Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992).

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

Asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat: 

Henkilömäärä   Tuloraja, euroa/kk   Maksuprosentti
        1            588         35
        2         1 084         22
        3         1 701         18
        4         2 103         15
        5         2 546         13
        6         2 924         11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Kunta vahvistaa säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon maksusäännösten sallimissa rajoissa.

Palvelun käyttäjä

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan 2 §:ssä yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan 3 §:n mukaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon, vaikka palvelujen tuottamisesta vastaisivat erikseen kunta ja kuntayhtymä. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.  

Huomioon otettavat tulot

Kuukausituloina otetaan huomioon 27 §:n mukaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetun verotuksen veronalaiset tulot korotettuna verohallituksen ilmoittamalla prosentilla.  

Metsätulot

Metsätulona otetaan asiakasmaksuasetuksen 28 a §:n mukaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/ 2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Tulot, joita ei oteta huomioon

Asiakasmaksuasetuksen 29 §:ssä määritellään ne tulot, joita ei kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksua määrättäessä oteta huomioon. Kaikki muut tulot voidaan ottaa maksua määrättäessä huomioon. Tuloina ei oteta huomioon:  

 • lapsilisää
 • lapsen hoitotukea
 • kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • vammaistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintorahaa
 • aikuisopintorahaa
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia 
 • lasten kotihoidon tukea 

Tuloista tehtävät vähennykset

Tulojen vähennyksenä otetaan 30 §:n mukaan huomioon suoritetut elatusavut, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).  

Maksun määrääminen

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään 31 §:n mukaan toistaiseksi. Maksu on tarkistettava, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, perheen olosuhteet ovat muuttuneet, maksu osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  

Maksun periminen poissaolon ajalta

Kotona annettavan palvelun maksu peritään 32 §:n mukaan myös käyttäjästä johtuvan tilapäisen keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi, tai käyttäjä on laitoshoidossa, ei maksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.  

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan 3 §:n mukaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. 

Tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan 3 §:n mukaan periä 1.1.2020 alkaen enintään 18,90 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 12,00 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. 

Tukipalvelut

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.  

Kotona annettavan palvelun maksut eivät 3 §:n mukaan saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos kunta järjestää kotona annettavat palvelut ostopalveluina, on ostopalveluista perittävät samat maksut kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags