Terveydenhuollon asiakasmaksut

Sarjahoitomaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö on säädetty jo vuonna 1992. Sen jälkeen lainsäädäntöön on tehty useita muutoksia, joilla on muutettu sekä lainsäädännön rakennetta että maksujen suuruutta.  Koska lainsäädäntö on vanhaa, se kuvaa valmisteluajankohdan aikana käytössä ollutta toimintaa ja toimintatapoja. Myös erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten yhteistoiminta ja toimintatavat ovat mm. sarjahoitojen osalta muuttuneet hoidon porrastuksen myötä. Terveyskeskukset ovat ottaneet yhä enemmän vastuuta erikoissairaanhoitotasoisten palveluiden järjestämisestä terveyskeskuksen omana toimintana tai ostopalveluna.

Kun voimassaolevaa lainsäädäntöä on noudatettava siihen asti, kunnes säännöksiä muutetaan, on jäljempänä annettu tulkintaohje laadittu nyt voimassaolevien säännösten mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa sitovat soveltamisohjeet asiakasmaksulainsäädännön soveltamisesta asiakasmaksuasetuksen 34 §:n nojalla. Näillä sivuilla olevat ohjeet on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Avaa kaikki

Sarjahoitomaksu lainsäädännössä

Asiakasmaksulain (734/1992) 5 §:n 5 kohdan mukaan alle 18-vuotiaalle henkilölle sarjassa annettava hoito on maksutonta. Sarjahoidosta säädetty maksu on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 11 §:n 1 momentin mukaan 11,40 euroa 1.1.2018 lukien.

Sarjassa annettava hoito

Sarjahoitoa ei ole määritelty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.

Asiakasmaksuasetuksen esittelymuistion mukaan sarjassa annettavalla hoidolla tarkoitetaan suunnitellusti useita kertaa annettavaa hoitoa.

Hoito voi olla  mm. fysioterapiaa, jatkuvaa dialyysihoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoitoa tai muuta vastaavaa hoitoa.

Muu vastaava hoito arvioidaan yksinomaan sen perusteella onko annettava hoito toistuvaa ja säännöllistä.  Se voi olla myös esim. hoitajan antamaa haavanhoitoa tai antibioottihoitoa taikka suonen ja nivelen sisäistä lääkehoitoa.

Sarjahoito voidaan määritellä seuraavasti:

  • Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa, joka siis muodostaa sarjan ja

  • hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos 

  • hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

On suositeltavaa, että kunta ja/tai kuntayhtymä tekee päätöksen siitä, mistä hoidoista peritään sarjahoitomaksu perusterveydenhuollossa ja/tai erikoissairaanhoidossa ja mikä on terveyskeskuksessa maksutonta "muuta vastaavaa" sarjahoitoa.

Sarjahoidon maksu

Sarjahoidon maksu on enintään 11,40 euroa hoitokerralta 1.1.2018 lukien. Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.  Hoitokertamäärä lasketaan yhteen eri hoitokerroista ja erilaisista sarjahoitona toteuttavista hoidoista sekä terveyskeskuksessa perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. 

Huomattavaa on, että sarjahoitomaksua ei asiakasmaksualain 5 §:n 5 kohdan perusteella saa periä alle 18-vuotiaalta (vastaava kirjaus asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 2 momentissa). Säännös koskee sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa.

Sarjahoito erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoitoa järjestetään sairaanhoitopiirien toimintayksiköissä. Erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset rinnastetaan sairaanhoitopiirien toimintayksikköihin.

Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuina erikoislääkärijohtoisina terveyskeskuksina pidetään niitä terveyskeskuksia, joissa oli erikoislääkärijohtoista toimintaa kansanterveyslain voimaan tullessa 1.4.1972 sekä niitä terveyskeskuksia, joihin on siirretty sairaanhoitopiiristä aluesairaala tai muu sairaala ja joissa jatkuu erikoislääkärijohtoinen toiminta.

Jotta sarjahoidon maksua voidaan periä samoin perustein kuin erikoissairaanhoidossa, sarjahoidon tulee olla erikoislääkärijohtoisen toiminnan yhteydessä. 

Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksulain 5 §:n 5 kohdan mukaan periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneeltä. 

Sarjahoito terveyskeskuksessa

Terveyskeskuksilla tarkoitetaan kansanterveyslain 15 §:ssä tarkoitettuja terveyskeskuksia. 

Terveyskeskuksessakin sarjassa annettavasta hoidosta sarjahoitomaksun voi asiakasmaksulain 5 §:n 5 kohdan mukaan periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneeltä. Asiakasmaksuasetuksen esittelymuistion mukaan näitä olisivat ainoastaan fysioterapia ja dialyysihoito. Terveyskeskuksessa sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 1 momentin mukaan kuitenkin periä myös sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Asiakasmaksuasetuksen 11 §:n 2 momentin mukaan sarjahoitomaksua ei voida periä terveyskeskuksessa sarjassa annettavasta hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta. 

Yksilökohtainen fysioterapia terveyskeskuksessa

Asiakasmaksuasetuksen 7 §:n 4 momentissa säädetään terveyskeskuksessa annettavasta yksilökohtaisesta fysioterapiasta perittävästä maksusta. Maksu voidaan periä henkilön iästä riippumatta. Yksilökohtainen fysioterapia on siis pidettävä erillään

  • lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta fysioterapiasta, josta voidaan periä toimielimen päättämä maksu ainoastaan 18 vuotta täyttäneeltä
  • sarjahoitona annettavasta lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta fysioterapiasta, josta voidaan periä sarjahoidon maksu ainoastaan 18 vuotta täyttäneeltä
  • sarjahoitona annettavasta fysioterapiasta, josta voidaan periä sarjahoidon maksu ainoastaan 18 vuotta täyttäneeltä
  • kotisairaanhoitona annettavasta fysioterapiasta, josta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 3 §:ssä säädetty kotisairaanhoidon maksu.

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 11,40 €/käyntikerta. Maksu on siis saman suuruinen kuin sarjahoidon maksu, mutta maksun perimiselle ei ole säädetty 18 vuoden ikärajaa. Molemmat maksut kerryttävät maksukattoa.

Ostopalvelut

Asiakasmaksulain 12 §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymä järjestäessä palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista.

Jos terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri siis ostaa palvelun käyttäjälle palveluita yksityiseltä sektorilta, toimintaa pidetään omana toimintana ja siitä peritään asiakasmaksulain 12 §:n nojalla samat maksut kuin jos toiminta olisi järjestetty omana toimintana. Maksut kerryttävät maksukattoa.

Ostopalveluissa toimitaan ns. bruttoperiaatteen mukaan. Palvelun ostaja, terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri, ostaa palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta sovittuun hintaan. Palvelun ostaja, terveyskeskus tai erikoissairaanhoito, perii palvelun käyttäjältä ao. asiakasmaksut.

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista