Nuorten osallisuus

Nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (Kuntalaki 410/2015, 26§) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (1285/2016) 8 §:ssä.

Laissa ei säädetä nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valinnasta eikä toimintatavoista yksityiskohtaisemmin, vaan ne jäävät kunnan päätettäviksi. 

Toimintasäännössä todetaan nuorisovaltuuston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, jäsenten valintatapa, toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

Vaikuttajaryhmien vaikuttajarooli

Nuorisovaltuuston vaikuttajarooli ulottuu kunnan kaikille toimialoille. Nuorisovaltuustolle tulee antaa riittävästi tietoa ja varata vaikuttamismahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot valmistelussa olevista asioista. Nuorisovaltuuston rooliin kuuluu, että se voi myös oma-aloitteisesti ottaa kantaa ja lausua asioista, joiden se arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Nuorisovaltuusto voi nostaa esiin lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ja viedä päätöksentekijöiden tietoon lasten ja nuorten tarpeita ja ajatuksia. Nuorisovaltuusto voi myös seurata ja kehittää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kunnassa.

Nuorisovaltuuston läsnäolo- ja puheoikeudet kunnan toimielimissä

Kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muiden kuin kunnan toimielinten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen nuorisovaltuuston edustajalle ainakin valtuuston ja lautakuntien kokouksiin parantaisi tiedonkulkua ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin, kun asian käsittelyyn liittyy salassa pidettäviä tietoja.

Nuorisovaltuustotyön vaikuttavuuden arviointi

Kunnissa voidaan arvioida nuorisovaltuustojen vaikuttavuutta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Pyydetäänkö nuorisovaltuustolta lausuntoja säännöllisesti?
  • Käsitelläänkö nuorisovaltuuston ehdotuksia ja aloitteita kuntien virallisissa toimielimissä kuten valtuustossa, hallituksessa, lauta- ja valiokunnissa?
  • Miten usein nuorisovaltuuston aloitteet johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin eli tulevat toteutetuksi?
  • Tekevätkö nuorisovaltuustot itsearviointia omasta toiminnastaan?
  • Tekevätkö nuorisovaltuustot ja viralliset toimielimet yhteistyötä, esim. työpajat ja seminaarit?

Lisätietoja osallisuuden arvioinnista Kuntaliiton nettisivulta.

Nuoret ja osallisuus -sivulla oleva itsearviointityökalu on suunnattu kaikille kunnassa työskenteleville toimialarajat ylittäen. Työkalun ovat suunnitelleet Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo. Sen avulla pääsee herättelemään ajatuksiaan siitä, mikä omassa kunnassa jo toimii ja mitä puolestaan pitäisi tehdä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Kunnassa on mahdollista tehdä lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointia ennen kunnallista päätöksentekoa. Avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksiä tehtäessä edellyttää vaihtoehtoisia päätösesityksiä. Esimerkiksi arvioitaessa ennakolta kouluverkkopäätöksen eri vaihtoehtojen vaikutuksia voidaan pohdintaan ottaa mukaan niin lapsia, vanhempia kuin henkilöstöäkin.

Opas kunnallisten päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista

 

 

Lisätietoja nuorisovaltuustoista:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

 

Ohjeita ja oppaita nuorisovaltuustoista:

Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen

Opas nuorten vaikuttamismahdollisuuksista maakunnissa

 

Nuorisoalan asiantuntijoiden näkemuksiä nuorten poliittisen osallistumisen tavoista:

Allianssi: Uuden politiikan julistus.

 

Kuntademokratiaverkoston blogeja aiheeseen liittyen:

Laura Lettenmeier: Nuorten osallisuudella vahvistetaan elinvoimaa

Essi Helin ja Heli Markkula: Jääkö nuorisovaltuusto kunnassasi vain nuorisopalveluiden vastuulle?

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä

Evataan yhdessä -opas johdattaa vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteisiin kunnallisessa päätöksenteossa.

lateral-image-left

Opas nuorisovaltuuston perustamiseen

Julkaisu ohjeistaa kuntia ja nuorisovaltuustoja toimimaan lain puitteissa. Se tarjoaa hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, jotka helpottavat toiminnan järjestämistä.

lateral-image-right
tags
Päivi Kurikka

Päivi Kurikka

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2509, +358 50 301 9068
Vastuualueet
  • kuntademokratia
  • asukkaiden osallistuminen ja osallisuus
  • kuntien ja järjestöjen yhteistyö