Kirjastopalvelut

Kuntaliiton tavoitteet kirjastotoiminnan kehittämiseksi

Kuntaliiton Sivistyspoliittisessa ohjelmassa Sivistyksen suunta 2025 painotetaan kirjastojen roolia kunnallisena peruspalveluna. Ohjelman kirjastovisiossa todetaan, että ”Kirjasto- ja tietopalveluilla edistetään väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon, lukukokemuksiin sekä muihin sivistystä, kansalaistoimintaa ja elinikäistä oppimista tukeviin kokemuksiin. Paikallisten palvelutarpeiden pohjalta järjestettävät palvelut ovat pääosin maksuttomia"

Kuntaliitto osallistuu kansalliseen yleisiä kirjastoja koskevaan kehittämistyöhön. Olimme mukana mm. uuden kirjastolain valmistelussa. Teemme yhteistyötä kirjastojen sekä kirjastoalan toimijoiden kanssa. Olemme mukana kouluttamassa, markkinoimassa, neuvomassa kuntia ja kirjastotoimijoita kirjaston toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kuntaliiton keskeisiä Sivistyspoliittisessa ohjelmassa Sivistyksen suunta 2025 olevia kirjastopoliittisia tavoitteita ja kehittämistoimia ovat:

Palvelujen saatavuus turvataan maan eri osissa. Kuntien alueellista ja toiminnallista yhteistyötä tuetaan toiminnan järjestämisessä.

Kirjastotoimintaa kehitetään erilaistuvien kuntien ja alueiden palvelutarpeiden näkökulmasta ja hyviä käytäntöjä levittämällä.

Kirjastoja koskeva lainsäädäntö ja rahoitus mahdollistavat kirjastopalvelujen järjestämisen pääosin maksuttomina.

Kelpoisuusehdot mahdollistavat henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin joustavasti kirjastojen muuttuvien osaamis- ja palvelutarpeiden mukaan.

Kirjastopalveluissa huomioidaan väestön kielellisesti, kulttuurisesti sekä sosiaalisesti erilaisia palvelutarpeita ja tuetaan väestön sivistystarpeita, hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. 

 (Lähde: Sivistyksen suunta 2025. Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Kuntaliitto 2015.)

Tulevaisuuden kuva

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut kirjastolaki mahdollistaa kirjaston toiminnan joustavan kehittämisen. Henkilökunnan vuorovaikutus- ja tiedonhallintataidot sekä aineistotuntemus ovat entistä tärkeämpiä monikanavaisessa mediamaastossa. Kirjastoja jo käyttäville mutta myös ei-käyttäjille on tarpeen markkinoida palveluja, kokoelmia ja tiloja, jotta kuntalaiset tietävät, mitä kaikkea kirjasto tarjoaa ja jotta kuntalaiset voivat myös osallistua kirjaston kehittämisestä käytävään keskusteluun.