Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Asumispalvelut ovat avohoitoa. Yleensä asukas maksaa asunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista, kuten hoiva- ja hoitopalveluista ja ateriapalveluista peritään asiakasmaksuja.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) tai -asetuksessa (912/1992), joten kukin kunta tai kuntayhtymä vahvistaa maksuperusteet asiakasmaksulain yleissäännösten rajoissa:

  • Asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan (1 §).
  • Asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 §).
  • Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista (12 §).

Kun asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty, kuntien ja kuntayhtymien maksuperusteet vaihtelevat, ja ne ovat saatavilla ao. kunnasta tai kuntayhtymästä.

On huomattava, että tehostetun palveluasumisen maksut ja laitoshoidon, kuten vanhainkotihoidon maksut määräytyvät eri tavoin. Laitoshoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa.

Kuntaliiton verkkopalvelussa