Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetus- ja kulttuuritoimeen kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustukset myönnetään toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena.

Seuraa valtionapuviranomaisten verkkosivuilta valtionavustuksiin liittyvää tiedottamista hakuajoista, raportoinnista yms.!

 

Koronavirus vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustuksiin

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen valtionavustuksiin aiheutuu muutoksia, samoin kansainvälisyysavustuksiin. Kunnat ovatkin kädet kyynärpäitä myöden savessa tällä hetkellä poikkeuksellisten järjestelyiden vuoksi, joten avustusten hankehumppaan taipuminen on entistä hankalampaa.

Opetushallituksen sivuille https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-valtionavustustoimintaan on koottu muutoksia, joita kaikkien avustusten hakijoiden ja avustusta saaneiden on hyvä katsoa. Poikkeuksellinen tilanne voi aiheuttaa erilaisia muutoksia avustusrahoitukseen. Myös Kuntaliitto seuraa tilannetta ja tiedottaa muutoksista.

Avustusten hakuaikoja pidennetään taiteen perusopetuksessa, kansainvälistymisrahoituksessa, kaksikielisen opetuksen laajentamisessa, koulun kerhotoiminnan tukemisessa sekö innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisessä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Avustetulle hankkeelle on tarvittaessa mahdollista hakea jatkoaikaa. Opetushallitus on myös automaattisesti pidentänyt joidenkin valtionavustusten käyttöaikaa kuudella kuukaudella eri koulutusmuodoissa. Tarkistakaa, koskeeko oman kunnan hankkeita.

Koronaviruksen vaikutuksista voi seurata myös välittömiä ylimääräisiä kustannuksia, joita voidaan ottaa osaksi hankkeen kustannuksia. Näitä kustannuksia kannatta myös seurata ja eritellä hankkeiden osalta. Myös budjettimuutoksille voi olla tarvetta, joten niiden osalta tulee ottaa yhteyttä Opetushallitukseen avustuspäätöksessä nimettyyn valmistelijaan. Käyttämättä jäänyt avustus tulee edelleen palauttaa.

Osaan hankkeiden loppuselvityksiin on myönnetty lisäaikaa. Palautuspäivät ilmenevät myös linkistä. Väliselvitysten laadinta-aikataulutukseen ei tällä hetkellä ole tehty muutoksia. Lisäaikaa voi pyytää, mikäli määräaika osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden avustusrahoituksen laskentaperusteisiin tulossa muutos

Eduskunta on 9.4.2020 hyväksynyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisiin perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionavustusten palauttamisen määrän laskentaperusteita koskevan muutoksen. Avustuksia on myönnetty oppilaitosten, kirjastojen, kulttuurin, liikuntapaikkojen ja liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin. Nykyisin uusia avustuksia ei myönnetä enää kirjastojen ja oppilaitosten perustamishankkeiden rahoittamiseen.

Laskentaperusteista poistetaan rakennuskustannusindeksi ja tarkennetaan perustamishankkeen iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuva kohtuullinen arvon alenema kahdeksi prosentiksi vuodessa kunkin avustuksen myöntämisestä laskettuna. Lisäksi kirjastoautojen ja -veneiden hankintaan myönnettyjen avustustenarvon alenema on viisi prosenttia vuodessa. 

Laskentaperusteiden mukaisesti lasketaan perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautuksen euromäärä niissä tilanteissa, jolloin lain mukaan avustus tulee maksaa takaisin valtiolle. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_21+2020.aspx

 

ETSI JA HAE VALTIONAVUSTUSTA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEEN

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoitus http://minedu.fi/avustukset Katso OKM:n avustusten hakuaikoja.

Opetushallitus  Kehittämisrahoitus

AVI Kirjastotoimen kehittämisavustukset

AVI Liikunnan ja liikuntarakentamisen avustukset

AVI Nuorisotyön lasten ja nuorten toiminnan avustukset

AVI Nuorten työpajatoiminnan avustukset

Opetushallituksen henkilöstökoulutukseen kohdennettu valtionavustusrahoitus https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-henkilostokoulutus

 

TUTUSTU VALTIONAVUSTUSRAHOITUSTA KOSKEVAAN OHJEISTUKSEEN

Valtionavustuslaki

Yleisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perustamishankkeet, ehdot

Investointiavustukset, ehdot

OKM: Opas vatlionavustusten hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta.

Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisista valtionavustuksista, Opetushallitus 9.3.2016 https://valtionavustukset.oph.fi/liitteet/va_yleisohje_fi.pdf

Opetushallitus. 2018 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ohje_valtionavustuksen_hakijalle_ja_kayttajalle_2018.pdf

 

 

 

tags