Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen liittyvän lainsäädännön uudistaminen

jännittävä_varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen osalta muutoksia säädöksissä on tapahtunut lyhyessä ajassa lukuisia:

 • 1.1.2013 Alkaen varhaiskasvatus ei enää ole ollut sosiaalihuoltoa, ja varhaiskasvatus toimintana siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstö opetus- ja kulttuuriministeriöön.
   
 • 1.8.2015 Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi. Asetus lasten päivähoidosta säilyi ennallaan. Käytännössä muutoksia tehtiin 11 ensimmäisen pykälän osalta 
   
 • 1.8.2016 Alkaen varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:ä on muutettu siten, että kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Oikeus laajempaan palveluun  on esimerkiksi työn, opiskelun tai yrittäjyyden perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi.
   
 • 1.3.2017 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
   
 • 1.8.2017 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat toiminnan normina
   
 • 1.1.2018 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttaminen tulorajojen, maksuprosenttien ja sisarusalennuksen osalta 
   
 • 1.9.2018 Varhaiskasvatuslaki 540/2018 voimaan ja aiempi varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 kumottiin
   
 • 1.9.2018 Asetus varhaiskasvatuksesta voimaan ja asetus lasten päivähoidosta kumottiin 
   
 • 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuslaki muuttuu. Lapsen varhaiskasvatusoikeutta ei enää rajata miltään osin 20 tuntiin viikossa. HE 34/2019 vp
   
 • 1.8.2020 alkaen asetusta varhaiskasvatuksesta muutetaan siten, että päiväkodin henkilöstömitoitus yli kolme -vuotiaiden kokoaikaisessa palvelussa olevien osalta muutetaan nykyisen yksi työntekijä kahdeksaa lasta kohti (1:8) -> yksi työntekijä seitsemää lasta kohti (1:7).  Asetusmuutoksesta on tehty päätös ja se tulee voimaan esityksen mukaisesti.
   

Varhaiskasvatuksen osalta ei enää pääosin sovelleta sosiaalihuollon säädöksiä. Lähes kaikki varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät asiat löytyy varhaiskasvatuslaista tai asetuksesta. Palvelusetelitoiminnan osalta sovelletaan edelleen lakia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Samoin yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen osalta sovelletaan edelleen lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. Hallituksen lakiesityksen mukaan palveluseteliä koskeva lainvalmistelutyö tullaan kuitenkin käynnistämään, tarkempaa tietoa mahdollisesta valmistelusta ei ole.

Tiedonkeruu varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuslain myötä uudistuu. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotossa kunnat ja kuntayhtymät tallentavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä, toimipaikkoja ja lapsia koskevat tiedot Vardaan. Tämä vaihe on jo toteutettu. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda on Opetushallituksen palvelu. Tähän liittyen Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta eli  palvelun ylläpidosta ja siihen liittyvästä viestinnästä. Lisäksi Opetushallitus vastaa tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä. Opetushallitus määrää, miten tiedon tallentajien on pidettävä tallennettavat tiedot ajantasaisina. Tähän liittyen Opetushallitus on antanut 15.10.2018 määräyksen tietojen tallentamiseen ja tietorakenteisiin liittyen. Määräyksen liitteenä on tietoluettelo. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta 

 Varhaiskasvatuslain muutoksista ja uusista pykälistä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä voi käydä tutkimassa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

 

 

tags