Iäkkäiden palvelut

Hyvinvointia edistävät palvelut

Hyvinvointia edistävistä palveluista on säädetty vanhuspalvelulain 12 §:ssä. Vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä terveydenhuoltolain 20 § iäkkäiden neuvontapalveluista on kumottu.

Neuvontapalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia henkilöitä eli 63 vuotta täyttäneitä. Neuvontapalveluja voivat saada ikääntyneeseen väestöön kuuluvien lisäksi muutkin asiasta kiinnostuneet, kuten omaiset ja läheiset. Tiedot ikäihmisten neuvontapalveluista löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Muut hyvinvointia edistävät palvelut

Lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Ainakin joitakin näistä palveluista on tarjottava erityisesti niille ikääntyneille väestöryhmille, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan liittyvän palvelujen tarvetta lisääviä riskitekijöitä. Riskiryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet omaishoitajat, äskettäin puolisonsa tai muun läheisensä menettäneet, yksinäiset, sairaalasta kotiutuneet sekä muistisairaat.

Palvelujen sisältö ja toteuttamistavat

Kaikkiin hyvinvointia edistäviin palveluihin on vanhuspalvelulain mukaan sisällytettävä:

  1. hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus
  2. ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamien ja niihin liittyvä varhainen tuki
  3. sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus
  4. sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus
  5. ohjaus kunnassa tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.

Hyvinvointia edistävien palvelujen toteuttamistavat jäävät kuntien harkintaan. Palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten saatavilla. Palveluja voidaan antaa esimerkiksi matalan kynnyksen toimipaikoissa, asiakkaiden luo liikkuvina palveluina ja niiden lisäksi myös puhelimitse tai verkkopalveluina. Iäkkäille on kuitenkin aina turvattava mahdollisuus saada myös henkilökohtaista neuvontaa. Vanhuspalvelulain 12 §:ssä tarkoitetut neuvontapalvelut voidaan hyvin yhdistää kunnassa jo toimiviin neuvontapalveluihin, esimerkiksi yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimaan.

Kuntaliitto on julkaissut ikääntyneiden hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin haastattelulomakkeen, ohjeet kotikäynnin suorittajille ja toimintakyvyn kartoitus. Kotikäynnillä voidaan käyttää TOIMIAn suositusta toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä ja tarkistuslistaa tapaturmien ehkäisemiseksi.

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista