Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

Tukea kunnille kuntalaisten osallisuuden arviointiin

Osallisuuden arviointi auttaa kuntia kehittämään toimintaansa niin, että osallistumisella on hyödyllisellä tavalla vaikuttavuutta sekä kunnan toiminnassa että kuntalaisten elämässä. Yksittäisten suoritteiden, kuten kyselyn vastaajamäärien, mittaamista tärkeämpää on nähdä kunnan tekemän osallisuustyön kokonaisuus ja todentaa osallistumisen vaikuttavuutta.

Vaikuttavuuden arviointi edellyttää strategiatason tavoitteita ja toimenpiteitä. Strategian määrittely, toteuttaminen sekä seuranta ja arviointi muodostavat jatkuvan prosessin kokonaisuuden, johon eri toimijat osallistuvat eri vaiheissa ja rooleissa. Onnistunut strategiatyö voi uudistaa osallisuuden johtamisjärjestelmän rakenteen tai muodostaa sellaisen, jos sellaista ei vielä ole.

Kuntastrategian tekemiseen ja toimeenpanoon saa tietoa Kuntaliiton verkkosivulla https://www.kuntaliitto.fi/kuntastrategia Strategiaa työstetään eri tahojen kanssa foorumeissa ja työpajoissa, joihin myös kuntalaiset on kutsuttu mukaan.

Tavoitteellisuus edellyttää lähtötason arviointia

Tavoitteen asettaminen edellyttää, että tiedetään lähtötilanne ja toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa tilannetta. Osallisuustoiminnan tavoitteiden asettelu alkaa strategiasta. Jotta jotakin voidaan mitata, pitää olla tavoite, johon pyritään. Tavoitteiden asetteluun vaikuttaa kunnan lähtötilanne osallisuustoiminnassa ja strategiset painopisteet.

Kunta voi tehdä lähtötason arvioinnin Kuntaliiton itsearviointilomakkeen avulla. Se on saatavilla Kuntaliiton julkaisusta Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin.  Kuntaliitossa on valmistettu myös sähköinen itsearviointityökalu. Siinä kysymyspatteristo on suunniteltu erityisesti maaseutumaisten kuntien tarpeisiin.

 

Strategiatason mittareiden asettaminen

Hyvä strateginen mittari on yksinkertainen, ymmärrettävä ja viestittävissä, se osoittaa kehityksen suunnan, on ristiriidattomasti määritelty ja sen tunnusluku on helposti tuotettavissa. Mittari voi olla ominaisuus, tunnusluku tai toimenpide. Niiden tulisi olla sopusoinnussa keskenään: suurten asioiden joukossa ei olisi liian pieniä asioita kuvaavia mittareita.

Osallisuustoimintaa kuvaavat mittarit voivat olla hyvin moninaisia:

  • Tulosmittari: Onko asetettu tavoite saavutettu? (tulokset, suoritteet, laatu)
  • Ohjausmittari: Kuljetaanko oikeaan suuntaan, onko tehty oikeat valinnat?
  • Käynnistysmittari: Onko kyetty reagoimaan/lähtemään liikkeelle?

 

Mittareita pohdittaessa mietitään mikä on toimenpiteiden vaikuttavuus.

Innokylän verkkopalvelussa kehitetään kunnissa tehtävän kuntalaisten osallisuuden edistämisen vaikuttavuuden arviointia. Siellä voi tutustua muun muassa Vantaan kaupungin osallisuustyön arviointiin strategiassa ja toimialoilla.

Tämän sivun sisältöä täydennetään kesäkuussa 2021. Toiveita aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen demokratia@kuntaliitto.fi

 

tags