Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

Kunnittaista vertailutietoa osallisuudesta

Osallisuuden arviointiin ja mittaamiseen on saatavilla kuntakohtaista vertailutietoa. Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keräävät säännöllisesti tietoja, miten kunnat edistävät kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yleensä nämä mittaavat osallisuutta siten, onko jotakin tehty (Kyllä) tai ei ole tehty (Ei).

Tiedot ovat maksuttomasti ja vapaasti saatavilla. Kunnat voivat hyödyntää tietoja esimerkiksi talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa.

Kuntaliiton ja THL:n keräämien tietojen lisäksi kunta voi kerätä omia mittareita, jotka täydentävät osallisuustyön vaikuttavuuden arviointia siitä saavutetaanko osallisuudella sille asetetut tavoitteet ja mitä vaikutuksia sillä on kunnan toimintaan, kuntalaisille, kunnassa tilapäisesti asuville ja palvelun käyttäjille. Kuntien käyttämiin mittareihin voi tutustua Kuntademokratiaverkoston Innokylän työtilassa.

Kuntakohtaiset osallisuusmittarit palveluittain:

 • Yleiset osallisuusmittarit

 • Osallisuuden mittaaminen perusterveydenhuollossa

 • Perusopetuksen osallisuuden mittarit

 • Lukiokoulutuksen osallisuuden mittarit

 • Liikuntapalveluiden osallisuuden mittarit

Lisäksi voidaan mitata osallisuutta kokemuksena:

 • Kuntalaisten kokemus osallisuudesta

Yleiset osallisuusmittarit

Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Kuntalain 22 § sisältää esimerkinomaisen listan tavoista, joilla kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan kunnissa edistää.

Seuraavista kuntien tarjoamien osallisuus- ja vaikuttamistapojen yleisyydestä sekä palautekanavista on kuntakohtaista tietoa raportissa Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen:

Kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat: (Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

 • Kunta on järjestänyt keskustelutilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
 • Kunta on järjestänyt kuulemistilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
 • Kunta on järjestänyt yhdistysten ja järjestöjen kuulemis- ja yhteiskehittämistilaisuuden
 • Kunta on tehnyt asiakas-/käyttäjäkyselyn
 • Kunnan viranhaltijat ovat jalkautuneet kentälle
 • Kunta on tehnyt kyselyn kuntalaisille
 • Kunnan luottamushenkilöt ovat jalkautuneet kentälle
 • Kunnalla on keskustelupalsta internetissä, sosiaalisessa mediassa tms.
 • Kunta on järjestänyt yhteissuunnittelutilaisuuden
 • Kunta on järjestänyt kuntalais-/kansalaisraadin tms.
 • Kunta on tehnyt kuntalaishaastatteluja
 • Kunnalla on verkkovaltuusto
 • Kunta on järjestänyt osallistuvan budjetoinnin
 • Kunta on käyttänyt kumppanuuspöytä-menetelmää
 • Kunta on käyttänyt palvelumuotoilua

Kuntademokratia-/tai osallisuusohjelma (Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

 • Kunnassa on valtuuston hyväksymä kuntademokratia- tai osallisuusohjelma tms.

Kuntien käyttämät palautekanavat (Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

 • Kuntaan voi antaa palautetta seuraavien kanavien kautta: sähköposti, suoraan henkilökohtaisesti, internet-sivut, sosiaalisen media, chat-palvelu tms., aloitelaatikko, paikallisradio, paikallis-/aluelehtien yleisönosasto, tekstiviestipalsta, vetoomuksen/adressin

Aloitteet:

 • Tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrä (Kpl)
 • Kunnassa on käytössä sähköinen kuntalaisaloitepalvelu (Kyllä, Ei)
 • Tehtyjen valtuustoaloitteiden määrä (Kpl)

Osallisuuden mittaaminen perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudesta, asiakaspalautteiden käytöstä ja osallistumis- ja vaikuttamistapojen yleisyydestä on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Avoimuus verkossa (Kyllä/Ei):

 • Terveyskeskuksen/kunnan verkkosivuilla on kuntalaisten avoimesti tarkasteltavissa eri väestöryhmien terveystarkastusten ajankohdat ja sisältö

Asiakaspalautteet (Kyllä/Ei):

 • Onko tehty asiakaspalautekyselyjä ehkäisevistä palveluista

Osallistumis- ja vaikuttamistavat (Kyllä/Ei):

 • Onko järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
 • Onko selvitetty asiakkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
 • Onko otettu kehittämisasiakkaita/kokemusasiantuntijoita mukaan palvelujen suunnitteluun/kehittämiseen
 • Onko järjestetty asukkaille mahdollisuuksia osallistua talouden suunnitteluun (osallistuva budjetointi)
 • Onko tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa

 

Perusopetuksen osallisuuden mittarit

Peruskoulun oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoiminta (Kyllä/Ei):

 • Kouluissa on vanhempainyhdistys tai vastaava
 • Koulun johtokunnassa on huoltajien edustajia
 • Kouluissa on kummioppilas-/tukioppilas-/tutor-toimintaa
 • Kouluissa on oppilaskunta tai vastaava

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet: Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin (Kyllä/Ei):

 • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
 • Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen
 • Koulun toiminnan arviointi
 • Koejärjestelyistä päättäminen
 • Kouluruokailun suunnitteluun/toteuttamiseen/arviointiinKkiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Ryhmäyttämisen suunnittelu
 • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittely
 • Vertaistoiminnan suunnittelu

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin (Kyllä/Ei):

 • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
 • Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen
 • Koulun toiminnan arviointiin
 • Koejärjestelyistä päättäminen
 • Kouluruokailun järjestäminen
 • Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu
 • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittely
 • Vertaistoiminnan suunnittelu

Kodin ja koulun yhteistyö (Kyllä/Ei):

 • Vanhempien/huoltajien ja opettajien tapaamisista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Vanhempainiltojen ajankohdasta ja sisällöstä on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Oppilashallinto-ohjelmien viestintävälineiden käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Sosiaalisen median käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Sähköpostin käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Lukiokoulutuksen osallisuuden mittarit

Lukion oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta (Kyllä/Ei):

 • Koulussa on tutor-toimintaa tms.
 • Koulussa on opiskelijakunta tai vastaava toimintaa
 • Järjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin (Kyllä/Ei):

 • Opiskeluhuollon toimintamallien kehittäminen
 • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
 • Ruokailujärjestelyjen suunnitteluun, toteuttaminen tai arviointi
 • Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen suunnittelu ja kehittäminen
 • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten käsittely

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin (Kyllä/Ei):

 • Oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
 • Lomien sijoittumiseen
 • Ruokailujärjestelyjen suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin
 • Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistäminen
 • Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu
 • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten käsittely

Opiskeluhuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä/verkkosivuilla (Kyllä/Ei):

 • Opiskelijoille jaettavassa esitteessä tai koulun verkkosivuilla kerrotaan opiskelijalle kuuluvista palveluista ja niiden saatavuudesta, opiskeluhuoltoryhmän toimintatavoista ja opiskeluhuoltosuunnitelman keskeinen sisältö

Liikuntapalveluiden osallisuuden mittarit

Seuraavista liikuntapalvelujen osallisuusmittareista on saatavissa TEAviisarista kuntakohtaisia tietoja:

Yhteistoiminta (Kyllä/Ei):

 • Kunnassa toimii jokin liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselin kuten seuraparlamentti tai liikuntafoorumi

Vaikuttamistavat (Kyllä/Ei):

 • Onko liikuntapaikkojen kehittämistä varten tehty asukas-/asiakaskysely
 • Onko järjestetty asukasfoorumeja/-iltoja tai kuntalaisraateja liikuntapalvelujen kehittämisestä
 • Onko palvelun käyttäjiä otettu mukaan kunnan toimielintyöskentelyyn kuten lautakuntiin
 • Onko sosiaalista mediaa käytetty kunnan liikuntapalvelujen kehittämistyössä

Kuntalaisen kokemus osallisuudesta

Kuntaorganisaatiolähtöisen tiedon lisäksi voidaan mitata kuntalaisten ja palvelun käyttäjän kokemusta osallisuudesta. Asukkailta ja asiakkailta voidaan selvittää kokemusta osallistumisesta, ovatko osallistuneet, ovatko tulleet kuulluiksi, onko osallistumisella koettu olevan vaikutusta siihen, miten asia on edistynyt. Lisäksi on hyvä tarkastella kriittisesti, jäikö esimerkiksi tietty väestöryhmä osallistumisen ulkopuolelle ja miksi.

Kuntakohtaista tietoa kuntalaisten osallistumisesta (otokseen valikoituneista kunnista) on saatavilla osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutetusta Kuntalaistutkimuksesta. Vuonna 2017 toteutettuun Kuntalaistutkimukseen vastasi 11 856 eri-ikäistä ihmistä 40 kunnasta. 

Kouluterveyskyselystä on saatavilla tietoa muun muassa lasten ja nuorten yksinäiseksi itsensä tuntevien osuudesta.

Lisätietoja kuntalaisten kokemuksen mittaamisesta on saatavilla THL:n nettisivuilta.

 

Blogeja osallisuuden mittaamisesta

Tanja Hirschovits-Gerz ja Pia Hakamäki: Värähtääkö osallisuuden viisari kunnassa?

Titiana Ertiö ja Mikko Rask: Eväitä osallisuuden evaluointiin

 

Mittaamista kehitetään

Kuntademokratiaverkostossa pohditaan Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston tutkijoiden, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungin osallisuusasiantuntijoiden kanssa mitkä mittarit kuvaisivat parhaiten kunnissa osallisuustyötä ja sen vaikuttavuutta. Jos olet kiinnostunut osallisuuden arvioinnista, otathan yhteyttä verkoston koordinaattoreihin.

Sirkka-Liisa Piipponen

Etunimi
Sirkka-Liisa
Sukunimi
Piipponen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Kännykkä
+358 50 448 3366
Vastuualueet
 • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
 • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
 • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Tilastoasiantuntijat
Päivi Kurikka

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Kurikka
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2509
Kännykkä
+358 50 301 9068
Vastuualueet
 • Kuntademokratia ja kuntalaisten osallistuminen
 • Kumppanuustoiminta, kuntien ja järjestöjen yhteistyö
 • Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-projekti
 • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
tags