Vammais- ja kehitysvammapalvelut

Kuntien tehtävänä on vammaisten henkilöiden palvelujen järjestäminen. Asiasta on säädetty sosiaalihuoltolaissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetulla lailla sekä lailla kehitysvammaisten erityishuollosta. Vammaispalvelut täydentävät ensisijaisia palveluja. Ne tulevat kyseeseen silloin, kun henkilö ei saa tarvitsemiaan palveluja muiden lakien nojalla. 

Eduskunta päätti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan ratifioinnista 11.5.2016. Ne tulivat voimaan 10.6.2016. Ratifiointi edellytti kehitysvammalakiin tehtäviä muutoksia koskien itsemääräämisoikeutta ja sen rajoittamista. Uusi kehitysvammalaki tuli voimaan samaan aikaan YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin kanssa. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Kehitysvammalaissa säädetään tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen edellytyksistä. Rajoitustoimenpiteiksi laissa määritellään kiinnipitäminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus, lyhytaikainen erillään pitäminen, välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta, rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa, rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa, valvottu liikkuminen ja poistumisen estäminen. Laissa on tarkasti määritelty, kuka rajoitustoimenpiteitä voi toteuttaa ja minkälaista päätöksentekoa rajoitustoimenpide edellyttää.  Laissa säädetään myös rajoitustoimenpiteen jälkiselvittelystä ja kirjaamisesta. 

Vammaispalvelulakia ja kehitysvammalakia ollaan kokonaisuudessaan uudistamassa. Tavoitteena on laatia yksi yhteinen laki koskien vammaisten henkilöiden erityispalveluja. Työryhmä antoi huhtikuussa 2015 raportin lainsäädännön edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakia työryhmän, hallituksen tekemien linjausten pohjalta ja selvitysmies Kalle Könkkölän 14.10.2016 luovuttaman raportin pohjalta. Lakiesitys on tarkoitus antaa syksyllä 2017 hallituksen esityksen muodossa.

Suomen Kuntaliiton, Vammaisfoorumi ry:n ja Assistentti-infon ohje:

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Ohje lapsen henkilökohtaisesta avusta

Suomen Kuntaliitto, Vammaisfoorumi ry ja Assistentti-info ovat yhdessä julkaisseet ohjeen henkilökohtaisen avun myöntämisestä ja järjestämisestä vammaiselle lapselle.

lateral-image-left
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista