Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

Tietoa ja tukea kuntalaisten osallisuuden arviointiin

Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin

Kuntaliiton oppaassa esitellään pääosin lainsäädännössä mainittuja kuntien mahdollisuuksia edistää kuntalaisten osallisuutta ja sitä, miten kunta voi arvioida osallisuustoimintansa vaikuttavuutta. Opas sisältää vinkkejä mistä saa tietoja osallisuusmenetelmistä tai osallisuuden arviointityökaluista.

Opas sisältää osallisuuden arviointityökalun, jossa osallisuustyötä arvioidaan kysymysten avulla, joihin vastaamalla kunta saa kokonaiskuvan siitä mitä toimia kunnassa tehdään kuntalaisten osallistumisen edistämiseksi ja mitä voisi vielä tehdä. Työkalu kattaa kuntien käyttämät kuntalaisten osallisuutta edistävät toimet ja niiden vaikuttavuuden arviointimittarit. Mittarit ovat enimmäkseen kysymyksiä, joihin vastataan ”Kyllä/Ei” tai lukumäärätiedolla.

Kuntalaisten osallistumisen arviointiopas on maksuton verkkojulkaisu ja saatavilla Kuntaliiton verkkosivulta www.kuntaliitto.fi/julkaisut

 

Kunnittaista vertailutietoa osallisuudesta

Osallisuuden arviointiin ja mittaamiseen on saatavilla kuntakohtaista vertailutietoa. Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keräävät säännöllisesti tietoja, miten kunnat edistävät kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yleensä nämä mittaavat osallisuutta siten, onko jotakin tehty (Kyllä) tai ei ole tehty (Ei).

Tiedot ovat maksuttomasti ja vapaasti saatavilla. Kunnat voivat hyödyntää tietoja esimerkiksi talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa.

Kuntaliiton ja THL:n keräämien tietojen lisäksi kunta voi kerätä omia mittareita, jotka täydentävät osallisuustyön vaikuttavuuden arviointia siitä saavutetaanko osallisuudella sille asetetut tavoitteet ja mitä vaikutuksia sillä on kunnan toimintaan, kuntalaisille, kunnassa tilapäisesti asuville ja palvelun käyttäjille. Kuntien käyttämiin mittareihin voi tutustua Kuntademokratiaverkoston Innokylän työtilassa.

Kuntakohtaiset osallisuusmittarit palveluittain:

 • Yleiset osallisuusmittarit

 • Perusterveydenhuolto

 • Perusopetus

 • Lukiokoulutus

 • Liikunta

 • Kulttuuri

Lisäksi voidaan mitata osallisuutta kokemuksena:

 • Kuntalaisten kokemus osallisuudesta

Yleiset osallisuusmittarit

Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Kuntalain 22 § sisältää esimerkinomaisen listan tavoista, joilla kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan kunnissa edistää.

Seuraavista kuntien tarjoamien osallisuus- ja vaikuttamistapojen yleisyydestä sekä palautekanavista on kuntakohtaista tietoa raportissa Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen:

Kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat

(Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

 • Kunta on järjestänyt keskustelutilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
 • Kunta on järjestänyt kuulemistilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
 • Kunta on järjestänyt yhdistysten ja järjestöjen kuulemis- ja yhteiskehittämistilaisuuden
 • Kunta on tehnyt asiakas-/käyttäjäkyselyn
 • Kunnan viranhaltijat ovat jalkautuneet kentälle
 • Kunta on tehnyt kyselyn kuntalaisille
 • Kunnan luottamushenkilöt ovat jalkautuneet kentälle
 • Kunnalla on keskustelupalsta internetissä, sosiaalisessa mediassa tms.
 • Kunta on järjestänyt yhteissuunnittelutilaisuuden
 • Kunta on järjestänyt kuntalais-/kansalaisraadin tms.
 • Kunta on tehnyt kuntalaishaastatteluja
 • Kunnalla on verkkovaltuusto
 • Kunta on järjestänyt osallistuvan budjetoinnin
 • Kunta on käyttänyt kumppanuuspöytä-menetelmää
 • Kunta on käyttänyt palvelumuotoilua

Kuntademokratia-/tai osallisuusohjelma 

(Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

Kuntien käyttämät palautekanavat 

(Kyllä, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

 • Kuntaan voi antaa palautetta seuraavien kanavien kautta: sähköposti, suoraan henkilökohtaisesti, internet-sivut, sosiaalisen media, chat-palvelu tms., aloitelaatikko, paikallisradio, paikallis-/aluelehtien yleisönosasto, tekstiviestipalsta, vetoomuksen/adressin

Aloitteet

 • Tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrä (Kpl)
 • Kunnassa on käytössä sähköinen kuntalaisaloitepalvelu (Kyllä, Ei)
 • Tehtyjen valtuustoaloitteiden määrä (Kpl)

 

Osallisuuden mittaaminen perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudesta, asiakaspalautteiden käytöstä ja osallistumis- ja vaikuttamistapojen yleisyydestä on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Avoimuus verkossa

(Kyllä/Ei):

 • Terveyskeskuksen/kunnan verkkosivuilla on kuntalaisten avoimesti tarkasteltavissa eri väestöryhmien terveystarkastusten ajankohdat ja sisältö

Asiakaspalautteet

(Kyllä/Ei):

 • Onko tehty asiakaspalautekyselyjä ehkäisevistä palveluista

Osallistumis- ja vaikuttamistavat

(Kyllä/Ei):

 • Onko järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
 • Onko selvitetty asiakkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
 • Onko otettu kehittämisasiakkaita/kokemusasiantuntijoita mukaan palvelujen suunnitteluun/kehittämiseen
 • Onko järjestetty asukkaille mahdollisuuksia osallistua talouden suunnitteluun (osallistuva budjetointi)
 • Onko tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa

 

Perusopetuksen osallisuuden mittarit

Peruskoulun oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoiminta

(Kyllä/Ei):

 • Kouluissa on vanhempainyhdistys tai vastaava
 • Koulun johtokunnassa on huoltajien edustajia
 • Kouluissa on kummioppilas-/tukioppilas-/tutor-toimintaa
 • Kouluissa on oppilaskunta tai vastaava

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet: Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

(Kyllä/Ei):

 • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
 • Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen
 • Koulun toiminnan arviointi
 • Koejärjestelyistä päättäminen
 • Kouluruokailun suunnitteluun/toteuttamiseen/arviointiinKkiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Ryhmäyttämisen suunnittelu
 • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittely
 • Vertaistoiminnan suunnittelu

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

(Kyllä/Ei):

 • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
 • Oppilashuollon toimintamallien kehittäminen
 • Koulun toiminnan arviointiin
 • Koejärjestelyistä päättäminen
 • Kouluruokailun järjestäminen
 • Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen edistäminen
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu
 • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen käsittely
 • Vertaistoiminnan suunnittelu

Kodin ja koulun yhteistyö

(Kyllä/Ei):

 • Vanhempien/huoltajien ja opettajien tapaamisista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Vanhempainiltojen ajankohdasta ja sisällöstä on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Oppilashallinto-ohjelmien viestintävälineiden käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Sosiaalisen median käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
 • Sähköpostin käyttötavoista on sovittu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

 

Lukiokoulutuksen osallisuuden mittarit

Lukion oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta

(Kyllä/Ei):

 • Koulussa on tutor-toimintaa tms.
 • Koulussa on opiskelijakunta tai vastaava toimintaa
 • Järjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus

Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

(Kyllä/Ei):

 • Opiskeluhuollon toimintamallien kehittäminen
 • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
 • Ruokailujärjestelyjen suunnitteluun, toteuttaminen tai arviointi
 • Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintatapojen suunnittelu ja kehittäminen
 • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten käsittely

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

(Kyllä/Ei):

 • Oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun
 • Järjestyssääntöjen laatiminen
 • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
 • Lomien sijoittumiseen
 • Ruokailujärjestelyjen suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin
 • Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy ja sovittelu
 • Opintojen järjestämisen suunnittelu/ajoittaminen
 • Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistäminen
 • Ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnittelu
 • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten käsittely

Opiskeluhuollon kuvaus oppilaitoksen esitteessä/verkkosivuilla

(Kyllä/Ei):

 • Opiskelijoille jaettavassa esitteessä tai koulun verkkosivuilla kerrotaan opiskelijalle kuuluvista palveluista ja niiden saatavuudesta, opiskeluhuoltoryhmän toimintatavoista ja opiskeluhuoltosuunnitelman keskeinen sisältö

 

Liikuntapalveluiden osallisuuden mittarit

Seuraavista liikuntapalvelujen osallisuusmittareista on saatavissa TEAviisarista kuntakohtaisia tietoja:

Yhteistoiminta

(Kyllä/Ei):

 • Kunnassa toimii jokin liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselin kuten seuraparlamentti tai liikuntafoorumi

Vaikuttamistavat

(Kyllä/Ei):

 • Onko liikuntapaikkojen kehittämistä varten tehty asukas-/asiakaskysely
 • Onko järjestetty asukasfoorumeja/-iltoja tai kuntalaisraateja liikuntapalvelujen kehittämisestä
 • Onko palvelun käyttäjiä otettu mukaan kunnan toimielintyöskentelyyn kuten lautakuntiin
 • Onko sosiaalista mediaa käytetty kunnan liikuntapalvelujen kehittämistyössä

