Kirjastopalvelut

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten peruspalveluja. Kunnat ylläpitävät kattavaa ja tasokasta kirjastopalvelujen verkostoa. Laki yleisistä kirjastoista tukee kunnissa tehtävää työtä.

Kirjastopalveluista säädetään laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492 

Ajankohtaista #korona

Koronakriisi vaikuttaa myös kuntien kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Kokosimme viranomaisohjeita ja linjauksia yhteen palvelujen järjestämisestä poikkeuaikana. 

Muutoksia koronarajoituksiin ja ohjeisiin 1. kesäkuuta alkaen (okm).

Viranomaistietoa koronasta, jotka liittyvät kirjasto-, kulttuuri-, museo-, teatteri-, orkesteri tai taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin ynnä muun kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen löytyy Kuntaliiton korona-sivulta, opetus- ja kulttuurimisteriön korona-sivulta sekä aluehallintoviraston sivuilta. Lisätietoa viranomaisohjeista aluehallintoviraston ukk-sivulla

Seuraa kirjasto- ja kulttuuriasioiden erityisasiantuntijan Johnanna Selkeen blogia Linjoilla.

Tekijänoikeudet ja korvaukset

Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin ja aineiston käytöstä on Kuntliitto tehnyt yleissopimuksia oikeuksia valvovien organisaatioiden kanssa. Tekijänoikeussopimukset-sivulla tietoa tarkemmin tehdyistä sopimuksista. 

HUOM: Kuntiin on lähetetty perusteettomia lainauskorvausvaatimuksia. Kuntaliiton yleiskirjeessä selvennetään toimintapohjeita kunnalle/kirjastolle, mikäli yksittäinen yritys vaatimuksia esittää. 

Uusi kirjastolaki mahdollistaa kirjaston toiminnan järjestämisessä paikalliset ja alueelliset ratkaisut

Laki yleisistä kirjastoista (myöh. kirjastolaki) koskee kuntien ylläpitämiä yleisiä kirjastoja. Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain 7 ja 8 § astuvat voimaan 1.1.2018.

Vuoden 2017 alusta voimaan astunut laki yleisistä kirjastoista korvaa kirjastolain (904/1998) ja valtioneuvoston asetuksen (406/2013).

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen.

Yleiskirje ja ohje käyttösääntöjen laatimiseksi

Kuntaliitto on laatinut yleiskirjeen ja ohjeen käyttösääntöjen laatimiseksi. Yleiskirjeessä käydään lyhyesti läpi keskeiset muutokset uudessa laissa. Yleiskirjeen liitteenä on ohje käyttösääntöjen laatimiseksi yleiseen kirjastoon.

Suomessa on kansainvälisesti arvioiden laadukas ja kattava kunnallinen kirjastojärjestelmä. Kirjastopalvelut ovat käytetyimpiä lähi- ja peruspalvelujamme. Kirjastopalveluja arvostetaan ja niihin ollaan tyytyväisiä.

Uuteen kirjastolakiin on lisätty määritelmät (3§), valtion viranomaisen tehtävät (4§), kunnan tehtävät (5§), yleisen kirjaston tehtävät (6§), kirjaston käyttäjän velvollisuudet (13§) sekä lainauskielto ja kirjaston käyttökielto (15§). Muilta osin laissa on uudistettu lain soveltamisalaa, tavoitetta, keskuskirjastoa, maakuntakirjastoja, maksuttomuutta, käyttösääntöjä, henkilöstöä sekä arviointia koskevat säännökset.

Lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen

Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kirjastoja tuetaan entistä enemmän tekemään yhteistyötä kirjaston toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä sekä kuulemaan kunnan asukkaita kirjastoja koskevissa asioissa. Kunta vastaa siitä toiminnan lainmukaisuudesta. 

Kirjastolakiin on ensimmäisen kerran määritelty yleisen kirjaston tehtävät. Lain 6§:n mukaan kirjaston tulee tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Yleisellä kirjastolla tulee olla käytössään tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Ajantasaisella välineistöllä tarkoitetaan henkilöstölle ja käyttäjille tarkoitettuja laitteita, ohjelmistoja ja verkkoyhteyksiä.

Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja palvelunsa jokaisen käyttöön. Kirjasto on lähipalvelu, jolla tulee olla riittävät aukioloajat. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Muutoksena aiempaan on tammikuusta 2017 alkaen myös yleisen kirjaston omien aineistojen varaaminen maksutonta. Sen lisäksi on edelleen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta maksutonta.

Kelpoisuutta ja koulutusrakennetta koskevia säädöksiä on kevennetty. Lain 17 §:n mukaisesti yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitoksen johtajalta vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Henkilö, joka on otettu virkaan tai työsopimussuhteeseen ennen tämän lain voimaantuloa, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

Kirjastot ja lukutaito

Kirjastot ovat tärkeitä kumppaneita erityisesti päiväkotien ja koulujen kanssa. Osassa kouluja on myös koulukirjastoja. Kirjastojen keskeisenä tehtävä on lukemisen edistäminen. Kansallinen lukutaitofoorumi ja Lukuliike ovat verkostomaisia hankkeita, joissa eri toimijoita yhteen kokoamalla pyritään edistämään lukemista sekä tunnistamaan lukemiseen liittyviä ongelmia ja esteitä.

Tutustu tarkemmin Lukutaitofoorumin ehdotuksiin lukemisen edistämiseksi sekä Lukuliikkeen toimintaan ja sivuilla olevaan materiaaliin. 

Suomen Kuntaliitto on mukana Lukutaitofoorumin seurantaryhmässä. Toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri