Usein kysyttyä opetus- ja kulttuuritoimessa

Voiko kunta yksityistää varhaiskasvatuksen?

Kunta varhaiskasvatuksen järjestäjänä

Kunnan velvollisuudesta järjestää varhaiskasvatusta säädetään varhaiskasvatuslaissa (5 §, 540/2018).   

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tämä edellyttää kunnalta varhaiskasvatuspalvelujen ja eri toimintamuotojen tarpeen arvioimista alueellaan ja palvelujen tarpeessa tapahtuvien muutosten ennakoimista esimerkiksi kunnassa asuvien lasten määrää seuraamalla.

Varhaiskasvatuslaissa ei enää luetella eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa, vaan tältä osin viitataan kuntalakiin.   

Kuntalain (410/2015) 8 §:n mukaisesti kunta voi järjestää varhaiskasvatuspalvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Kuntalain 9 §:n mukaisesti kunta voi myös tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Kunta voi siten edelleen tuottaa varhaiskasvatuspalvelut esimerkiksi hankkimalla ne ”ostopalveluna” toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä varhaiskasvatuksen tuottajalta. Hankittaessa palveluja toiselta palvelujentuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Varhaiskasvatuslaki ei ota kantaa siihen, missä määrin kunta voi hankkia varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelujen tuottajilta. Yksityisistä varhaiskasvatuksen tuottajista säädetään tarkemmin varhaiskasvatuslain 9 luvussa.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen palveluissa vaihtoehtona on myös antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukainen palveluseteli. Palveluseteliä käytettäessä on huomioitava erityisesti se, että asiakkaalla on vahva oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Voiko kunta yksityistää varhaiskasvatuksen järjestämisen

Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä, josta se on velvollinen huolehtimaan. Kunta ei voi siten luopua tehtävästä kokonaan ja jättää sitä yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi.

Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu säilyy siis aina kunnalla, siinäkin tapauksessa, että kunta tekee sopimuksen varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta yksityisen palveluntuottajan kanssa tai järjestää palvelua palvelusetelillä, josta asiakkaalla on vahva oikeus kieltäytyä.

Myös viranomaistehtävät säilyvät tällöin kunnalla varhaiskasvatuksen järjestäjänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa kunnan on käytettävä itse. Varhaiskasvatuksessa se merkitsee muun muassa päätöksentekoa lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista sekä asiakasmaksua koskevissa asioissa, varhaiskasvatuksen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamista sekä muutoksenhakuelimenä toimimista lapsen varhaiskasvatusta koskevissa päätöksissä, joista saa vaatia oikaisua varhaiskasvatuslain 50 §:ssä tarkoitetulta kunnan monijäseniseltä toimielimeltä.

Varhaiskasvatuspalveluja ulkoistettaessa kunnalla säilyy myös kokonaisvastuu henkilötietojen käsittelystä.   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (28 art.) asettaa kunnalle henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistus- ja sopimusvelvollisuuden tilanteissa, joissa se hankkii varhaiskasvatuspalvelua ”ostopalveluna” tai käyttämällä palveluseteliä.

tags