ITE–menetelmä avuksi toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja laadunhallintaan

asiakaspalvelu

Laadunhallinnalla tarkoitetaan toiminnan järjestelmällistä suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Laatu on palvelun kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Se on lähtökohtaisesti jotakin hyvää ja tavoiteltavaa: onnistumisen käsite.

Arvioinnin ja laadunhallinnan merkitys on kasvanut yhteiskunnan kaikilla alueilla. Toimintaympäristön muutos, palveluiden uudet rakenteet ja vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät laadunhallinnan ja -varmentamisen yhä ajankohtaisemmaksi.

Laadunhallintaa, potilasturvallisuutta, toiminnan arviointia ja omavalvontaa säännellään lukuisissa laeissa ja asetuksissa, mm.

 • terveydenhuoltolaissa (1326/2010)
 • potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (1992/785)
 • STM:n asetuksessa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011)
 • sosiaalihuoltolaissa (1301/2014)
 • laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • laissa yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
 • laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
 • perusopetuslaissa (628/1998)
 • lukiolaissa (629/1998)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998)
 • vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998)
 • taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) sekä
 • kirjastolaissa (904/1998).

Valvonnan painopiste on siirtymässä entistä enemmän ennakoivaan ja vuorovaikutukselliseen valvontaan. Valvonnan muotona omavalvonta on ensisijainen esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontamallissa. 

Palveluntuottajien oma vastuu toimintansa asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palveluiden laadusta korostuvat. Toimijoiden on kyettävä osoittamaan toimintansa oikeellisuus ja vastuullisuus palvelujaan käyttäville ja muille sidosryhmille. Siksi on tärkeää, että yhteisö tai yksittäinen toimija itse kykenevät arvioimaan omaa toimintaansa ja palvelujensa laatua johdonmukaisesti, järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti.   

Järkevältä ja yksinkertaiselta kuulostava asia ei kuitenkaan ole aina helppo toteuttaa käytännössä. Tarvitaan työkaluja, jotka tukevat päätöstä, liikkeelle lähtemistä ja toteutusta. ITE- itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä tukee laatutyön käynnistämistä ja etenemistä.

ITE‒itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä

ITE‒itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä on helppokäyttöinen ja käytännönläheinen väline oman työn, toiminnan ja palveluiden laadun kehittämiseksi. Menetelmä on helposti käyttöön otettavissa - ilman erillisvalmisteluita. Tämän vuoksi se on usein ensimmäinen askelma kohti järjestelmällistä laadunhallintaa.

ITE-menetelmä soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon mutta myös muille toimialoille. Se on lunastanut paikkansa lukuisissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, lääkäriasemilla, asumispalveluyksiköissä ja yhdistyksissä. Menetelmää voivat käyttää sekä yksittäiset ammattihenkilöt ja vapaaehtoistoimijat että yksityiset ja julkiset yhteisöt.

ITE-menetelmä prosessina

ITE-menetelmä toteuttaa ajatusta työyhteisölähtöisestä prosessikehittämisestä osana yhteisön arkea. ITE-itsearviointi toteutuu prosessina, joka käynnistyy suunnitteluvaiheella ja etenee kyselyn toteutuksesta tulosten tarkasteluun ja päätelmien tekoon. Tavoitteena on tehdä asiat paremmin ja saada aikaan parempia tuloksia.

ITE-menetelmä ottaa huomioon käytettävissä olevat resurssit, kattaa koko toiminnan, tuo näkyviin vahvuudet sekä kehittämiskohteet ja toimii jatkokehittelytyön pohjana. Menetelmä painottaa

 • arvioivaa ja kehittävää työotetta
 • käytänteiden ja prosessien näkyväksi tekemistä
 • asioista sopimista, reflektointia ja päätelmien tekemistä
 • asianmukaista dokumentointia
 • laadun johdonmukaista kehittämistä oman asiakaskunnan, työyhteisön ja toimintaympäristön tarpeita vastaavasti.

Arvioinnin ja kehittämisen kohteena ovat toiminnan kannalta keskeisimmät osa-alueet:

 1. Toiminnan perusteet
 2. Toiminnan suunnittelu ja seuranta
 3. Henkilöstö ja johtaminen
 4. Ympäristö ja laitteet
 5. Toiminta ja palvelut
 6. Viestintä ja yhteistyö
 7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen

ITE-menetelmän sisällöt ja käyttö

ITE-menetelmä koostuu:

 • kyselylomakkeesta (ITE-arviointilomake)
 • vastausten kokoamista ja analysointia varten tuotetusta laskentapohjasta (ITE-laskentatyökirja)
 • kehittämistarpeiden kokoamiseen ja jatkotoimenpiteiden jäsentämiseen kehitetystä lomakkeesta (ITE-seurantalomake)
 • auditoinnin tai vertaisarvioinnin toteuttamiseen suunnitellusta lomakkeesta (ITE-työvihko) sekä
 • auditointimallista, joka soveltuu sekä ulkoisen että sisäisen auditoinnin toteuttamiseen.

ITE-arviointilomakkeen avulla toimija tai yhteisö ottavat kantaa siihen, kuinka hyvin toiminnan laatuun vaikuttavat elementit tai aihealueet toteutuvat arjen käytännöissä.

ITE-arviointilomakkeita on kehitetty eri käyttöympäristöihin. Lomakeperheeseen kuuluvat:

 • ITE-peruslomake sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyötä tekevään yksikköön
 • ITE-sinkku -lomake ammatinharjoittajalle tai yrittäjälle tai sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa ainoana alansa edustajana toimivalle ammattilaiselle
 • ITE-toimisto - lomake toimistotyyppiseen työhön
 • ITE-järjestö - lomake järjestötyön kehittämiseen ja 
 • ITE-vapaaehtoistoiminta -lomake liikunnan vapaaehtoistoimijoille
 • ITE-perhehoito -lomakkeet perhekodeille sekä toimeksiantopohjaisesti toimiville perhekodeille
 • ITE-päiväkoti -lomake päiväkodeille.

Lomakkeet sisältävät 25 väittämää ja ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Näkyväksi tulevat asiat, jotka toimivat hyvin tai jotka edellyttävät kehittämistoimenpiteitä. Prosessin tuotoksena syntyy joukko oivalluksia ja yhteisesti kommunikoituja päätelmiä.

ITE-laskentatyökirja on apuna tulosten raportoinnissa ja päätelmien teossa. Laskentatyökirja on yksinkertainen laskentapohja muun muassa keskiarvojen ja keskihajontojen laskemista ja tulosten graafista esittämistä varten. Tuloksia voidaan sen avulla tarkastella myös ISO-, EFQM-, SHQS-, BSC ja CAF -laadunhallintajärjestelmien aihealueiden mukaisesti eriteltynä.

Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat kirjataan ITE-seurantalomakkeeseen edelleen prosessoitavaksi. Myös auditoinnin ja muiden kehittämistoimien tueksi laadittua ITE-työvihkoa voidaan käyttää apuna päätelmien teossa. Laadun kehittyminen liittyy luontevasti osaksi muuta vuosittaista suunnittelu- ja arviointisykliä.

IITE-menetelmän ylläpito ja kehittäminen

ITE-menetelmä on kehitetty Kuntaliitossa, yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja laadunhallinnan asiantuntijoiden kanssa. ITE-menetelmän oikeudet ovat siirtyneet Kuntaliitto-konsernissa FCG Konsultointi Oy:lle, joka ylläpitää ja kehittää menetelmää.  Uusi versio ja uudistettu käyttöliittymä on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2019.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Mari Sjöholm

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Kännykkä
+358 50 338 2502
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
 • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili