Tulkintoja ja ohjeita

Rakennusten poltto

Rakennusten hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty, kun yleensä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Pelastustoimen harjoittelutarkoituksissa tämä saattaa kuitenkin olla mahdollista.

Rakennusten polttoon liittyvää juridiikkaa 2007

Päätettäessä rakennusten hävittämisestä polttamalla on juridisesti kysymys kolmen eri viranomaisen itsenäisestä toimivallasta ja tehtävistä kolmen eri lain nojalla. On huomattava, että rakennusten hävittäminen polttamalla ei tule jätehuoltomääräyksistä johtuen kysymykseen kuin erityisistä syistä poikkeustapauksissa, joten menettelyn yksinkertaistamiselle ei juurikaan ole tarvetta.

Purkaminen ja MRL

Ajallisesti ensimmäiseksi purkamista ja polttamista suunnittelevan tahon on syytä selvittää kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta onko rakennuksen purkaminen ollenkaan mahdollista MRL:n näkökulmasta. Tämä tarkoittaa ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista tapauksesta riippuen. Tämä asia ratkaistaan itsenäisesti riippumatta jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkastelusta ja siinä sovelletaan MRL:n säännöksiä. Jos rakennuksen purkaminen MRL:n näkökulmasta on mahdollista, edellyttää polttaminen yleensä ainakin jätehuoltomääräyksistä poikkeamista sekä saattaa edellyttää YSL 62 §:n mukaista ilmoitusta ja poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä. Nämä asiat sopivat yhtaikaa vireille laitettaviksi. Olisi hyvä, että rakennusvalvontaviranomainen toteaisi päätöksessään tai muussa kirjelmässään, että purkamisluvalla tai purkamisilmoituksella ei ole vielä ratkaistu, onko polttaminen jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelulainsäädännön kannalta sallittua.

Polttaminen ja jätehuoltomääräykset

Rakennuksen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty jätehuoltomääräyksissä. Tästä kiellosta voidaan rakennuksen omistajan hakemuksesta myöntää lupa poiketa kunnan asianomaisen viranomaisen päätöksellä. Usein tämä toimivalta on delegoitu viranhaltijalle. Lupaan poiketa jätehuoltomääräyksistä ja rakennuksen hävittämiseen polttamalla tulee olla erityinen hyväksyttävä peruste ja syy. Tällainen erityinen syy voinee olla lähinnä pelastustoimen tarve saada rakennuksen polttaminen harjoituskohteeksi. Rakennuksen omistajan taloudellinen intressi ei voi olla hyväksyttävä peruste polttamiselle. Myönteisessä päätöksessä olisi hyvä todeta, että sillä ei ole ratkaistu, onko rakennuksen purkaminen sallittua MRL:n kannalta, mikä edellyttää aina eri käsittelyä. Mahdollisesta ympäristönsuojelulain mukaisesta eri käsittelystä tulisi myös mainita.

Polttaminen ja ympäristönsuojelulaki

Rakennuksen polttaminen saattaa joissain tapauksissa olla sellainen YSL 62 §:n mukainen poikkeuksellinen tilanne, josta rakennuksen polttamista suunnittelevan rakennuksen haltijan tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusten käsittely on usein delegoitu viranhaltijalle. Asianomaisen viranomaisen tulee käsitellä asia erikseen ja tehdä siitä päätös mahdollisesti tarpeellisine määräyksineen.

Ympäristöviranomaisen pitäisi omassa lausunnossaan arvioida sitä, onko kohde sellainen, ettei siitä poltettaessa ole haittaa ympäristölle. Tämä ei kuitenkaan liene aivan välttämätöntä, jos kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntemusta voidaan käyttää jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevan asian käsittelyn yhteydessä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevaan lupaan voidaan sisällyttää tarpeelliset ehdot toimenpiteistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on rakennuksen polttamiseen sovellettavia määräyksiä, joista on tarpeen tässä yhteydessä poiketa, tulee rakennuksen haltijan hakea tähän nimenomaista poikkeamista ja tästä tulee asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tehdä erillinen päätös. Tämän päätöksen valmistelussa on syytä olla yhteydessä jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevaa päätöstä valmistelevaan henkilöön.

Polttamislupaan tarvitaan pelastuslaitoksen ilmoitus siitä, että se aikoo käyttää kohdetta harjoituksiin. Muuten ei lupia ole syytä myöntää.

Jotta asian käsittely ei olisi käytännössä kohtuuttoman hankalaa, tulisi käytännössä viranomaisaloitteisesti ohjata asia näihin eri käsittelyihin yhden hakemuksen tai ilmoituksen perusteella.

Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka