Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Omaishoidon maksut

Kunnat voivat periä omaishoitoa tukevista palveluista samat maksut kuin sosiaali- ja terveyspalveluista muutoinkin peritään. Kunnan kanssa sopimuksen tehneiden omaishoitajien lakisääteisen vapaan aikaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisen vapaan aikaisten palvelujen asiakasmaksuista on säädetty erikseen.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisten palvelujen maksut

Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitolain (937/2005) 4 § 1 momentin mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 b § rajoittaa kunnan mahdollisuutta periä maksuja omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettavista palveluista. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittävä asiakasmaksu on 1.1.2022 lähtien enintään 11,60 euroa vapaavuorokaudelta.

Asiakasmaksulain 6 b § omaishoitajan vapaan aikana annettavien palvelujen maksuista syrjäyttää pääsääntöisesti muut asiakasmaksuja koskevat säännökset. Poikkeuksena ovat säännökset, joiden mukaan palvelu on kokonaan tai osittain maksuton. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella. 

Lakisääteisen vapaan jaksottaminen ja maksut

Omaishoitolain 4 § 2 momentin mukaan kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona siten, että jaksojen pituus on yhteensä enintään vuorokausi. Vapaasta, joka, joka pidetään useammassa alle vuorokauden jaksossa, voidaan periä enintään yksi asiakasmaksulain 6 b §:n tarkoittama maksu vapaata vuorokautta kohti eli enintään 11,60 euroa. Asiakasmaksu voidaan periä ensimmäisen vapaajakson alkaessa.

Lakisääteinen vapaa ja palvelusetelin omavastuu

Jos omaishoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,60 euroa vuorokautta kohti. Jos asiakkaalle annetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon hankkimista varten palveluseteleitä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon tai palveluasumiseen, asiakkaan omavastuuosuudeksi saa jäädä enintään 11,60 euroa vuorokautta kohti.

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Omaishoitolain 3 a § 2 momentin mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 5 § 1 kohdan perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukaisen vapaan asiakasmaksu

Kunta voi sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 b §:n perusteella järjestää vapaata ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle, jonka antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä vapaan aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 c §:n mukaan sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävän vapaan aikaisen palvelun asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin omaishoidon tuesta annetun lain nojalla järjestettävässä vapaassa eli maksu on enintään 11,60 euroa vapaata vuorokautta kohti. Poikkeuksena ovat palvelut, jotka on säädetty kokonaan tai osittain maksuttomiksi.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left