Kunnat 2021 ohjelma

Aiemmat hankkeet

Reagoimme muutokseen 

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on Kuntaliiton kaksi vuotta kestävä projekti vuosina 2018-2019. Projekti kokoaa yhteen tunnistettuja kuntien digitalisointiin liittyviä haasteita. Haasteiden taustalla on sekä suuret hallinnolliset uudistukset, että toisaalta samaan aikaan kasvava tarve kehittää palveluita ja toimintaa teknologiaa hyödyntäen ja yhteistyötä tehden. Projektissa pyritään löytämään toimintamalleja, kuinka kuntien yhteistyötä voidaan digitalisaation alueella lisätä ja samalla kehittää Kuntaliiton palvelua paremmin kuntien muuttuvia tarpeita palvelevaksi. Projektin aikana toimintamalleja kokeillaan käytännössä pilottien kautta, joissa edistetään myös todellisia digitalisoinnin tarpeita kunnissa. Kustannustietoinen toimintatapa on projektin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Näin pyritään saavuttamaan aitoa hyötyä sekä kunnille että varmistamaan se, että tällaisen palvelun toteuttaminen Kuntaliitossa tulee olemaan kestävällä taloudellisella pohjalla.

Projekti jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Jokaisella osa-alueella pyritään tekemään sekä käytännönläheistä pilotointia että soveltamaan toiminta- tai hallintamalleja pysyvään käyttöön. Kaikkea projektissa tehtävää työtä on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Projekti muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Hallinnoidaan kuntien puolesta yhteisiä ohjelmistotuotteita ja rajapintoja
 2. Edistetään sähköistä palvelukehitystä kunnissa, toteuttamalla yhteisiä sähköisiä asiointipalvelukanavia
 3. Tuetaan kuntia kansallisten muutosohjelmien toimeenpanossa ja käyttöönotossa.

Yhteistyö kuntien ja eri sidosryhmien kanssa on koko projektin avainteema!

Jokaisessa kokonaisuudessa kehitystä tehdään pilottien kautta. Pilotteja haetaan kartoittamalla kuntien eri toimialojen tarpeita.

1. Hallinnoidaan kuntien puolesta yhteisiä ohjelmistotuotteita ja rajapintoja

Kunnissa kehitetään koko ajan toimintaa palvelevia ohjelmistoja ja rajapintoja yksin tai yhdessä kumppaneiden kanssa. Hyvän ratkaisun lähtiessä leviämään laajempaan käyttöön, tulee usein tarve löytää koordinointiin toimija, jolla on tahtoa ja kykyä organisoida yhteinen työskentely ja kehittäminen. Kuntaliittoa on pyydetty ottamaan tämä rooli lukemattomia kertoja ja näitä tarpeita on ratkottu vuosien varrella yksi kerrallaan. TukuDigi -projektissa kokeillaan, voisiko Kuntaliitto rakentaa tästä koordinaattorin roolista toimivaa palvelua kunnille. Toimintamallia lähdetään rakentamaan aiemmin kehitettyjen ja muualla käytössä olevien hallintamallien ja liiketoimintamallien pohjalta. Kuntaliiton tavoite on pidättäytyä koordinoijan roolissa tuottaen hyötyä kuntien arkeen. Tarvittava tekninen työ ostetaan ulkoisilta toimijoilta. Yhteistyötä halutaan rakentaa kuntien, yrityksien ja muiden viranomaisten kanssa muodostaen toiminnan pohjaksi alusta alkaen kestävä taloudellinen toimintamalli.

Tällä osa alueella on käynnissä kaksi alaprojektia, joissa toimintaa on jo aloitettu. 

Hyödynnämme VTT:n valtiovarainministeriölle kehittämiä malleja, joita sovelletaan pilottien hallintamallien kehittämisessä. Linkit alkuperäisiin dokumentteihin valtiovarainministeriön JulkICT:n wikipalveluun: Avoimen tuotteen hallintamalli monitoimittajaympäristössä (tutkimusraportti) ja tuotteen hallintamallin kuvauspohja

2. Edistetään sähköistä palvelukehitystä kunnissa, toteuttamalla yhteisiä sähköisiä asiointipalvelukanavia

Kuntien sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ei ole tällä hetkellä ole vastuuntahoa eikä kunnollista koordinaatiota. Toisaalta valtio tuottaa sähköisen asioinnin tukipalveluita (Suomi.fi -palvelut). Projektissa toteutetaan yhteisiä sähköisiä palveluita tai niiden osia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda toimintamalli ja osoittaa sen toimivuutta käytännön pilottien kautta.

Tällä osa-alueella kerätään ideoita sekä pilotoitaviksi kohteiksi, että toimintamalliksi. Teemme yhteistyötä Väestörekisterikeskuksen kanssa. 

3. Tuetaan kuntia kansallisten muutosohjelmien toimeenpanossa ja käyttöönotossa

Yhteiskunnassa on meneillään laajoja uudistuksia, jotka aiheuttavat kuntiin isoja toiminnallisia muutoksia myös teknologian näkökulmasta. Kuntatieto-ohjelman myötä uudistuu kuntien talousraportointi, tietosuoja-asetus velvoittaa ottamaan henkilötieto nykyistä paremmin haltuun, saavutettavuusdirektiivi asettaa haasteita verkossa ja mobiilisti tarjottavalle viestinnälle ja palveluille, minkä lisäksi meneillään on paljon toimialoilla tapahtuvia uudistuksia. Tällä osa-alueella pyritään muodostamaan kokonaiskuvaa niistä haasteista, joita kuntien täytyy kohdata laittaessaan käytäntöön näitä eri haasteita sekä ratkaisemaan esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin sitä, kuinka kunta löytää oikean tiedon sitä tarvitessaan. Resurssien salliessa tällä osa-alueella voidaan lisäksi toteuttaa koulutuksia, infotilaisuuksia ja erilaista viestintää.

  Toimintatavat

  Projektin periaatteita ovat yhteistyö ja avoimuus sekä kustannustietoisuus. Uutta toimintamallia lähdetään rakentamaan kuntien tarpeita koko ajan kuunnellen ja yhteistyössä rakentaen. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu kuntiin, vaan myös muiden toimijoiden kanssa halutaan pitää yllä vuoropuhelua. Kokonaisuutena kustannustietoisuus on tärkeää, jotta toimintamalli on aidosti toteutettavissa.

  Projektin viestinnästä ja yhteistyömahdollisuuksista tullaan viestimään alkuvaiheessa näiden sivujen kautta. Myöhemmin viestintäkanavia tulee lisää, projektin aloittaessa toimintansa vuoden 2018 alusta alkaen. Tietoa projektista jaetaan myös Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön uutiskirjeen Kunnat ja tietoyhteiskunta -kautta (tässä linkki Kuntaliiton uutiskirjesivulle) sekä Elisa Kettusen ylläpitämän "Kuntien avoin data" facebook -ryhmän kautta (edellyttää facebooktunnukset). Tämä ryhmä on suljettu fasilitointisyistä, mutta sinne voi lähettää liittymispyynnön. 

  Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on osa laajempaa ohjelmaa

  Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on osa Kuntaliiton Kunnat 2021 -kehittämisohjelmaan ”Tulevaisuuden kunta”, johon kuuluu myös muita projekteja. Nämä projektit ovat:

  Vastuuhenkilöt ja lisätiedot

  Lisätietoja voi kysyä Kuntaliitosta projektipäällikkö Elisa Kettuselta tai projektissa työskenteleviltä Kuntaliiton erityisasiantuntijoilta Pasi Halmeelta ja Mikko Malmgrenilta. TukuDigi- projektiin kuuluvan HALI-projektin osalta vastuussa on erityisasiantuntija Tom Holmroos. 

  Lisätietoja antaa myös tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi.

   

  Kunnat 2021 -ohjelma

  Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti kuuluu Kuntaliiton Kunnat 2021 -ohjelmaan. Lue lisää ohjelmasta ja muista siihen kuuluvista projekteista.

  Kunta.fi yhteistyö

  Kunta.fi yhteistyö on osa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lue lisätietoa Kunta.fi yhteistyöstä ja kuinka siihen voi liittyä mukaan.

  HALI - hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus

  HALI on osa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lisätietoa HALI-projektista ja kuinka siihen voi liittyä mukaan.

  Tietoyhteiskunta

  Lisätietoa tietoyhteiskuntayksikön toiminnasta, palveluista ja viestintäkanavista.

  tags
  Elisa Kettunen

  Elisa Kettunen

  Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
  Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
  +358 9 771 2167, +358 50 372 6789
  Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät
  Tom Holmroos

  Tom Holmroos

  Tietojohtaja
  Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
  +358 9 771 2108, +358 50 511 4256
  Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinta ja tietojohtaminen
  • Kuntaliiton tietopalvelujen ja analytiikan kehittäminen
  • Kuntaliiton tietohallinto
  Mikko Malmgren

  Mikko Malmgren

  Projektipäällikkö
  Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
  +358 9 771 2090, +358 44 756 2449
  Vastuualueet
  • avoimien tuotteiden hallintaa koskevan palvelun implementointi ja käyttöönotto
  • analytiikka ja tiedon hyödyntäminen Kuntaliitossa ja Kuntaliiton palveluiden tukena
  • ekosysteemien ja avoimen kehityksen edistäminen asiakkaiden ja sidosryhmien hankkeissa