EU ja kansainvälisyys

EU-rahoitustietoa kunnille

Euroopan unionin ohjelmakauden 2014–2020 rahoitusohjelmat uudistuivat monilta osin. EU:n kansallisten rakennerahastojen tuen pienentyessä merkittävästi vuosina 2014–2020 on kuntienkin kehittämistoiminnassa hyvä suunnata katseet muun muassa Euroopan komissiosta suoraan haettavien tukimuotojen suuntaan. EU-rahoitustietoa kunnille -sivuilta löydät tietoa EU:n rakenne- eli alue- ja investointirahastojen sekä EU:n erillisohjelmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista erityisesti kuntatoimijoiden näkökulmasta.

EU:n rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)

ERI-rahastot ovat Suomessa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Lisäksi rahoituksella tuetaan Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia.

Politiikan sisältöä ohjaa asetuspaketti, joka koostuu Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI) koskevan yleisasetuksen lisäksi rahastokohtaisista asetuksista (EAKR, ESR ja koheesiorahasto) ja Euroopan alueellisen yhteistyön asetuksesta.

Komission kanssa tehtävä kumppanuussopimus määrittelee Suomessa käytössä olevien ERI-rahastojen yhteiset tavoitteet ja työnjaon ohjelmakaudella 2014–2020. Kumppanuussopimuksessa sovitaan ERI-rahastojen toiminnalle asetettavista tavoitteista kansallisella tasolla.

Lisää tietoa rakennerahastoista: Rakennerahastot.fi -verkkopalvelu

EU:n erillisohjelmat

EU:n erillisohjelmia toteutetaan useilla eri politiikanaloilla. Näiden ohjelmien hankerahoitusta haetaan ja rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Euroopan komissiosta tai sen alaisista virastoista. Sivustolla esitellään seuraavia erillisrahoitusohjelmia:

 • Elinkeinopolitiikka: COSME-ohjelma
 • Kansalaisuus- ja ystävyyskuntatoiminta: Kansalaisten Eurooppa
 • Koulutus, nuoriso, liikunta ja kulttuuri: Erasmus+, Luova Eurooppa
 • Liikenne, energia ja tietoyhteiskunta: Verkkojen Eurooppa, Verkotetut yhteisöt -aloite
 • Maahanmuutto ja sisäasiat: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, Sisäisen turvallisuuden rahasto
 • Terveys: EU:n terveysohjelma ”Kansanterveys kasvun tukena”, Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet (EIP) ja jäsenmaiden yhteinen ohjelmasuunnittelu terveyden alalla
 • Tutkimus, kehitys ja innovaatiot: Horisontti 2020, Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet (EIP), yhteiset ohjelma-aloitteet (JIP), yhteiset teknologia-aloitteet
 • Työllisyys- ja sosiaaliasiat: EaSI-ohjelma
 • Ympäristö: Life-ohjelma

Erillisohjelmat toteuttavat EU:n poliittisia tavoitteita ja strategioita, kuten Eurooppa2020 -kasvustrategiaa. Rahoitus edellyttää lähes aina useampaa eurooppalaista hankekumppania ja usein omarahoitusosuutta. Ohjelmiin voivat osallistua myös EU:n ulkopuoliset ns. assosioituneet maat ohjelmasta riippuen. Hankkeiden koko vaihtelee ohjelmasta riippuen 15000 eurosta usean miljoonaan hankkeeseen. EU:n rahoitusosuus hankkeelle on ohjelmasta riippuen ja hankemuodosta riippuen 15-100 prosenttia. Jokaisella ohjelmalla on omat sisällöt ja teemat, hakuajat sekä osallistumisvaatimukset.

Erillisohjelmien hankehaku eli avoimet ehdotuspyynnöt järjestetään koko EU:n alueella yleensä kerran tai muutaman kerran vuodessa. Hanke-ehdotuksen laatimiselle on yleensä aikaa muutama kuukausi. Kilpailu erillisohjelmista rahoitettavista hankkeista on suurta, mutta toisaalta hankkeet ovat yleensä korkeatasoisia.

Lisätietoja

Kutakin EU-ohjelmaa hallinnoivat organisaatiot antavat tarkempaa tietoa hakuteemoista, -kelpoisuudesta sekä avautuvista hauista rahoitusmahdollisuuksista kiinnostuneille. Suomessa lisätietoja antavat esimerkiksi ministeriöt oman alansa ohjelmista, CIMO  Erasmus+ ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmista sekä Tekes tutkimus- ja kehitysasioissa.

Suomen aluetoimistot Brysselissä tiedottavat EU-asioista ja rahoitusohjelmista sekä edistävät alueidensa toimijoiden näkyvyyttä Euroopassa. Kunnat ja muut toimijat voivat olla yhteydessä oman alueensa EU-aluetoimistoon EU-rahoituskysymyksissä.

Helsinki EU Office​
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Lisää aiheesta:

Tietoa EU:n rahoitusohjelmista 2014-2020 Euroopan komission sivuilla

Uudenmaan liiton EU-palvelu
Opetushallitus (ennen CIMO): Ohjelmat

Business Finlandin rahoituspalvelut

 

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
 • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
 • Itämeri-asiat