Osallisuuden mittaaminen kulttuuripalveluissa

Seuraavista kulttuuripalvelujen osallisuusmittareista on saatavilla kuntakohtaista tietoa TEAviisarista:

Yhteistoiminta

(Kyllä/Ei):

 • Toimiiko kunnassa säännöllisesti kokoontuva kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteinen nimetty asiantuntijaelin?
 • Toimiiko kunnassa kunnan säännöllisesti koolle kutsuma kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteiskokous (esim. kulttuurifoorumi)?

Vaikuttamistavat

(Kyllä/Ei):

Onko tarjottu seuraavia osallistumis- ja vaikuttamistapoja:

 • Asukas-/asiakaskyselyt
 • Asukaskohtaamiset (esim. asukasfoorumit/-illat, kuntalaisraadit)
 • Palvelun käyttäjien mukaan ottaminen kunnan toimielimiin
 • Sosiaalinen media (tiedottaminen, keskustelut)
 • Verkko-osallistuminen (palautteen anto, asiointi, aloitteiden tekeminen)
 • Yhteiskehittäminen (esim.  kulttuurisuunnittelu tai muut vastaavat)

Kirjastojen tilat

(Lkm, Kyllä/Ei):

 • Kuinka monessa kuntanne yleisessä kirjastossa tarjotaan tiloja, joita yhdistykset/järjestöt/asukkaat ym. voivat varata yksityiskäyttöön kansalaistoimintaa varten?
 • Ovatko kunnan yleisten kirjastojen varattavissa olevat tilat maksuttomia yhdistyksille/järjestöille/asukkaille?

Kuntalaisen kokemus osallisuudesta

Kuntaorganisaatiolähtöisen tiedon lisäksi voidaan mitata kuntalaisten ja palvelun käyttäjän kokemusta osallisuudesta. Asukkailta ja asiakkailta voidaan selvittää kokemusta osallistumisesta, ovatko osallistuneet, ovatko tulleet kuulluiksi, onko osallistumisella koettu olevan vaikutusta siihen, miten asia on edistynyt. Lisäksi on hyvä tarkastella kriittisesti, jäikö esimerkiksi tietty väestöryhmä osallistumisen ulkopuolelle ja miksi.

Kuntakohtaista tietoa kuntalaisten osallistumisesta (otokseen valikoituneista kunnista) on saatavilla osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutetusta Kuntalaistutkimuksesta. Vuonna 2017 toteutettuun Kuntalaistutkimukseen vastasi 11 856 eri-ikäistä ihmistä 40 kunnasta. 

Kouluterveyskyselystä on saatavilla tietoa muun muassa lasten ja nuorten yksinäiseksi itsensä tuntevien osuudesta.

Lisätietoja kuntalaisten kokemuksen mittaamisesta on saatavilla THL:n nettisivuilta.

Blogeja osallisuuden mittaamisesta

Tanja Hirschovits-Gerz ja Pia Hakamäki: Värähtääkö osallisuuden viisari kunnassa?

Titiana Ertiö ja Mikko Rask: Eväitä osallisuuden evaluointiin

 

Osallisuuden arviointia kehitetään

Kehitämme kunnissa tehtävän kuntalaisten osallisuuden edistämisen vaikuttavuuden arviointia. Innokylään on tehty kokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota kunnille malleja ja työkaluja osallisuustyön tekemisen vaikuttavuuden arviointiin.  Kokonaisuus tarjoaa kuntaesimerkkejä hyödynnettäväksi ja edelleen jalostettavaksi.

Linkki Innokylään: Kuntalaisten osallisuuden arviointi -kunnan näkökulma

Ohessa olevat liitteet liittyvät Kuntademokratiaverkoston osallisuuden arviointi ja mittaaminen -työryhmän työhön vuosina 2018-2019.

 

tags
Päivi Kurikka

Päivi Kurikka

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2509, +358 50 301 9068
Vastuualueet
 • kuntademokratia
 • asukkaiden osallistuminen ja osallisuus
 • kuntien ja järjestöjen yhteistyö
Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom

Tutkimuspäällikkö
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2504, +358 50 337 5634
Vastuualueet
 • Kuntaliiton tutkimustoiminta ja tutkimusohjelmat
 • kuntademokratia- ja johtamistutkimukset
 • kuntavaalit
 • kuntajohtajaverkosto Ryhmä44, koko- ja osa-aikaisten puheenjohtajien verkosto