooste opetus- ja kulttuuritoimen osalta Valtion talousarvioesityksestä.

 

KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 2020 (Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 7.10.2019)

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 6 305,48 euroa/opiskelija

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 79,54 euroa opetustuntia kohden.

Vapaa sivistystyö: Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta 84,37 euroa opetustuntia kohden, myös kansalaisopistoissa järjestety taiteen perusopetus. Kansanopistot 297,48 euroa/opiskelijaviikko, kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti ja liikunnan koulutuskeskukset: valtakunnallinen yksikköhinta 88,20 euroa/opiskelijavuorokausi.

Taidelaitokset: Museoiden yksikköhinta 71 761 euroa/henkilötyövuosi, teatterit 58 248 euroa/henkilötyövuosi ja orkesterit 51 851 euroa/henkilötyövuosi (alv. 0 %).  

Liikuntatoimen yksikköhinta 12 euroa/asukas,

Nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/kunnan alle 29-v. asukas.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöönEi sisällä keskimääräistä yksikköhintaa.

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705

315/2019 1.1.2020 lukien voimaan tulevat teatterien, orkesterien ja museoiden rahoitusta koskevat muutokset.

HE 60/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Muutokset myös Kuntalakiin, Perusopetuslakiin, Lukiolakiin, Lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja Lakiin vapaasta sivistystyöstä.

Kilpailukykysopimuksen vaikutusten päättymisen vuoksi on tehty lisäys vuoden 2019 valtionosuusrahoitukseen. Vuosittaiset keskimääräiset yksikköhinnat on hyväksytty vuodelle 2020.