Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt

Hoitotyö

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat joukko tiivistettyjä kuvauksia ja koodistoja, joita voidaan käyttää kuntoutuksen parissa työskentelevien työn, palveluiden ja työmuotojen erittelyyn. Niiden avulla kirjataan tietoa potilasasiakirjoihin. Nimikkeistöjä käytetään myös tilastoinnin ja tuotteistuksen tukena. Lisäksi ne toimivat apuna ammattiin orientoitumisessa, alan käsitteistön ja ammattikielen yhtenäistämisessä, perehdytyksessä sekä tiedottamisessa.

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöperheeseen kuuluvat:

Nimikkeistöt on kehitetty Kuntaliitossa, yhteistyössä alojen ammattihenkilöiden ja järjestöjen kanssa. Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat osa kansallisia tietorakenteita. Ajantasaiset viralliset versiot nimikkeistöistä ovat muiden koodistojen tapaan ladattavissa potilastietojärjestelmiin kansalliselta koodistopalvelimelta

Nimikkeistöjen käyttö potilaskertomuksissa

Nimikkeistöjä käytetään apuna potilaskertomuksiin kirjattavan tekstimuotoisen tiedon jäsentämisessä. Nimikkeistöillä tarkennetaan kansallisia otsikoita siten, että nimikkeet toimivat lisäotsikkoina kansallisille otsikoille. Tietorakenteen määrittely on suunniteltu käynnistettäväksi yhteistyössä THL:n kanssa, syksyllä 2017.

Nimikkeistöjen käytön ohella kuntoutus- ja erityistyöntekijät noudattavat terveysalan ammattihenkilöitä yleisesti koskevia ohjeita. Potilaskertomusmerkinnät jäsennetään ammattiryhmä- tai palvelukohtaisia näkymiä, hoidon vaiheita ja kansallisia otsikoita käyttäen. Käyntisyytiedon kuntoutus- ja erityistyöntekijät kirjaavat hoidon syy -otsikon alle tai suoraan diagnoosi-/käyntisyytietorakenteen mukaiseen kenttään. Käyntisyytietoa kirjatessaan kuntoutus- ja erityistyöntekijät voivat hyödyntää sekä ICPC- että ICD-koodistoja.

Nimikkeistöjen rakenne

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen perusrakenne on hierarkkinen ja yhdenmukainen eri nimikkeistöissä. Nimikkeistöjen yhteinen ryhmätunniste on R (Rehabilitation). Ryhmätunniste kokoaa nimikkeistöt omaksi perheekseen.  

Ryhmätunnisteen perään liitetään kunkin alan oma tunniste (F = fysioterapia; T = toimintaterapia jne.) sekä kolmijäseninen numeerinen tunniste (100, 110 jne.). Kooditunnus on 5-merkkinen (RF120, RF121, RF122 jne.). Esimerkiksi kooditunnus RF220 viittaa terapeuttisen harjoitteluun.

Kuntoutuksen ja työn sisällöt tai toiminnot on jaoteltu pääryhmiin siten, että välitön asiakastyö, asiantuntija- ja koulutuspalvelut sekä hallinnolliset sisällöt voidaan eriyttää toisistaan. Nimikkeistöjen sisällöt perustuvat sekä kuntoutuksen moniammatilliseen että kunkin ammattialan omaan tietoperustaan. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, ICF, on soveltuvin osin huomioitu nimikkeistöissä.

Nimikkeistöjen ylläpito ja koordinointi 

Nimikkeistön ylläpidon, kehittämisen ja käytön ohjeistuksen tukena toimii kansallinen nimikkeistöjä koordinoiva työryhmä, NIKO-ryhmä. Ryhmässä on edustus kuntoutusalan keskeisimmistä ammattiryhmistä, pääsääntöisesti ammatillisten taustajärjestöjensä nimeäminä.

Ryhmä kokoontuu 2–5 kertaan vuodessa Kuntaliiton koolle kutsumana. Ryhmän koordinaattorina toimii erityisasiantuntija Anu Nemlander. 

Ammattiryhmä- tai nimikkeistökohtaisia yhteyshenkilöitä vuonna 2021 ovat:

Apuvälinepalvelunimikkeistö
Satu Korpi, etunimi.sukunimi@epshp.fi

Fysioterapianimikkeistö
Juho Korpi, etunimi.sukunimi@suomenfysioterapeutit.fi

Jalkaterapianimikkeistö
Virpi Mäkelä, etunimi.sukunimi@epshp.fi

Kuntoutusohjausnimikkeistö
Jaana Ylitalo, etunimi.sukunimi@lshp.fi

Puheterapianimikkeistö
Heta Piirto, etunimi.sukunimi@puheterapeuttiliitto.fi

Musiikkiterapianimikkeistö
Kimmo Pyhäluoto, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Ravitsemusterapianimikkeistö
Jaana Martikainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Terveyssosiaalityön nimikkeistö
Miia Ståhle, etunimi.sukunimi@hus.fi

Toimintaterapianimikkeistö
Virpi Aralinna, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Psykologityön nimikkeistö
Annarilla Ahtola, etunimi.sukunimi@psyli.fi

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista