Kirjastopalvelut

Kirjastotoiminnan keskeisiä ulottuvuuksia

Kirjasto on osa kunnallista hallinto- ja palvelujärjestelmää.

Kirjastotoimintaa kehitetään entistä enemmän osana monisektoraalisia palveluketjuja sekä tilaratkaisuja. Henkilöstön osaamiskartoituksella sekä asiakaskyselyillä voidaan ennakoida tulevia palvelutarpeita ja varautua mm. eläköitymiseen ja palvelutarpeiden muutoksiin.

Kuntaliitto toimii yhteistyössä

Kuntaliitto on yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa ollut tuottamassa tietoa mm. kirjastotoiminnan vaikuttavuudesta  ja saavutettavuudesta.

Kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 

Tietoa saavutettavuudesta Kuntaliiton sivuilla

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan huhtikuussa 2019. Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja sääntelyä digitaalisten palvelujen tarjoamiseen. Laki koskee myös kirjastopalveluja.

Kirjastoilla on peristeisesti ollut tehtävnä opastaa ja ohjata tiedon äärelle (tietopalvelu). Tämän perustehtävän ohella on moni kirjasto lähtenyt mukaan digitukeen, jossa tarkoituksena on neuvoa ja auttaa ihmisiä digitaalisten julkisten palvelujen käyttämisessä. Erityisesti digituki kohdistuu ihmisiin, jotka eivät osaa käyttää älylaitteita eivätkä osaa hyödyntää digitaalisia julkisia palveluja.

Yleisten kirjastojen neuvosto tehnyt suositukset digitaidosta sekä digituesta, joita kirjastot voivat hyödyntää. Digituesta jokainen kunta päättää itse, miten kunnassa varmistetaan julkisten palvelujen toimivuus, tuki ja ohjaus. 

Kirjastojen suoritteet ja toiminnan laajuus​

Kunnat ylläpitävät kattavaa ja tasokasta kirjastopalvelujen verkostoa. Kirjastotilastot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.  

​​Kirjastoja koskevat tilastot ovat kunnan koko kirjastolaitosta koskevia tietoja. Pää- ja sivutoimipisteiden ohella kunnilla on muissa palvelupaikoissa siirtokokoelmia mm. kouluissa, joissa voi aineistoja lainata sekä palauttaa.

Kirjastotoimintaa kuvaavat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Tilastoista saatavilla myös karttoja ja graafeja (kirjastotilastojen visualisointi).

Keskeisiä kustannustietoja löytyy Tilastokeskuksen keräämistä kuntien taloustilastoista. Tilastokeskuksen sivuille on koottu tilinpäätöstietoja kirjastojen käyttökustannuksista ja investoinneista sekä meno- ja tulorakenteesta. ​​​​​