Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Perhehoidon asiakasmaksut

Perhehoidon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992)19 §:ssä. Perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu. Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 2 momentin mukaan. Lastensuojelulain nojalla järjestetyn perhehoidon asiakasmaksuja koskevat erilliset säädökset.

Asiakasmaksulain 7 c § määrittelee pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun periaatteet. Tämän perusteella perhehoidosta peritään maksu samalla tavoin kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Pääsäännön mukaan perhehoidon maksu määrätään hoidossa olevan henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella ja se voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110 euroa.

Kotiin annettavan perhehoidon maksuissa kunnilla on harkintavaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 2 §:n rajoissa.

tags