Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

 

 

Valtion talousarvioesityksen nostoja ja aputaulukko rahoituksen arviointia varten vuodelle 2019 ovat liitteenä.

 

Vuoden 2019 keskimääräiset yksikköhinnat  (Lähde: Opetushallitus oph.fi)

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 5906,12 euroa/opiskelija

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta 76,82 euroa opetustuntia kohden.

Vapaa sivistystyö: Kansalaisopistojen keskimääräinen yksikköhinta 84,65 euroa opetustuntia kohden, myös kansalaisopistoissa järjestety taiteen perusopetus. Kansanopistot 252,14 euroa/opiskelijaviikko, kesäyliopistot 156,94 euroa/opetustunti ja liikunnan koulutuskeskukset: valtakunnallinen yksikköhinta 88,20 euroa/opiskelijavuorokausi.

Taidelaitokset: Museoiden yksikköhinta 67 543 euroa/henkilötyövuosi, teatterit 52 225 euroa/henkilötyövuosi ja orkesterit 49 184 euroa/henkilötyövuosi (alv. 0 %).  

Liikuntatoimen yksikköhinta 12 euroa/asukas,

Nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/kunnan alle 29-v. asukas.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön

 

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN 1.1.2018 lukien

Uuden kotoutumissuunnitelmaa edellyttävän koulutustehtävän valtionosuusrahoitus 100 prosenttia. Koulutuksesta ei voida periä asiakasmaksuja eikä koulutukseen käytetä opintoseteleitä. HE 140/2017vp. 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.1.2018 LUKIEN

Eduskunta hyväksynyt lain muutoksen: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_147+2017.aspx

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET

315/2019 1.1.2020 lukien voimaan tulevat teatterien, orkesterien ja museoiden rahoitusta koskevat muutokset.

1094/2018 1.1.2019 voimaan tulleet yksikköhintarahoitusta ja yksikköhintarahoitukseen kohdistuvat vähennykset.

716/2018 1.9.2018 voimaan tulleet lukiokoulutuksen rahoitusmuutokset.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin  sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 (lukiokoulutuksen yksikköhintamuutokset 1.1.2018 lukien) ja HE 238/2016 (kirjastojen rahoitusta koskeva muutos). 

HE 20/2017 sisältää opetus- ja kultuuritoimen rahoituslakiin tulevia muutoksia 1.1.2019 lukien lukion yksikköhintaan ja erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. Valtioneuvoston asetukseen on myös 28.6.2017 hyväksytty lukion erityistä koulutustehtävää koskevat muutokset 1.1.2019 lukien. Linkki asetukseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys on hyväksytty voimaan tulevaksi 1.1.2018 lukien. Rahoitus sisältyy lainsäädäntöön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Lähde: OKM).

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Koulutuspalvelujen_arvonlisaverotus(38804