Juhta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Juhta on valtioneuvoston asettama, ministeriöiden ja kuntien pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Neuvottelukunnan työ on laajaa ja sen toiminta muodostuu useista yhteistyöelimistä, joissa on mukana kuntien ja Kuntaliiton asiantuntijoita eri toimialoilta. Kuntaliitto esittää neuvottelukunnan kolmevuotisen toimikauden alussa Juhtaan nimettävien kuntasektorin edustajia. Juhtan puheenjohtaja on valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja Kuntaliitosta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palveluiden tuotantotapojen uudistamista ja käyttöönottoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Lisäksi se antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia eli JHS-suosituksia. Juhta ja sitä valtionhallinnossa koordinoiva valtiovarainministeriön JulkICT-toiminto ovat Kuntaliiton tietoyhteiskuntatyön keskeisiä yhteistyökumppaneita. 

Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Puolet jäsenistä edustaa kuntakenttää ja puolet valtion eri toimijoita. Juhtan ja jaoston tukena toimii sihteeristö, joka käytännössä valmistelee kokoukset ja tukee Juhta-verkoston toimintaa.

Juhtan toimintatapa uudistettiin 2016 alkaneen toimikauden alusta. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimii yksi jaosto, jonka toiminta organisoituu noin seitsemän asiantuntija-alueen kautta. Jaoston rooli on koota asiantuntija-alueiden sisältöjä sisällöllisesti mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja tukea yhteistyötä yli projekti- ja toimialarajojen. Jaoston kokoonpano muodostuu kunkin asiantuntija-alueen puheenjohtajista, minkä lisäksi sihteeristö osallistuu sekä jaoston, että Juhtan kokouksiin. Osa sihteeristön ja jaoston jäsenistä ovat samoja henkilöitä.

Juhtan toimikausi kestää kolme vuotta ja nykyinen toimikausi on 1.3.2019 - 28.2.2022. Juhtan, jaoston ja sihteeristön ja muiden nimitettyjen ryhmien jäsenet tällä kaudella löytyvät täältä.

Juhta asiantuntija-alueet

Valmistelu asiantuntija-alueilla voidaan järjestää hyvin vapaasti ja joustavasti ja asiantuntija-alueen puheenjohtajalla on mahdollisuus organisoida toimintaa haluamallaan tavalla. Tällä pyritään joustavuuteen ja siihen, että tarvittaessa toiminta voi reagoida uusiin tarpeisiin nopeastikin. Asiantuntija-alueet voivat toimia verkostomaisesti, työryhmän tai ryhmien muodossa, järjestäen seminaareja tai muuta tarpeelliseksi katsomaansa toimintaa. Asiantuntija-alueista vain JHKA-ryhmä on virallisesti asetettu. Tavoite on, että jokaisella asiantuntija-alueella on edustettuna sekä valtio että kunnat vähintään yhden, mielellään useamman jäsenen muodossa. Myös JHS-suositusten valmistelu tehdään asiantuntija-alueilla, yleensä kuitenkin omissa JHS-työryhmissään. JHS-sihteeri tukee JHS-suositusten valmistelua. Asiantuntija-alueita voidaan tarpeen mukaan muodostaa uusia, toimintaa voidaan yhdistää muihin ryhmiin tai niitä voidaan lakkauttaa, jos sitä ei katsota enää tarpeelliseksi. 

Mikäli kunnasta halutaan lähteä mukaan jonkun asiantuntija-alueen työhön, kuten jhs-suosituksen valmisteluun, hän voi ottaa yhteyttä suoraan asiantuntija-alueen puheenjohtajaan tai olla yhteydessä Kuntaliiton erityisasiantuntija Elisa Kettuseen joka auttaa löytämään oikean tahon. Osaavia kunta-asiantuntijoita kaivataan usein osallistumaan mukaan valmisteluun, kommentoimaan luonnoksia ja suunnitelmia, JHS-suositusten valmisteluun ja muuhun yhteistyöhön. 

Tietoturva, tietosuoja ja varatutuminen -asiantuntijaryhmä

Kuntaliitolla on vetovastuu Tietoturva, tietosuoja ja varautuminen -asiantuntijaryhmästä, jonka puheenjohtajana toimii Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuula Seppo. Tässä roolissa Tuula on myös Juhtan jaoston jäsen.

Asiantuntijaryhmän tehtävä on valmistella jaoston käsiteltäväksi ja Juhtan hyväksyttäväksi tietosuojaan, tietoturvaan ja varautumiseen liittyviä asioita. Tarkoituksena on muodostaa yhteisiä näkemyksiä ja kannanottoja, sekä päättää ohjeiden ja suositusten tekemisestä, sekä lisätä tiedonkulkua eri ryhmien välille.  Ryhmä on asettanut itse tärkeimmäksi tavoitteeksi vuosille 2017-2018 EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietoturvaohjeisiin liittyvien koulutusten ja työpajojen suunnittelu ja toteutus. Juhta rahoittaa videokoulutusten ja tietosuoja-asetuksen toteutusta tukevien työpajojen toteuttamista. Videot ja muu hankkeessa toteutettava materiaali löytyy osoitteesta arjentietosuoja.fi

JHS-järjestelmä

JHS, julkisen hallinnon suositus - on julkisessa hallinnossa käytettäväksi tarkoitettu menettelytapa, määrittely tai ohje. Niiden antaminen on osa Juhtan toimintaa. Suositusten valmistelua ja ylläpitoa varten on luotu JHS-järjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytyksiä toimintojen kehittämiselle ja tehostaa tiedon hyödyntämistä. Suositusten avulla pyritään ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä, välttää päällekkäistä kehittämistä ja luoda yhdenmukaisia käytäntöjä julkiseen hallintoon. Tarkalleen ottaen pitäisi puhua JH-suosituksista tai pelkistä JHS:sistä, mutta ”JHS-suositus” on vakiintunut ilmaisu.

JHS-järjestelmässä keskeinen toimija on Juhtan alainen asiantuntijajaosto, joka ohjaa suositusten valmistelua. Suosituksia valmistellaan asiantuntija-alueilla, mutta yleensä omissa JHS-työryhmissään. Käytännön työtä, eli suositusten teknistä kirjoittamista tekee usein palkattu konsulttieditori jhs-työryhmän ja sen puheenjohtajan ohjauksessa. Työryhmien jäsenet eivät saa erillistä palkkiota työstään.

Työryhmätyöskentely ei ole ainoa vaihtoehto suositustyön organisointiin. Kulloinkin sopivimmasta toimintatavasta voi keskustella JHS-sihteerin kanssa, joka mm. tukee ja ohjaa työryhmien työskentelyä JHS 136 -suosituksen mukaisesti. JHS-sihteeri toimii kaikissa JHS-asioissa ensisijaisena yhteyshenkilönä, yhteystiedot löytyvät jokaisen JHS-suosituksen luvusta ”Opastavat tiedot”.

Aloitteita JHS-suosituksiksi voi tehdä kuka tahansa, mutta yleensä tarve nousee asiantuntija-alueilta ja alkujaan käytännön elämän haasteista yhteentoimivuuden ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyen.

JHS-suositukset löytyvät valtiovarainministeriön JHS-sivuilta. Lisätietoa Juhtan ja asiantuntijajaoston toiminnasta (kuten kokousmateriaalit) löytyvät valtiovarainministeriön wikistä.

JHS-sihteeriin voi ottaa yhteyttä palvelusähköpostin kautta: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi

Juhtasta viestintä

Juhtasta twiitataan aihetunnisteella #juhta (isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä). 

Juhtan kokousten materiaalit ja kokouspöytäkirjat löytyvät valtiovarainministeriön wiki-palvelusta.

Juhtan jaoston kokousmateriaalit ja kokouspöytäkirjat löytyvät valtiovarainministeriön wiki-palvelusta.

Kuntaliitto viestii Juhtaan liittyvistä asioistaan Kuntaliiton verkkosivuilla ajankohtaista -uutisissa sekä Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirjeessä. Tietoa jaetaan tarvittaessa myös sosiaalisen median kanavissa, kuten Kuntien avoin data -ryhmässä Facebookissa (vaatii tunnukset palveluun). 

tags
Tom Holmroos

Etunimi
Tom
Sukunimi
Holmroos
Tietojohtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2108
Kännykkä
+358 50 511 4256
Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinta ja tietojohtamisen kehittäminen
  • Kuntaliiton palvelujen digitalisointi
  • Kuntaliiton ICT-asiat ja tilaaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategia ja kehitys