Asiakasmaksut

Etäpalveluista perittävät maksut

Maksullinen etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia.

Palvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä. Käyntiasiointia korvaava palvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun asiakasta tutkitaan tai hoidetaan videovälitteisen yhteyden kautta tai kun palvelua annetaan asiakkaan lähettämän kuvan tai videon perusteella, jos tällainen palvelu voi korvata käyntiasiointia. Käyntiasiointia korvaava maksullinen etäpalvelu ei siten ole yleinen, anonyymisti annettu terveysneuvonta taikka yleistä ohjausta ja neuvontaa tarjoava chat-, sähköposti-, tekstiviesti- tai muu vastaava palvelu.

Kuntaliittoon on tullut kysymyksiä hoitopuheluihin, videovälitteisiin vastaanottoihin yms. etäpalveluna annettaviin palveluihin liittyen. Kysymys on ollut usein siitä, voiko näistä palveluista periä asiakasmaksuasetuksessa säädetyn enimmäismaksun (esim. terveyskeskusmaksu, poliklinikkamaksu tai suun terveydenhuollon käyntimaksu).

Kuntaliiton ohjeistus tältä osin on, että etäpalvelusta perittäisiin maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Käytännössä maksun käyttöönotto edellyttää siis sitä, että maksun perusteista sekä palvelun sisällöstä päätetään ao. toimielimessä. Tilanne on verrattavissa hoitajakäynnistä perittävään maksuun (jonka käyttöönoton yhteydessä on saatettu päättää maksun perimisestä myös hoitajan etäpalveluna annettavasta palvelusta).

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan palvelusta välittömästi aiheutuvat kustannukset. Käytännössä etäpalvelusta perittävästä maksusta ei tulisi muodostua suurempaa maksua kuin perinteisestä käyntiasioinnista. Maksua määriteltäessä tulisi myös huomioida ne rajoitukset, joita maksun perimisille on asiakasmaksulain 5 §:ssä ja sitä koskevissa tulkinnoissa asetettu, esim. terveyskeskuskäyntien maksuttomuus alaikäisille tai hammashoitajan käynnin maksuttomuus suun terveydenhuollossa.

Kuntalaskutuksen osalta toimitaan terveydenhuoltolain 58 §:ssä säädetyin tavoin, eli potilaan hoidosta aiheutuneista kustannuksista vähennetään em. kunnan tai kuntayhtymän toimielimen päätöksen mukainen asiakasmaksu.

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
tags