Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus (2a §)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset (1201/2020) tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetusta asetuksesta (912/1992) tullaan yhtäaikaisesti lakimuutosten voimaantulon kanssa kumoamaan säännökset siltä osin kuin asetuksen sääntely on siirretty lakiin. 

Asiakasmaksulain muutosten myötä sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista säädetään nimenomaisesti lain tasolla. Myös jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuista säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Maksukatto tulee uusien säännösten myötä laajenemaan ja hoitajavastaanotoista perusterveydenhuollossa tulee maksuttomia. Myös alaikäiselle poliklinikalla annettava tutkimus ja hoito on maksutonta. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen korostetaan ja asiakkaan informointivelvoitetta liittyen asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen vahvennetaan.  

Kuntaliitto on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmistellut tekstin asiakasmaksulain muutoksiin liittyen. Teksti perustuu pääosin sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoon.

Kuntaliitto tukee kuntia asiakasmaksulain toimeenpanossa ajankohtaisuutinen (27.5.2021)

narrow

Yleiskirje: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus (2021)

narrow

Julkaisu: Ohje asiakasmaksulain 2 a pykälän toimeenpanosta (2021)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) on uudistettu. Maksun perimistä koskevassa lain 2 a §:ssä säädetään asiakkaalle lähetettävän laskun sisältämistä tiedoista. Lainmuutokset tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan vuoden

lateral-image-left