Tulevaisuuden sivistyskunta

Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Talouden ennakoimattomuus ja väestön polarisoituminen aiheuttavat kunnille haasteita ja samalla perinteisen demokratian toimintamallit menevät uusiksi. Digitalisaatio ja teknologian kehitys haastaa kuntia, mutta tuo samalla valtavasti uusia mahdollisuuksia. Iso kansallinen sosiaali- ja terveystoimea koskeva uudistus pistää miettimään, miten tulevaisuuden peruskunta rakennetaan niin, että kuntalaisten palvelut ovat jatkossakin lähellä ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle 1.1.2020 opetus- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuus tulee olemaan kunnan suurin toimiala. Uudistuksen jälkeen sivistyspalvelujen osuus kuntien toimintakuluista tulee olemaan lähes 60 prosenttia. Tältä pohjalta tulevaisuuden kuntaa voidaan luonnehtia sivistyskunnaksi.

Kuntaliitossa on määritelty tulevaisuuden kunnalle erilaisia rooleja. Kunnat vastaavat tulevaisuudessa paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistämisestä. Painotukset eri roolien välillä voivat vaihdella kunkin kunnan omien vahvuuksien mukaan. Opetus- ja kulttuuripalvelut ovat avainasemassa sivistysroolin vahvistajana, mutta vaikutus on voimakas myös muissa rooleissa.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistetyn tulevaisuuden sivistyskunta -työn tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia paitsi sivistyksen niin myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikutus on vahva myös tulevaisuuden kunnan muissa rooleissa, kuten elinvoiman edistämisessä, kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa ja kehittämisessä. Sivistyspalvelujen tuottaminen asukkaille on suoraan yhteydessä esimerkiksi alueiden käytön suunnitteluun ja elinympäristön rakentamiseen. Elinkeino- ja työllisyyskysymykset taas kytkeytyvät varsinkin toisen asteen koulutukseen. Sosiaali- ja terveyssektorin toimijat ovat varhaiskasvatuksen ja opetuksen keskeisiä kumppaneita arjessa kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnan tulevaisuuteen liittyy paljon kysymyksiä. Keskeistä on kunnan omien tarpeiden tiedostaminen sekä vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien päätöksentekijöille jää enemmän aikaa keskittyä sivistyskunnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Samaan aikaan on tärkeää huolehtia siitä, että meneillään olevissa uudistuksissa kuntien sivistystoimen palvelujen ja maakunnan vastuulle siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen väliset yhteistyön muodot valmistellaan huolella. Tämä tarkoittaa yhdyspintojen tunnistamista ja sitä, että tulevien toimintamallien suunnittelussa on mukana sivistystoimen asiantuntemus.

Sivistyskunnan menestykseen vaikuttaa myös kyky ennakoida, katsoa kauemmas ja nähdä kuntaan vaikuttavia tulevaisuuden muutostekijöitä.  Myös ymmärrys ja taito tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken niin kunnan sisällä kuin kunnan ulkopuolelle on sivistyskunnalle tärkeää.

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti (päättynyt 31.12.2019)

ARTTU2-tutkimusohjelman osaraportit: Sivistyskunta ja koulupalvelut

Matkaopas kuntien muutokseen

 

tags
Irmeli Myllymäki

Etunimi
Irmeli
Sukunimi
Myllymäki
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2053
Vastuualueet
  • Sivistystoimen kehittämistyö
  • Sivistysjohdon työn tukeminen ja koulutus
  • Sivistystoimen yhteistyö ja yhdyspinnat (esim SISOTE, LAPE)
  • Koulutus palveluna -projekti (KOPA)
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri