Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujen arviointi

Kuntien tulee arvioida kirjastotoimintaansa. Arvioinnin tavoitteena on tukea toiminnan kehittämistä. Arviointia on tärkeää hyödyntää paikallistasolla johtamisessa ja palveluiden suunnittelussa.

Paikallinen arviointi

Arvioinnilla tuotetaan tietoa, joka auttaa suunnittelemaan kirjaston palveluita ja kohdistamaan resursseja oikein. Kirjastopalvelujen arvioinnissa on tärkeää kuvailla palvelun nykytilaa, vertailla nykytilaa aikaisempaan tai johonkin mittariin ja kartoittaa palvelun puutteita ja vahvuuksia. Arvioinnin tuloksia on järkevää hyödyntää kirjaston johtamisessa ja palveluiden suunnittelussa, sillä arviointi ja johtaminen tukevat toisiaan. Arvioinnin tuottama tieto auttaa kirjastoa kertomaan toiminnastaan ulkopuolisille ymmärrettävällä ja uskottavalla tavalla.

Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Sekä kirjastoja koskeva lainsäädäntö, että kuntalaki velvoittavat kuntia palvelujensa arviointiin. Kuntalain mukaan valtuuston on arvioitava asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kuntalaki edellyttää kunnilta asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointikertomuksen. Lain mukaan kunnanvaltuustolle on valmisteltava laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain ja raportoitava kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Peruspalvelujen arviointi

Aluehallintovirastot vastaavat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintoviranomaisten kanssa valtakunnallisen arvioinnin toteuttamisesta. Aluehallintovirastot arvioivat peruspalvelujen alueellista saatavuutta.  

Kuntien peruspalvelujen arviointi liittyy kuntalain mukaiseen peruspalveluohjelmamenettelyyn. Arviointien teemat ja alustavat arviointikohteet perustuvat hallituskausittain hyväksyttävään peruspalvelujen arviointisuunnitelmaan, jota tarkistetaan vuosittain. ​

Peruspalvelujen tila -raportissa on tiivis katsaus yleisten kirjastopalvelujen tilaan Suomessa.

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Kulttuuri ja kirjasto erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili