Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki

Kuntien työllisyyttä edistävä toiminta ja kotoutuminen maakuntamallissa

työ

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

 

Kasvupalvelulain lausuntokierros päättyi 26.4.2017 ja työ- ja elinkeinoministeriö sai yhteensä noin 340 lausuntoa. Niistä yli 190 oli kuntien lausuntoja. Lausuntoja analysoidaan parhaillaan ja lausuntokooste on julkaistu. Varsinainen hallituksen esitys annetaan tämän hetken tiedon mukaan viimeistään 13.7.2017 eduskunnalle. Lakiesitys ei ole vielä edennyt eduskuntaan asti eli emme siis vielä tarkalleen tiedä, minkälainen lopullinen esitys tulee olemaan.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu. Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiesityksessä (luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä) todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksesta ohtuvat muutokset kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin kesän 2017 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut keskustelua siitä, että kuntouttavasta työtoiminnasta ehkä luovuttaisiin kokonaan vuonna 2019 ja tilalle tulisi kokonaan uusi palvelu. 1.8.2017 käynnistyvissä työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisissa kokeiluissa kuntouttava työtoiminta on mahdollista korvata uudentyyppisellä työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla. Uudesta palvelusta ja sen toimivuudesta saadaan kokeilun kautta tietoa ja kokemusta ja sen pohjalta voidaan tehdä myöhemmin päätöksiäkin asian suhteen.

Työllisyyden hoidon järjestäminen

Lakiesityksen mukaan järjestämisvastuu työllisyyden hoidosta siirtyisi maakunnille (poikkeuksena Uudenmaan erillisratkaisu). Siitä huolimatta nyt ja todennäköisesti jatkossakin kunnilla tulee olemaan vapaaehtoisesti ja ilman valtion korvauksia, yleisen toimivallan puitteissa, paljon työllisyyttä edistävää toimintaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvupalvelujen siirtyessä maakunnalle myös työnjako maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämisessä muuttuu. Tulevat maakunnat hoitavat niitä kotouttamiseen liittyviä tehtäviä, joita nykyisin kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan hoitavat ELY-keskukset ja TE-toimistot. Myös kunnilla on kotoutumisen edistämiseen ja tukemiseen liittyviä tehtäviä, jotka jäävät kuntien vastuulle jatkossakin. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi suomen/ruotsin kielen kurssit ja kotoutumiskoulutus työelämän ulkopuolella oleville, alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, asumispalvelut sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Kotoutumislaki luonnosvaiheessa

Kotoutumislakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä on julkaistu 5.5.2017 työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla. Luonnoksessa säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten vaikutukset kotoutumisen edistämiseen. Luonnoksessa säädettäisiin myös kotoutumista edistävistä palveluista sekä eri viranomaisten tehtävistä. Kotoutumislakiluonnoksessa on omat luvut eri viranomaisten tehtävistä kotoutumisen edistämisessä. Luvussa 3 on säännökset kotoutumisen edistämisestä maakunnassa ja luvussa 4 säännökset kotoutumisen edistämisestä kunnissa. Luonnoksessa säädettäisiin myös valtion laskennallisesta korvauksesta kunnille alkukartoituksesta, alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä.

Kotoutumislakiluonnoksessa on uudet ehdotukset kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan ohjaamista koskeviksi säännöksiksi. Lakiluonnoksen mukaan kuntaan ohjaamisen strategiset tavoitteet ja valtakunnalliset tavoitteet käsitellään osana aluekehittämistä.

Lakiluonnoksen mukaan ”Maakunta laatii alueensa kuntien kanssa sopimuksen ulkomaalaislain (301/2004) 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otettujen henkilöiden kuntaan ohjaamisesta. Maakunta laatii kunnan kanssa sopimuksen myös muiden kuin edellä tarkoitettujen kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden kuntaan ohjaamisesta, mikäli se katsoo sopimuksen tarpeelliseksi ottaen huomioon maakunnan alueella olevien maahanmuuttajien määrä sekä erityisen tuen ja kuntaan ohjaamisen tarve.” Kuntaliitto pitää tärkeänä, että maakunnan ja kunnan välisen sopimuksen laatiminen säädetään velvoittavaksi myös silloin, kun kyseessä ovat alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet henkilöt ja lain 3 §:n 1 momentin 6) kohdassa tarkoitetut erityisiä toimenpiteitä tarvitsevat henkilöt.

Lakiluonnoksen mukaan maakunta jatkossa perustaisi ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten asumiseen tarvittavat perheryhmäkodit ja asumisyksiköt ja vastaisi niiden toiminnasta ja valvonnasta. Tämä on Kuntaliiton mielestä kannatettavaa. Kuntaliitto pitää lisäksi erityisen tärkeänä säilyttää sopimismenettely kunnan kanssa perheryhmäkotien ja asumisyksikköjen perustamisesta, jotta kunnalla olisi myös jatkossa edellytykset valmistautua varhaiskasvatuksen, opetuksen ja muiden palveluiden ja tuen järjestämiseen. Pelkästään lakiehdotuksen perusteluissa oleva maininta maakunnan ja kunnan yhteistyöstä ei ole riittävä.

Viime vuosina noin kaksi kolmesta oleskeluluvan saaneesta turvapaikanhakijasta on muuttanut kuntaan vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti. Tämä nykyisin vallitseva käytäntö on lakiehdotuksessa otettu huomioon. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan kuntaan ohjaaminen ilman kunnan kanssa tehtyä sopimusta olisi maakunnalle uusi tehtävä. On otettava huomioon, että säännös vaikuttaa myös kuntien toimintaedellytyksiin. Olisi tärkeää, että kuntaan ohjaaminen tapahtuu yhteistyössä kunnan kanssa.

Kunnat saavat lakiehdotuksen mukaan laskennallista korvausta kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Lakiehdotuksen mukaan tulkkauskustannusten korvaukset ja korvaus alkukartoituksesta sisältyisivät laskennalliseen korvaukseen eikä niitä enää korvattaisi erikseen. Tämän vuoksi laskennallisen korvauksen on oltava tasoltaan riittävä. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä palveluja lain 28 §:n mukaisesti käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä maahanmuuttajien palvelutarve edellyttää.

Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right
tags
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot
Anu Wikman-Immonen

Etunimi
Anu
Sukunimi
Wikman-Immonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2532
Kännykkä
+358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuuttoasiat
  • EU:n alueiden komitea
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat