Kirjastopalvelut

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Laki yleisistä kirjastoista tukee kunnissa tehtävää työtä.

Kirjastopalveluista säädetään laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492 

Ajankohtaista #korona

Koronakriisi vaikuttaa myös kuntien kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Kokosimme viranomaisohjeita ja linjauksia yhteen palvelujen järjestämisestä poikkeuaikana. 

Viranomaistietoa koronasta, jotka liittyvät kirjasto-, kulttuuri-, museo-, teatteri-, orkesteri tai taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin ynnä muun kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen löytyy Kuntaliiton korona-sivulta, opetus- ja kulttuurimisteriön korona-sivulta sekä aluehallintoviraston sivuilta. Lisätietoa viranomaisohjeista aluehallintoviraston ukk-sivulla

Ajankohtaisia hankkeita

Sitran vetämässä hankkeessa Kirjastot kansanvallan foorumeina kokeillaan erilaisia tapoja edistää demokratiaa ja siihen liittyviä kohtaamisia kirjastoissa. 

Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilussa mukana eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Kokeilut kestävät kesäkuuhun 2021.

Toimintamuodoksi valittiin kokeilut, jotka Sitra käynnistää yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Sitra rahoittaa ja fasilitoi kokeilut. Lisätietoa hankkeesta. 

Tekijänoikeudet ja korvaukset

Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin ja aineiston käytöstä on Kuntliitto tehnyt yleissopimuksia oikeuksia valvovien organisaatioiden kanssa. Tekijänoikeussopimukset-sivulla tietoa tarkemmin tehdyistä sopimuksista. 

HUOM: Kuntiin on lähetetty perusteettomia lainauskorvausvaatimuksia. Kuntaliiton yleiskirjeessä selvennetään toimintapohjeita kunnalle/kirjastolle, mikäli yksittäinen yritys vaatimuksia esittää. 

Uusi kirjastolaki mahdollistaa paikalliset ja alueelliset ratkaisut

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) astui voimaan vuoden 2017 alusta. Tutustu kirjastolakiin (finlex).

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen.

Yleiskirje ja ohje käyttösääntöjen laatimiseksi

Kuntaliitto on laatinut yleiskirjeen ja ohjeen käyttösääntöjen laatimiseksi. Yleiskirjeessä käydään lyhyesti läpi keskeiset muutokset uudessa laissa. Yleiskirjeen liitteenä on ohje käyttösääntöjen laatimiseksi yleiseen kirjastoon.

Suomessa on kansainvälisesti arvioiden laadukas ja kattava kunnallinen kirjastojärjestelmä. Kirjastopalvelut ovat käytetyimpiä lähi- ja peruspalvelujamme. Kirjastopalveluja arvostetaan ja niihin ollaan tyytyväisiä.

Uuteen kirjastolakiin on lisätty määritelmät (3§), valtion viranomaisen tehtävät (4§), kunnan tehtävät (5§), yleisen kirjaston tehtävät (6§), kirjaston käyttäjän velvollisuudet (13§) sekä lainauskielto ja kirjaston käyttökielto (15§). Muilta osin laissa on uudistettu lain soveltamisalaa, tavoitetta, keskuskirjastoa, maakuntakirjastoja, maksuttomuutta, käyttösääntöjä, henkilöstöä sekä arviointia koskevat säännökset.

Kirjastot ja lukutaito

Kansallinen lukutaitofoorumi ja Lukuliike ovat verkostomaisia hankkeita, joissa eri toimijoita yhteen kokoamalla pyritään edistämään lukemista sekä tunnistamaan lukemiseen liittyviä ongelmia ja esteitä.

Tutustu tarkemmin Lukutaitofoorumin ehdotuksiin lukemisen edistämiseksi sekä Lukuliikkeen toimintaan ja sivuilla olevaan materiaaliin. 

Suomen Kuntaliitto on mukana Lukutaitofoorumin seurantaryhmässä. Toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erikoisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö