Perhehoito

Perhehoitolakia uudistettiin 1.7.2016 toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta. Uudistuksen tavoitteena on korottaa perhehoitajien vähimmäispalkkioita ja lisätä oikeutta vapaisiin. Myös hoidossa olevien henkilöiden määrään tuli muutoksia. Perhehoitajalle tulee tarjota mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.

Perhehoitolain mukaan perhehoitoa on mahdollista antaa perhehoitajan kodin lisäksi myös hoidettavan kotona osa- tai ympärivuorokautisesti.

Kunta tai kuntayhtymä voi tehdä toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. Kunta tai kuntayhtymä solmii sopimuksen siinä laajuudessa kuin tilanteeseen nähden on tarpeellista.

Toimeksiantosuhteeseen perustuvassa perhekodissa saadaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Hoidettavien määrä voi kuitenkin olla enintään kuusi, mikäli perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä. Toisen perhehoitajan tulee koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella olla sopiva antamaan perhehoitoa. Toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.

Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhehoitajina on vähintään kaksi henkilöä, joista toisella on tehtävään tarvittava kelpoisuus.

Hoidettavien määrästä voidaan poiketa, jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille. Myös täysi-ikäisiä hoidettavia voi perhekodissa olla säädettyä enemmän, jos henkilöiden keskinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoituksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen kanssa tekevät mahdolliseksi poikkeamisen enimmäismäärästä.

Toimeksiantosuhteessa olevalle perhehoitajalle tulee järjestää vähintään kaksi vapaavuorokautta kutakin sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Vapaan määrästä voidaan tarvittaessa sopia toisinkin toimeksiantosopimuksessa. Kunnalla on velvollisuus huolehtia tai perhehoitajan toivomuksesta tarvittaessa avustaa perhehoidossa olevan henkilön tarkoituksenmukaisen hoidon järjestämisessä vapaan ajaksi.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Päätoimisille perhehoitajille mahdollisuus tarkastuksiin tulee tarjota vähintään joka toinen vuosi. Kunnan tulee tarvittaessa järjestää myös muita perhehoitajan hyvinvointia tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kunta järjestää perhehoidon. Kunta voi tuottaa perhehoidon itse tai hankkia sen yksityiseltä palveluntuottajalta.

Muualla verkossa

Perhehoito
Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelussa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista