Hyvinvointialueiden hallintosääntömalli käytettävissä

Leikkiviä lapsia

Kuntaliitto on vastannut hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta, ja hallintosääntö on julkaistu. Hallintosääntötyöllä Kuntaliitto tukee kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistelutehtäviä. Tästä osiosta löydät tietoa uudesta hallintosääntömallista sekä linkin hallintosääntömallin julkaisuun.

Hyvinvointialueiden hallintosääntöä sovelletaan, kun aluevaalit on pidetty 23.1.2022, ja aluevaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta päättyy, kun aluehallitus on aloittanut toimintansa. Aikaisintaan hyvinvointialueet hyväksyvät hallintosääntönsä maaliskuussa 2022.

Avaa hyvinvointialueen hallintosääntömalli täältä. Hallintosääntömallin ruotsinkielinen käännös valmistuu tammi-helmikuussa 2022.

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §.

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään seuraavat asiat:

  • johtamisjärjestelmä
  • toimielimet
  • tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä

Hallintosäännössä voidaan antaa muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Nyt muodostuvilla hyvinvointialueilla on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteidensa määrittelyssä.

Hallintosäännöllä määritellään myös hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi luottamushenkilöiden palkkiot määritellään hallintosäännössä.

Hallintosääntömallin rakenne eroaa kunnan hallintosääntömallista

Hyvinvointialueiden hallintosääntömalli on jaettu kuuteen osaan:

  • I Hyvinvointialueen johtaminen
  • II Talous
  • III Valvonta ja varautuminen
  • IV Aluevaltuusto
  • V Päätöksenteko ja hallintomenettely
  • VI Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet.

Nämä osat jakautuvat 22 lukuun ja 204 pykälään. Luvuista löytyy yleisesittelyjä ja perusteluja. Muutoin hallintosääntömalli noudattaa minimiperiaatetta, eikä siinä toisteta laissa toimielimille säädettyjä tehtäviä.

Keskeinen työväline tavoitteiden ja integraation toteuttamisessa

Hyvinvointialueen hallinnon organisoitumisen lähtökohtana on palvelujen yhteensovittaminen, joka ohjaa hyvinvointialueiden johtamis- ja hallintorakenteiden muodostamista.

Kunnissa ja kuntayhtymissä aiemmin omaksuttu hallintojärjestelmä ei ole suoraan sovellettavissa hyvinvointialueille, sillä hallintosäännön tulisi tukea esimerkiksi hyvinvointialueuudistukselle asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista. Aluevaltuustolla on kuitenkin laaja harkintavalta organisaatiorakenteestaan.

Hyvinvointialueen organisaation ja hallintosäännön tulee turvata kokonaisjohtaminen ja organisaation muuntojoustavuus. Tavoitteena on toiminnan tehokkuus. Mallilla tuodaan esiin hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden soveltamisen liikkumavara hyvinvointialueilla.

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista