Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastot ja erillisselvitykset

sotetietotiimi

 

Kuntaliitto tuottaa vuosittain mahdollisimman ajantasaista tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista sekä sairaanhoitopiirien toiminnasta ja taloudesta. Tiedot on kerätty pääosin suoraan kunnista/kuntayhtymistä. Tietoja on täydennetty muiden tilastontuottajien, kuten Tilastokeskuksen ja Kelan, tiedoilla. Lisäksi Kuntaliitto tekee erillisselvityksiä sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2021

Kuntakartta sote-järjestämistavoista vuonna 2021

Kuntaliitto on selvittänyt perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2021, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 293 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vuonna 2021, muutokset edelliseen vuoteen, kuntakartta ja Excel-aineisto.

 

Sairaanhoitopiirien osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2020–2015

Kuva-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-kokonaismuutos-verrattuna-edelliseen-vuoteen

Yhteenvetoon on koottu 20 sairaanhoitopiirin kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevia osavuosi- ja vuosikohtaisia seurantatietoja. Koko vuotta koskevissa tiedoissa on mukana lisäksi voimavaratiedot, sairaansijat ja henkilöstötiedot ammattiryhmittäin. Tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain.

Osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2020-2015.

 

Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenot, osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2020–2015

Yhteenvedossa on mukana 43 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän osavuosi- ja vuosikohtaisista toteumatiedoista raportoituja todellisia sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenoja. Niitä verrataan edellisvuoden vastaaviin menoihin sekä alkuperäisiin talousarvioihin. Taulukoissa on mukana myös ikäihmisten väestöosuuksien indeksit sekä sairastavuusindeksit.

Reaalimenojen lisäksi raportissa on sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut nettotoimintamenot, euroa/asukas. Tarvekerroin pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaan tilastolliseen vertailuaineistoon.

Osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2020-2015.

 

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset, vuosiraportit ajalta 2020–2015

Kuntaliiton sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailujen tarkoitus on antaa kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille luotettavinta ja ajantasaisinta vertailutietoa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämistä panoksista.

Suurten kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa) osalta vertaillaan terveystoimen kustannuksia. Tarkastelun perustana on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojen lisäksi tiedot sosiaalitoimen puolelta ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotipalvelusta.

Keskisuurten kuntien (Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Salo, Sipoo) sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joukossa vertaillaan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia kokonaisuudessaan. 

Kustannukset on koottu verkostotyönä. Verkostotyön tavoitteena on ollut saavuttaa yhtenäinen ja luotettava tietosisältö kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista. Työ on edellyttänyt kuntien osallistumista tietojen kokoamiseen ja tarkistamiseen. Kuntien kustannukset on saatettu vertailukelpoisiksi ikävakioinnilla.

Vuosiraportit ajalta 2020–2015.

 

Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa / asukas

Manner-Suomen 295 kunnan sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 3 327 euroa / asukas vuonna 2018. Erikoissairaanhoidon osuus tästä oli 38 % eli 1 255 euroa/asukas ja perusterveydenhuollon osuus 18 % eli 606 euroa / asukas. Ikääntyneiden palvelut (pl. kotihoito) osuus sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista oli yhteensä 14 % eli 454 euroa/asukas.

Tietojen lähde on Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto 2018. Tilastoa varten kerätään tietoja kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa / asukas, selvitys kokonaisuudessaan ja Excel-aineistot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat käytettävissä myös alla olevassa Kuntanavigaattorissa, jossa voi tehdä eri karttanäkymiä.

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.